Sveriges klimatpolitik är undermålig — det behövs för att omställningen ska ta fart

I Klimatpolitiska rådets rapport som lämnades över till regeringen igår står det tydligt: Sveriges beslutsfattare agerar för långsamt och gör för lite. Samtidigt vet vi att våra medlemmar behöver bättre förutsättningar för att omställningen i bygg- och fastighetsbranschen ska kunna accelerera. Därför har vi sammanställt några uppmaningar till svensk klimatpolitik.

I Klimatpolitiska rådets årliga rapport konstaterades att den föreslagna förda politiken inte kommer att leda till den reduktion av växthusgaser som vi åtagit oss.

Det påverkar både klimatkrisen och Sveriges konkurrenskraft. Vi på SGBC ser att Sverige genom vissa tillägg i klimatpolitiken skulle kunna få stora konkurrensfördelar. Därför vill vi komma med förslag till Sveriges politiker på områden de skulle kunna utveckla framåt så att Sverige kan återta positionen som föregångsland inom hållbarhet:

Ambitiösa utsläppsmål: Vi behöver tydliga och ambitiösa mål och delmål för att minska våra utsläpp. Politikerna bör sätta upp konkreta målvärden för olika sektorer, inklusive transport, energi, och industri för 2030 och 2045. Att följa Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen är avgörande.

Förstärkt stöd för förnybar energi och energieffektivisering: Ge incitament för investeringar i gröna teknologier och innovation. Skapa en nationell energieffektiviseringsplan och ge stöd och stimulanser för att stimulera energieffektivisering, här finns en stor potential. Satsa på förnybar energi som sol, vind, vattenkraft och sats på storskalig energilagring.

Klimatsmarta transporter och infrastruktur: Inför incitament för elbilar, cykling, och kollektivtrafik. Bygg ut laddningsinfrastrukturen och skapa fler gång- och cykelvägar, bygg ut och utveckla spårbunden trafik. Minska beroendet av fossildrivna fordon och entreprenadmaskiner, inför nationellt förbud för äldre entreprenadmaskiner och euroklasser.

Skydd av natur och skog: Bevara våra skogar och ekosystem. Skogar fungerar som kolsänkor och är avgörande för att balansera koldioxidutsläppen. Politikerna bör stödja skogsplantering och hållbart skogsbruk.

Klimatpolitiska rådets rapport finns att ladda ned här.

Sverige står inför en avgörande tidpunkt när det gäller klimatet. Klimatförändringarna är påtagliga och vet inga gränser, vi behöver nu agera snabbt och beslutsamt för att minska våra utsläpp och skydda vår planet.