Tolkningar och förtydliganden för BREEAM-SE

Nedan finner ni godkända tolkningar och förtydliganden (Compliance notes) av bedömningskriterierna i BREEAM-SE 2013, BREEAM-SE 2017 och BREEAM-SE v6.0. Dessa har blivit godkända av BREEAMs tekniska råd och utgör ett komplement till manualen. Tolkningarna och förtydligandena gäller oavsett när byggnaden registrerades.

Hittar du inte svaret på din fråga? Här kan du läsa mer om hur du ställer en fråga i BREEAM-SE.

Tolkningar och förtydliganden för BREEAM-SE v6.0

Allmänna förtydliganden - (uppd. 2023-12-15)

2023-12-15 
SE6-FAQ-05 – Funktion hos skallkrav 
s.17: Normalt är skallkrav placerade högst upp i en indikator, vanligtvis direkt efter indikatorns syfte och bedömningskriterier men innan indikatorns möjliga poäng, och är det ett skallkrav som måste uppfyllas för hela indikatorn. För vissa indikatorer gäller dock skallkrav enbart för poäng på delområde av indikatorn och är istället placerade direkt under delområdet, t.ex. ENE 04 och passivdesignanalys samt POL 03 och ytvattenavrinning.

2023-04-04
SE6-FAQ-04 – Omfattning Shell & Core 
I projekt som bedöms enligt Shell & Core ska endast de delar som ingår i byggherrens arbetsomfång inkluderas i bedömningen. Hyresgästens anpassningar och installationer kan därmed undantas.

2023-04-04
SE6-FAQ-03 – Förtydligande av krav på projektskeden
2.0 Scope of the BREEAM-SE New construction v6.0 scheme version.
Under “project stage requirements” anges att en teknisk fråga ska skickas in till SGBC om ett kriterie har uppfyllts i ett senare skede än det som angetts i kriteriet i manualen.
Syftet med den tekniska frågan är att projektet ska visa att de har haft påverkansmöjlighet. Antingen kan en teknisk fråga per indikator ställas där projektet redovisar hur man har haft möjlighet att påverka den specifika frågan trots att det som krävs i kriteriet skedde i ett senare skede. I de fall man har en förkortad tidsplan där vissa skeden utgått jämfört med en traditionell tidsplan kan projektet i stället ställa en teknisk fråga som kan användas för flera indikatorer. Där beskriver projektet sin tidsplan och hur den förhåller sig till en ordinarie tidsplan. Utifrån det kan man sedan visa vilka tidpunkter som motsvarar de skeden som det ställs krav på för vissa indikatorer vilket därmed innebär att man har haft motsvarande påverkansmöjlighet.

2023-04-04
SE6-FAQ-02 – Bedömning av obemannade byggnader i BREEAM
BREEAM-SE är utvecklat för att bedöma hållbarhetsprestandan för byggnader som i sin helhet eller delvis är utformade för människor att vistas i. Byggnader som endast omfattar obemannade utrymmen så som parkeringshus, lagerbyggnader och byggnader som endast innehåller toaletter och därmed inte innehåller några utrymmen som inte är avsedda att vistas i mer är 30 minuter kan inte genomgå en certifiering i BREEAM-SE, de kan dock ingå i en certifiering i kombination med andra verksamheter.
Byggnader som innehåller datacenter kan dock använda BREEAM-SE Bespoke oavsett om de innehåller utrymmen som är avsedda att vistas i mer är 30 minuter eller inte.

2023-04-04
SE6-FAQ-01 – Vägledning vid klassificering av bedömningstyp
När ett projekt innehåller ytor med varierande bedömningstyp är det upp till assessorn och byggherren att avgöra hur certifieringen ska utföras. Det kan gälla en blandning av Fully Fitted (Fullt inredd), Shell and Core (Oinredd byggnad med basinstallationer) och Shell Only (Oinredd byggnad utan basinstallationer) eller så kan projektets omfattning ligga någonstans emellan de definierade bedömningstyperna. Ett vanligt exempel på när bedömningstypen kan variera är när alla delar i en byggnad inte är uthyrda. Om ett projekt som bedöms enligt bedömningstypen Fully Fitted innehåller delar som endast färdigställs i nivå med bedömningstypen Shell and Core finns alternativen listade nedan. Principen gäller även för övriga kombinationer av bedömningstyper.
1. Inkludera ytorna som inte är Fully Fitted i bedömningen. Det kan då förväntas ha en negativ påverkan på projektets resultat då alla delar behöver bedömas mot kriterierna som gäller för Fully Fitted.
2. Exkludera ytorna som inte är Fully Fitted ur bedömningen. Observera att det då behöver vara tydligt på certifikatet vilka ytor som ingår i certifieringen.
3. Dela upp projektet i två separata certifikat med olika bedömningstyp.
4. Vänta tills samtliga ytor har färdigställts till nivån för bedömningstypen Fully Fitted innan certifiering.
Information om byte av bedömningstyp mellan projekteringsskedet (DS) och färdig byggnad (PCS) finns i Operations Manual.
5. Om omfattningen av de inte inredda ytorna underskrider 5 % kan projektet certifieras som Fully fitted. Se Bilaga C för mer information.

