Tekniska frågor i BREEAM-SE

Manualen för BREEAM-SE är utformad för att stimulera till ökad hållbarhetsanpassning av byggnader. Då varje byggprojekt är unikt i sina förutsättningar förekommer det ibland att det är svårt för projekt att veta hur kriterierna i manualen ska tolkas och tillämpas i det enskilda fallet. För dessa tillfällen finns möjlighet att ställa tekniska frågor till SGBC.

Vid registrering av ett projekt i BGO ingår fem kostnadsfria tekniska frågor som kan ställas när som helst under projekttiden. För projekt som ännu inte registrerats kan tekniska frågor ändå ställas, vilket faktureras enligt gällande prislista.

För att ställa en teknisk fråga används frågeformuläret nedan. Ifyllt formulär skickas till breeam@sgbc.se. Observera att formuläret ska skickas som word-fil.

Tänk på följande när du har en fråga du vill ställa:

 • För allmänna frågor kring avgifter, registrering och administration ska inte frågeformuläret för tekniska frågor användas – mejla istället din fundering direkt till breeam@sgbc.se
 • Frågor kring utbildning och kurser skickas till utbildning@sgbc.se
 • Tänk på att läsa igenom indikatorn, och tillhörande förtydliganden i manualen, innan frågan skickas in. Kanske finns svaret under rubriken Tolkning av bedömningskriterier efter kriterietexten?
 • Om någon information i den Tekniska frågan, eller tillhörande eventuella bilagor, är klassad som ”konfidentiell” – vänligen kontakta SGBC på breeam@sgbc.se så att sekretessen kan säkerställas på ett relevant sätt.
 • Ju tydligare frågan ställs desto tydligare svar kan ges. Beskriv noggrant förutsättningar och liknande som behöver beaktas vid besvarandet av frågan. Bilägg vid behov t.ex. en ritning.
 • Fyll i alla administrativa uppgifter i formuläret så kan handläggning ske utan dröjsmål. Det som behöver anges är:
  • Projektnamn enligt registrering i BGO (om relevant)
  • Faktureringsuppgifter för ej registrerade projekt
  • Namn på licensierad assessor som ställer frågan
  • Licensnummer för assessorn
  • Ärendenummer i BGO som genereras vid registrering
  • Manualversion som tillämpas
  • Byggnadstyp, till exempel kontor eller hotell
  • Indikator som frågan avser

Bra att veta om tekniska frågor

SGBC har inte möjlighet att rådge projekt avseende enskilda lösningar eller avgöra om en specifik produkt uppfyller kriterierna – det är assessorns uppgift. Möjligheten att ställa tekniska frågor syftar i första hand till att vägleda projekt i hur manualen ska tillämpas och tolkas i olika typer av specialfall. Därför är svaret på en teknisk fråga alltid unikt för det enskilda projekt som ställt frågan. Svaret kan inte tillämpas i likartade projekt utan att en ny teknisk fråga, gällande det likartade projektet, har ställts.

Vissa frågor kan behöva kontrolleras med BRE då SGBC inte har möjlighet att göra avsteg från manualkriterier utan BRE:s godkännande. Om detta anses behövligt kontaktas frågeställaren som då får översätta sin fråga till engelska.

Tekniska frågor har en handläggningstid på sju arbetsdagar.