Vägledning samgranskning MB4.x

Välj vilket projekt som är huvudansökan. I huvudansökan skickas underlaget in för samtliga projekt som ingår i samgranskningen. Det är alltså bara huvudansökan som skickas in för granskning i BGO. Syskonprojekten förblir med status ”Registrering godkänd” alternativt ”Byggnaden är preliminärt certifierad” fram tills granskningen är avslutad. Varje projekt får efter certifiering var sitt certifikat.

Nedan följer en vägledning om hur arbetet och redovisning bör ske per indikator och skede:

1. Värmeeffektbehov
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Uppmätning av värmeeffektbehov utförs på samtliga byggnader och underlag för att styrka lufttätning i kritiska konstruktionsdelar redovisas för samtliga byggnader. Resultatet redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

2. Solvärmelast

Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader i de fall fönster, solskydd, planlösningar, väderstreck med mera, ej är identiska. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual. Handling som styrker LT-värde för samtliga fönster i vistelserum i varje byggnad redovisas.

Verifiering:
Verifiering sker genom redovisning att beräkningsförutsättningarna för samtliga byggnader överensstämmer med utförandet. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

3. Energianvändning
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual. Av mätplan-/er behöver framgå att energianvändning byggnadsvis uppfyller instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Energideklaration utförs och redovisas för samtliga byggnader. OVK och radonmätningar enligt instruktioner i teknisk manual utförs på samtliga i certifieringen ingående byggnader. Protokoll från samtliga byggnader redovisas. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. För betyg Guld redovisas underlag som styrker kriteriet om att byggnadens energianvändning (Ebea) är lokalt generad, förnybar och flödande byggnadsvis.  Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

4. Klimatpåverkan byggskede
Preliminär certifiering:
Klimatkalkyl med respektive täckningsgrad utförs på samtliga byggnader. Resultatet från kalkylen redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Klimatdeklaration utförs och redovisas för samtliga byggnader. Resultatet redovisas på försättssida.

5. Fukt
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Provningar, dokumentation och liknande enligt instruktioner i teknisk manual utförs på samtliga i certifieringen ingående byggnader. Mätprotokoll, fuktronder och liknande för samtliga byggnader redovisas. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

6. Ljud
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller krav på respektive ljudparameter alternativt grundläggande/utökade krav enligt beskrivning i teknisk manual. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Ljudmätningar enligt instruktioner i teknisk manual utförs på samtliga i certifieringen ingående byggnader. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual. För betyg Guld redovisas resultat från eventuell enkät byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

7. Termiskt klimat vinter
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader i de fall fönster, planlösningar, uppvärmningssystem m.m. ej är identiska. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Verifiering sker genom redovisning att beräkningsförutsättningarna för samtliga byggnader överensstämmer med utförandet. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. För betyg Guld redovisas resultat från enkät eller mätning byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

8. Termiskt klimat sommar
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader i de fall fönster, planlösningar, solskydd m.m. ej är identiska. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Verifiering sker genom redovisning att beräkningsförutsättningarna för samtliga byggnader överensstämmer med utförandet. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. För betyg Guld redovisas resultat från enkät eller mätning byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

9. Utfasning av farliga ämnen
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Komplett loggbok enligt instruktioner i teknisk manual byggnadsvis ska kunna verifieras. En komplett loggbok bifogas som redovisning. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Eventuella avvikelser redovisas byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader. 

10. Klimatrisker
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader. 

Verifiering:
För betyg Guld redovisas underlag som styrker sökt betyg enligt instruktioner i teknisk manual på byggnadsnivå eller gemensamt. Resultat per byggnad redovisas på försättssida.

11. Ekosystemtjänster
Preliminär certifiering:
Samtliga i certifieringen ingående byggnader omfattas av den upprättade systemhandlingen och den platsspecifika beskrivningen. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

Verifiering:
Underlag enligt instruktioner i teknisk manual byggnadsvis ska kunna verifieras. Resultat per byggnad redovisas på försättssida.

12. Flexibilitet och Demonterbarhet
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida.

Verifiering:
Utredning och eventuell demonterings- och flexibilitetsplan enligt instruktioner i teknisk manual byggnadsvis ska kunna verifieras. Underlag inarbetas och bifogas loggbok som redovisning. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Eventuella skillnader redovisas byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

13. Cirkulära materialflöden
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida.

Verifiering:
Underlag enligt instruktioner i teknisk manual byggnadsvis ska kunna verifieras. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Eventuella skillnader redovisas byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

14. Avfallshantering
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida.

Verifiering:
Underlag enligt instruktioner i teknisk manual byggnadsvis ska kunna verifieras. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

15. Loggbok med byggvaror
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Komplett loggbok enligt instruktioner i teknisk manual byggnadsvis ska kunna verifieras. En komplett loggbok bifogas som redovisning. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Eventuella avvikelser redovisas byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.