Ledning och styrning (Man) - (uppd. 2024-04-18)

Man 06 – Fuktsäkerhet
2024-04-18
SE6-Man06-03 – Kontroll av vattentäthet platta och tak
Kontroll av vattentäthet för platta tak, takterrasser och liknande byggnadskomponenter ska utföras i enlighet med AMA Hus YSC.1132 eller motsvarande oavsett om tätskiktet kommer vara exponerat eller överbyggt.
SLD-metoden är en godkänd testmetod för täthetskontroll av tätskikt på platta tak, takterrasser och liknande byggnadskomponenter

2024-04-18
SE6-Man06-02 – Alternativ till luftläckagesökning
Enligt kravet ska en tidig luftläckagesökning utföras för klimatskalet. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella brister i klimatskalet som kan leda till fuktproblematik.
I det fall det av den fuktsakkunnige ej anses vara relevant att utföra en tidig luftläckagesökning är det godtagbart med ett alternativt utförande.
Detta alternativa utförande ska också styrkas med ett intyg av den fuktsakkunnige där det framgår att detta alternativa utförande uppfyller motsvarande nivå på resultat som kriteriet syftar till.

2024-02-21
SE6-Man06-01 – Ny AMA-kod
Hänvisning i kriterie 13 till AMA-kod gällande vattentäthet i manualen gäller inte längre. YSC.1132 har ersatts av YHB.2132.

Hälsa och välmående (Hea) - (uppd. 2024-02-22

Hea 01 – Visuell komfort
2023-12-15 
SE6-Hea01-02 – Nödbelysning
Nödbelysningsarmaturer som ej är tänd vid normal drift kan exkluderas från skallkravet i kriterie 1, Hea 01. Detta eftersom armaturen enbart är tänd vid nödsituation och ej avsedd för att personer ska vistas under längre tid eller utföra arbete i dess belysning. Eventuellt skadligt flimmer från nödbelysningsarmatur riskerar endast påverka personer under en mycket begränsad tid och bedöms därmed inte orsaka skador.

2023-04-04 
SE6-Hea01-01 – Arbetsplatser utomhus
Kravet i Hea01 kriterie 10 gäller för de externa ytor som omfattas av de refererade standarderna.
SS-EN 12464-2 omfattar bland annat parkeringsytor, gång och cykelvägar, vägar, lastkajer m.m.
SS-EN 13201 omfattar vägar, cykelvägar och gångvägar.
Gångvägar som t.ex. en gångväg i en trädgård som inte är för access till byggnaden kan undantas. De externa ytor som nämns ovan ska uppfylla standarderna oavsett om det finns verksamhetsrelaterade arbetsplatser utomhus eller inte. Syftet är att uppgifter ska kunna utföras tryggt och säkert även vid mörker.

Hea 02 – Luftkvalitet inomhus
2023-04-04
SE6-Hea02-01 – Tabell 17
Det bör noteras att Tabell 17: Förteckning över några godkända emissionsmärkningar endast omfattar emissionsmärkningar som godkänts för Tabell 14: Emissionskrav utifrån produkttyp och inte för Tabell 15: Emissionskrav för exemplarisk nivå, utifrån produkttyp.
Nedan följer några förtydliganden för tabell 17.

  • Indoor Air Comfort är godkänd för alla kategorier
  • Indoor Air Comfort Gold® är godkänd för alla kategorier för exemplarisk nivå.
  • GUT är godkänd för exemplarisk nivå inom kategorin Golvmaterial.

