Certifieringsprocessen för BREEAM-SE

 

En certifiering i BREEAM-SE består av flera olika delar, från registrering till granskning och färdig certifiering. Nedan beskrivs samtliga steg i certifieringsprocessen. Om du har några frågor, kontakta vår BREEAM-support på breeam@sgbc.se

Anlita en assessor

För registrering och certifiering enligt BREEAM-SE krävs att projektet har anlitat en licensierad BREEAM-SE-assessor. Assessorn fungerar som projektets revisor, men är inte en del av projekteringsgruppen. För att projektet ska ha så goda förutsättningar som möjligt att nå målsättningen enligt BREEAM-SE är det också bra att anlita en så kallad BREEAM-SE Accredited Professional (AP).

 

För att se licensierade assessorer och advisory professionals i BREEAM-SE, klicka här

Förstudie/Pre-Assessment

För att optimera chanserna att uppnå ett högt betyg bör en förstudie utföras i tidigt skede. Förstudien kallas Pre-Assessment och omfattar en bedömning av byggnadens möjlighet att certifiera, samt lämplig certifieringsnivå. Det finns inga krav på vem som ska utföra studien, men det är rekommendabelt att anlita en BREEAM-AP som är sakkunnig inom BREEAM. Detta ger också chans till extra poäng.

Registrering

Ett projekt som ska certifieras enligt BREEAM-SE måste registreras i SGBC:s onlineverktyg Building Green Online (BGO). Det är bara licensierade assessorer som kan registrera ett BREEAM-SE-projekt.

Notera att registrering ska ske för varje separat certifieringsansökan. Om ni avser certifiera olika verksamheter i samma byggnad ska varje verksamhet registreras var för sig. Önskar ni t.ex. certifiera kontorsytor och handelsytor i samma byggnad ska assessorn göra två separata registreringar – en för kontorsytorna och en för handelsytorna. I registreringen för kontorsytorna ska assessorn förmedla att byggnaden även innehåller handelsytor som kommer registreras och certifieras som ett separat projekt. Motsvarande information ska förmedlas i registreringen för handelsytorna.

I registreringsavgiften ingår fem tekniska frågor, därefter tas en avgift ut enligt gällande prislista.

Certifiering i projekteringsskedet

Byggnader kan BREEAM-SE-certifieras redan i projekteringsskedet, vilket leder till ett preliminärt BREEAM-SE-betyg och ett preliminärt certifikat. Betyget och certifikatet klassificeras i detta skede som preliminärt eftersom det inte representerar byggnadens slutgiltiga BREEAM-SE-prestanda för en ny byggnad.

Certifiering av färdig byggnad

När byggnaden står färdig kan projektet ansöka om ett slutgiltigt betyg och slutgiltigt certifikat. En granskning av den färdiga byggnaden bekräftar att byggnadens prestanda i färdigt skick och dess betyg är i överensstämmelse med den certifierade preliminära bedömningen i projekteringsskedet. Om det inte har gjorts någon preliminär bedömning i projekteringsskedet kan en fullständig bedömning av den färdiga byggnaden genomföras.

Ansökan

Ansökan, för såväl preliminär certifiering som slutgiltig certifiering, består av en rapport skriven av projektets assessor, samt bevismaterial. Rapporten ska skrivas på engelska enligt den rapportmall som finns här. Bevisen kan skrivas på svenska, men då tillkommer en avgift för översättning.

Assessorn måste även underteckna ett ansökningsavtal för varje ansökan. Ansökningsavtalet ska skannas in i sin helhet och biläggas ansökan som del av övrigt bevismaterial. Du finner ansökningsavtalet under rubriken ’Dokument för BREEAM-SE’. Bespoke-projekt ska även bifoga det Bespoke Criteria Appendix som gäller för projektet.

Ansökan skickas in för granskning genom att ladda upp samtligt material i kapitel ‘Ansökan’ i BGO.

Granskning

Granskning av en BREEAM-SE-ansökan tar högst 25 arbetsdagar. En opartisk granskare bedömer om betygskriterierna är uppfyllda. Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras får assessorn ett meddelande om detta via BGO. Även reviderade ansökningar laddas upp i BGO. Granskning av en reviderad ansökan tar högst 15 arbetsdagar.

Certifikat och plaketter

Om ansökan godkänns erhåller byggnaden sitt betyg och certifikat via BGO. Plakett kan beställas av SGBC för en extra kostnad.

Avgifter

Prislistan för BREEAM-SE finns tillgänglig här. Reducerade avgifter gäller för de fastighetsägare som är medlemmar i SGBC.

Mer om certifiering enligt BREEAM-SE

Samtliga ansökningar och all övrig kontakt gällande BREEAM-SE-projekt, inklusive tekniska frågor, allmänna frågor eller frågor gällande certifieringsprocessen, hanteras via SGBC. Ansökningar och/eller frågor får inte skickas direkt till BRE.