Certifieringsprocessen för BREEAM-SE

En certifiering i BREEAM-SE består av flera olika delar, från registrering till granskning och färdig certifiering. Nedan beskrivs samtliga steg i certifieringsprocessen. Om du har några frågor, kontakta vår BREEAM-support på breeam@sgbc.se

 

Förutsättningar för att certifiera med BREEAM-SE

BREEAM-SE kan användas för att certifiera projektering och produktion av byggnader. Då kriterierna i manualen är utformade utifrån verksamheten i den färdiga byggnaden krävs flera certifieringar för en byggnad som innehåller flera olika typer av verksamheter såsom handel och kontor.

Den svenska grundmanualen omfattar nyproduktion, men med en skräddarsydd projektunik manual, så kallad Bespoke, kan även ombyggnader certifieras enligt BREEAM. Även för byggnader med verksamheter som inte omfattas av grundmanualen kan en Bespoke-manual tas fram.

Licensierad assessor

För att kunna genomföra en certifiering enligt BREEAM måste projektet anlita en licensierad BREEAM Assessor. Assessorn fungerar som projektets revisor och är den som granskar projektets dokumentation och utförande och tilldelar poäng. Det är även lämpligt att involvera en BREEAM Advisory Proffessional (AP). Utbildade Assessorer och AP hos våra medlemsföretag finns presenterade här.

Pre-assessment och tidig planering

Ett projekt som planerar att certifiera byggnaden enligt BREEAM bör tidigt gå igenom manualens indikatorer för att se vilken nivå som projektet ska sträva mot. Flera indikatorer kräver också ett tidigt engagemang som inte går att göra i efterhand. En BREEAM AP kan ge råd och stöd i denna process, vilket kan bidra till högre poäng i certifieringen.

Registrering

Ansökan om certifikat sker genom SGBC:s digitala verktyg Building Green Online (BGO). Första steget är att registrera projektet, vilket görs av projektets BREEAM Assessor. När SGBC godkänt registreringen låses projektet till en specifik version av manualen. Därför är det bra att registrera projektet så snart beslut om certifiering är taget. Vid registreringen ska vissa grunduppgifter om byggnaden och projektet anges.

Certifiering i projekteringsskede (Design Stage)

Utifrån projekteringen av byggnaden kan projektet ansöka om ett preliminärt certifikat som visar den preliminära betygsnivån. Detta sker genom att i BGO ladda upp robust bevisning tillsammans med tydlig beskrivning och motivering till hur Assessorn bedömt att kriterierna uppfylls av projektet. Ansökan genomgår en så kallad granskning/kvalitetskontroll hos SGBC för att säkerställa hög kvalitet och korrekt genomförande. Vid uppmaning måste assessorn revidera ansökan tills hela ansökan bedöms som godkänd, varvid ett certifikat kan utfärdas.

Certifiering i färdig byggnad (Post Construction)

För den färdiga byggnaden kan projektet ansöka om ett slutgiltigt certifikat med betygsnivå för hela projektet. Robust bevisning med tydlig beskrivning och motivering som visar hur Assessorn bedömt att projekterade åtgärder också implementerats i byggnaden laddas upp i BGO. Även denna ansökan genomgår en granskning/kvalitetskontroll hos SGBC. Om det inte har gjorts någon preliminär certifiering i projekteringsskedet genomförs en fullständig bedömning av den färdiga byggnaden.

Certifieringsansökan

Den ansökan som Assessorn skickar in för projekteringsskedet eller färdig byggnad måste innehålla Assessorns rapport och bevismaterial. Assessorn ska även bilägga ett undertecknat ansökningsavtal för varje ansökan (se Användarstöd). Projekt med Bespoke-manual ska bilägga det projektunika kriteriedokumentet Bespoke Criteria Appendix. Granskningen/kvalitetskontrollen av underlaget tar för tillfället cirka 60 arbetsdagar på grund av ett stort inflöde av ansökningar. Därför erbjuder vi inte snabbgranskning i nuläget. Hantering av reviderad ansökan, så kallad resubmission, tar högst 15 arbetsdagar.

Certifikat och plaketter

När ansökan är godkänd erhåller byggnadsprojektet sitt certifikat med betyg via BGO. Plakett, att till exempel sätta vid byggnadens entré, kan beställas från SGBC mot kostnad enligt gällande prislista.

Tekniska frågor, verktyg och stöd

Registrerade projekt kan ställa upp till fem Tekniska frågor utan kostnad. Fler frågor kan besvaras mot en avgift. Se Användarstöd för BREEAM.

 

Alla BREEAM Assessorer och AP har tillgång till en särskild SharePoint där uppdaterade verktyg, mallar och kunskapsstöd finns, som till exempel redovisningsverktyget Assessment Scoring and Reporting Tool. Där finns även Operations Manual som är Assessorns handbok för certifieringen.