Tabell 17: Förteckning över några godkända emissionsmärkningar, i Excelformat kommer också att finnas tillgänglig på SharePoint-sidan för BREEAM-SE assessorer och AP. Listan kommer att uppdateras regelbundet när nya godkända märkningarna läggs till i listan.

Hea 05 – Ljudmiljö 
2024-02-22 
SE6-Hea05-04 – Ny ljudstandard
Om inget utrymme finns där utökade krav kan tillämpas kan som högst 1 poäng erhållas.

2024-02-14 
SE6-Hea05-03 – Bedömning av industrifastigheter
Shell only/shell & core: Lagerdelar bedöms ej
Fully fitted: För lagerdelar som bemannas tillfälligt eller regelbundet och där höga ljudnivåer förekommer, ska utformning när det är applicerbart, ske med hänsyn till Arbetsmiljöverkets föreskrift om buller AFS 2005:15 i enlighet med BBR. Eventuella undantag ska motiveras.

2024-02-14
SE6-Hea05-02 – Definition Ljudsakkunnig
1. Lägst högskoleexamen eller motsvarande utbildningsnivå inom byggnadsteknik eller akustik
Samt
2. Minst tre års erfarenhet av att verka som uppdragsansvarig akustik för liknande projekt (inom de senaste sex åren) som omfattar projektering och kontrollmätningar. Erfarenheten måste tydligt styrka att personen har praktisk kunskap om faktorer som påverkar de akustiska aspekterna av byggnadsutformningen och den bebyggda miljön, vilket innefattar förmåga att axla en rådgivande roll och lämna rekommendationer

2024-02-14
SE17-Hea05-01 – Ny ljudstandard
Följande krävs för att visa att kriterierna efterlevs vid projekt där SS 25268:2023 tillämpas:
En poäng
1. Alla akustiska parametrar för grundläggande krav enligt SS 25268:2023 uppnås.
2. Före färdigställande av byggnaden ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig, för att säkerställa att kraven uppfylls för alla relevanta utrymmen i den färdiga byggnaden. Om kraven inte uppfylls ska erforderliga åtgärder genomföras före överlämnande och inflyttning.
ELLER
Två poäng
3. Kriterierna 1–2 har uppfyllts.
4. För samtliga parametrar enligt SS 25268:2023 skall minst ett av de listade utökade kraven tillämpas för alla tillhörande utrymmen.
ELLER
Tre poäng
5. Kriterierna 1, 2 och 4 har uppfyllts.
6. För minst tre parametrar enligt SS 25268:2023 ska minst två av de listade utökade kraven tillämpas för alla tillhörande utrymmen.
ELLER
Fyra poäng
7. Kriterierna 1–2 har uppfyllts.
8. För samtliga parametrar enligt SS 25268:2023 ska minst två av de listade utökade kraven tillämpas för alla tillhörande utrymmen.
För skolor ska utökade krav hämtas från 5.6 i SS 25268:2023 för personalutrymmen och liknande utrymmen som inte brukas av barn eller elever.
Där bara ett utökat krav listas i standarden eller om det bara finns utrymmen där ett av de utökade krav kan tillämpas för projektet, likställs det som att minst två utökade krav tillämpats.
Rummens funktion ska tydligt framgå i ljudbeskrivningen. Alla utrymmen med krav som är mildare än standardens exempel skall motiveras utifrån rummets funktion. Det ska framgå i ljudbeskrivningen om och vilka utökade krav som tillämpats i handlingen.

Hea 06 – Tillgänglighet
2023-12-15
SE6-Hea06-01 – Skyltning
Kriterium 6 gäller endast om det är ett stort antal besökare som inte normalt vistas i byggnaden. Om byggnaden endast nyttjas av brukare som är anställda och vistas i byggnaden dagligen kan kriterium 6 undantas från indikatorn. Det framgår tydligt i engelska versionen av BREEAM-SE 2017 1.1 manual.

Hea 10 – Radon
2023-04-04
SE6-Hea10-01 – Intyg om åtgärder
Skrivelsen om att kunden kan intyga att åtgärder ska utföras (så att kraven uppfylls) om mätningarna påvisar högre radonnivåer syftar på CN3. Det är alltså bara accepterat när bedömning av färdig byggnad görs före uppvärmningssäsongen och ingen radonmätning har utförts. När en radonmätning har utförts tilldelas poäng utifrån mätresultatet.

