Nya EPBD: möjligheter och viktiga beslut

Igår röstades nya energiprestandadirektivet (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) igenom i Europaparlamentet med en stor majoritet. Ett viktigt beslut för Europa och inte minst för Sverige – speciellt för att kunna skala upp arbetet med klimatåtgärder i fastighetssektorn samt energieffektivisering av befintligt byggnadsbestånd.

SGBC välkomnar en utfasning av fossila bränslen och att man från och med 2025 inte får subventionera fossila uppvärmningssystem i byggnadssektorn. Det nya direktivet, som klubbades igenom den 12 mars, ställer också krav på en ny standard för nollutsläppsbyggnader (ZEB) – senast 2030 ska alla nya byggnader uppfylla fastställda nationella gränsvärden på utsläpp.

Nu behövs en tydlig implementering och färdplaner från Sveriges regering kopplat till direktivet. Här är några förslag på hur våra beslutsfattare kan stödja implementeringen av detta direktiv:

Nationella renoveringsplaner: Sverige kan utveckla nationella renoveringsplaner med tydliga mål för energieffektivitet och minskning av växthusgasutsläpp. Dessa planer bör inkludera åtgärder, styrmedel och finansiering för att uppnå dessa mål.

Incitament för energieffektiv renovering: Genom skatteincitament, bidrag eller subventioner kan politiken främja energieffektiv renovering av befintliga byggnader. Detta kan inkludera byte av fönster, isolering, uppvärmningssystem och belysning.

Utbildning och medvetenhet: Politiken kan stödja utbildningskampanjer för fastighetsägare, byggare och arkitekter kring energieffektiva lösningar och fördelarna med att uppfylla direktivets krav.

Forskningsstöd: Genom att finansiera forskning och innovation inom energieffektivitet kan politiken främja utvecklingen av nya teknologier och metoder för att minska byggnaders klimatpåverkan.