Energi (Ene) - (uppd. 2023-12-15)

Ene 02a – Energiövervakning
2023-04-04 
SE6-Ene02a-01 – VVC-förluster (HVAC)
För 1.h “HVAC losses” avses endast VVC-förluster.

Ene 03 – Energieffektiv belysning
2023-04-04 
SE6-Ene03-02 – Shell & Core
Den skrivning som finns under CN1 och intern belysning om avgränsning av vilka delar som ska inkluderas i bedömningen gäller alltid vid bedömning enligt Shell & Core och gäller därmed även för extern belysning.

2023-04-04 
SE6-Ene03-01 – Undantag s.k. röd LED
RGB LED belysning ska bedömas med samma genomsnittliga ljusutbyte för belysningsarmaturer utomhus som övrig belysning.

Ene 04 – Utformning för låga koldioxidutsläpp
2023-12-15 
SE6-Ene04-03 – Skallkrav 
Skallkrav för ENE 04 gäller enbart för poäng på Passivdesignanalys.

2023-06-02 
SE6-Ene04-02 – Nya eller ombyggda fjärrvärmeanläggningar
Om en fjärrvärmeanläggning är nyare än 3 år, och det alltså inte finns 3 års statistik tillgänglig för fjärrvärmenätet i området, kan den tillgängliga statistiken användas, exempelvis ett medelvärde av 2 år om det finns tillgängligt. Dock behövs minst 1 års statistik för att kunna ta hänsyn till årsvariationer. Statistiken ska hämtas från Energiföretagens hemsida om den finns tillgänglig där. Om inte, så måste energileverantören tillhandahålla statistik baserat på samma beräkningsmetod som används av organisationer anslutna till Energiföretagen Sverige, i enlighet med CN3.15.
Om fjärrvärmeanläggningen kommer att tas i drift senare än att 1 års statistik finns tillgänglig kan förväntad energimix användas i beräkningen, styrkt med robust redovisning från energileverantören och beräknad/bedömd enligt samma princip som beräkningsmetoden som används av organisationer anslutna till Energiföretagen Sverige.
När en befintlig anläggning genomgår ett förbättringsprojekt som permanent ändrar förutsättningarna för vilket/vilka bränslen som användas i anläggningen kan beslutad energimix användas i beräkningen av koldioxidutsläpp, styrkt med robust redovisning från energileverantören och bedömd enligt samma princip som beräkningsmetoden som används av organisationer anslutna till Energiföretagen Sverige. Den förbättrade fjärrvärmeanläggningen behöver vara i drift när den certifierade byggnaden tas i drift för att få tillgodoräknas.
För anläggningar nyare än att de kan bedömas med befintliga krav i manualen behöver redovisningen i ansökan även visa när anläggningen tagits, eller planeras att tas, i drift.

2023-04-04 
SE6-Ene04-01 – Erkända LZC-tekniker
Om andra tekniker än de som listas i CN3.4 ger en minskning av koldioxidutsläpp jämfört med referensfallet är även de godkända att använda för att uppnå kraven i den här indikatorn. Det gäller även luftvärmepumpar.

Transport (Tra) - (uppd. 2024-02-21)

Tra 03a – Alternativa transportsätt
2024-02-21 
SE6-Tra03a-01 – Applicering kriterier 11-12 för vårdboende
Kriterier 11–12 är ej tillämpligt för boende på vårdboendet då krav på dessa faciliteter kan anses uppfyllas inom de boendes egna rum. Dock kan projektet erhålla två poäng för Tra 03a alternativ 5 om kriterier 11–12 uppfylls för de anställda som arbetar i byggnaden.

Vatten (Wat) - (uppd. 2024-04-18)

Wat 01 – Vatteneffektivitet
2024-04-18
SE6-Wat01-01 – Vattenförbrukande komponenter – vattenkranar
Flödeshastigheten för vattenkranar (handfat och, när aktuellt, kökskranar och avfallskvarnar) ska mätas i liter per minut vid fullt flöde. För vattenkranar som har vattensparande funktion och som därigenom erbjuder både ett komfortflöde och fullt flöde vid forcering, ska flödeshastigheten för komfortflödet anges. Detta eftersom all vattenförbrukning ska baseras på det “typiska” användningsmönstret.

Material (Mat) - (uppd. 2024-04-18)

Mat 01 – Byggnadens klimatpåverkan
2024-04-18
SE6-Mat01-01 – Undantag av den nya EPD standarden (SS-EN 15804+A2)
Om EPD utförd enligt EN 15804+A2 saknas kan giltig EPD utförd enligt EN 15804+A1 användas.

Mat 03 – Ansvarsfullt byggande
2024-04-18 
SE6-Mat03-02 – Plats-/användningskategori för schaktmassor från källarutgrävning
Schaktmassor från källarutgrävning är schaktmassor som återanvänds för uppbyggnad av grunden till fastigheten.
Tabell 36 ändras till:
Schaktmassor från källarutgrävning hamnar i plats-/användningskategori, ”7. stomme, primär och sekundär”.

2023-04-04 
SE6-Mat03-01 – Återbrukat eller återvunnet virke
Som alternativ till nytt virke och nya träbaserade produkter som kommer från lagligt avverkade och inköpta källor kan “återvunnet virke” accepteras. För skallkraven definieras “återvunnet virke” i BREEAM-SE som:
Återvunnet trä som innan det levererades till det bedömda projektet hade en slutanvändning som ett fristående objekt eller som en del av en struktur och som har avslutat sin livscykel och annars skulle bortskaffas som avfall. Termen “återvunnen” används för att täcka följande kategorier: återvunnet trä och träfiber före konsument eller industriella biprodukter men exklusive restprodukter från sågverk (restprodukter från sågverk anses omfattas av kategorin jungfruligt virke), återvunnet trä och träfiber efter konsumentledet samt drivved. Det omfattar även återvunnet timmer som övergivits eller konfiskerats minst tio år tidigare.
BREEAM kräver dokumentation som visar att alla regenererade/återvunna trävaruprodukter uppfyller definitionen av “återvunnet virke” ovan.

Mat 07 – Farliga ämnen
2023-04-04 
SE6-Mat07-01 – Loggbok och BIM-modeller
Istället för att ange mängd och plats i loggboksverktyg kan byggvara med referens till loggbok anges för alla material som ritas in i BIM-modell. Ungefärlig plats och mängd för material som inte modellleras ska anges i loggboken.
Projektet ska tillgodose att all information som efterfrågas i manualen redovisas på ett tydligt sätt, samt att relevanta parter enkelt kan hitta rätt dokument.

Avfall (Wst) - (uppd. 2024-04-18)

Wst 01 – Hantering av byggavfall
2023-04-04 
SE6-Wst01-02 – Schaktmassor
Schaktmassor ska inte inkluderas vid bedömning och rapportering för poänget “Minskade mängder avfall till deponi”.

2023-04-04 
SE6-Wst01-01 – Förtydligande kring rivningsinventering 
Rivningsinventering brukar i vanliga fall enbart innefatta byggnader, för BREEAM-SE ska det dock även inkluderas andra konstruktioner samt hårdgjorda ytor, såsom parkeringsplatser och liknande strukturer.
Syftet med inventeringen är att utreda om material kan återanvändas eller återvinnas, istället för att bli avfall, för att minska kostnader och miljöpåverkan för projektet.
Se relevanta definitioner för mer information vad rivningsinventeringen ska innehålla.

Wst 02 – Återvunnen ballast
2023-04-04
SE6-Wst02-01 – Ersätta sand eller cement
Vid bedömningen av andelen återvunnet eller sekundärt ballast som används i ett projekt ska varken material som ersätter sand eller cement inkluderas.

Wst 03a – Avfall från byggnadens driftskede
2024-04-18 
SE6-Wst03a-01 – Avfallsfraktioner
Syftet med indikatorn är att främja tillhandahållande av särskilda förvaringsutrymmen för byggnadens driftrelaterade återvinningsbara avfallsflöden, så att avfallet inte går till deponi eller förbränning.
– Under kriterium 1d står att utrymmet ska kunna användas för sortering och förvaring av minst åtta olika typer av återvinningsbara material och relevant farligt avfall. Farligt avfall räknas dock inte in som en av dessa åtta fraktioner.
– Färgat och ofärgat glas kan räknas som två fraktioner.
-Olje- eller fettavskiljare ingår inte som avfallsfraktion, då dessa är avsedda att skydda avloppsystemet men inte för att hantera punktutsläpp från verksamheten.
-Om fett eller olja däremot är avfall från verksamheten som samlas i separata kärl ingår de som avfallsfraktion.

Wst 03b – Avfall från byggnadens driftskede
2023-06-02 
SE6-Wst03b-02 – Volym på kärl 
Kraven för minsta volym på 7 liter för kärl i kriterium 2.a kan undantas om assessorn kan visa lämpligt antagna volymer med en robust källa.
Totalvolymen måste dock uppnå minst 35 liter och innehålla minst 5 fraktioner.

2023-04-04
SE6-Wst03b-01 – Förvaring av hushållsavfall enligt kriterium 1
Det är acceptabelt att de utrymmen för förvaring av hushållsavfall som krävs enligt kriterium 1 tillhandahålls inomhus. Då behöver det redovisas att det är ett dedikerat utrymme som är lämpligt utformat för förvaring av avfall som uppfyller relevanta brand-, hälso- och säkerhetskrav för avfallsförvaring. Det behöver även framgå att utrymmet är tillgängligt för upphämtning av avfall.

Wst 04 – Ytskikt i spekulativa byggprojekt
2024-02-21
SE6-Wst04-01 – Spekulativ hyresgäst för kontorslokaler
Kraven i kriterium 2 kan fortfarande uppfyllas även om ett spekulativt byggprojekt har installerat golvytor och/eller undertak innan brukaren är känd. Detta förutsatt att ett hyresrättsavtal tagits fram och där det framgår att framtida hyresgäster inte får ta bort dessa ytskikt.
För första hyresgästen ska det i ett hyresrättsavtal föreskrivas att golv och/eller undertak endast får modifieras när det är nödvändigt. Exempelvis för att anpassa sig till nya skiljeväggar, belysning eller andra tekniska installationer, för att byta ut slitage- eller skadade komponenter, eller för att ersätta små, avgränsade områden med specialdesignade golv eller tak för att hantera ovanliga förhållanden såsom våtutrymmen.

Wst 06 – Funktionell anpassningsbarhet
2024-04-18
SE6-Wst06-01 – Anpassning byggdelar
Det ställs inga krav i BREEAM-SE manualen på att demonterings- och anpassningsbarhet ska inkludera samtliga byggnadsdelar, utan den ska minst inkludera de utvalda relevanta byggnadsdelarna utifrån arbetet enligt kriterium 2 i indikatorn baserat på SS-ISO 20887. Dock måste alla relevanta byggdelar i tabell 35 övervägas, och det måste tydligt framgå i dokumentationen att samtliga har övervägts.

Markanvändning och ekologi (LE) - (uppd. 2023-04-04)

LE 04 – Förbättring av tomtens ekologiska värde
2023-04-04 
SE6-LE04-01 – Kan ekologen göra en desktop-studie?
För LE 04 och 05 är det acceptabelt att ekologen utför en desktop-studie för att ta fram lämpliga rekommendationer för projektet om det inte är möjligt att utföra ett platsbesök. Ekoligen behöver i det fallet motivera att en desktop-studie kommer att ge tillräckligt med information för att kunna ta fram relevanta ekologiska rekommendationer.
För LE02 krävs att ett platsbesök utförs under den tid som anges i manualen.

LE 05 – Långsiktig påverkan på den biologiska mångfalden
2023-04-04 
SE6-LE04-02 – Kan ekologen göra en desktop-studie?
För LE 04 och 05 är det acceptabelt att ekologen utför en desktop-studie för att ta fram lämpliga rekommendationer för projektet om det inte är möjligt att utföra ett platsbesök. Ekoligen behöver i det fallet motivera att en desktop-studie kommer att ge tillräckligt med information för att kunna ta fram relevanta ekologiska rekommendationer.
För LE02 krävs att ett platsbesök utförs under den tid som anges i manualen.

Föroreningar (Pol) - (uppd. 2024-04-18)

Pol 01 – Köldmediers påverkan
2023-04-04 
SE6-Pol01-01 – CO2 som miljömässigt skonsamt köldmedie
Kylsystem med CO2 som köldmedium får inte undantas från krav på läckagedetektering enligt CN3.3 eftersom ett eventuellt läckage kan medföra hälsorisker för brukare.

Pol 02 – NOx-utsläpp
2024-02-21
SE6-Pol02-03 – Tabeller för NOx-utsläppsnivåer
Kriterium 1 och 2 gäller alla byggnader.
Tabell 56 gäller alla byggnadstyper utom industribyggnader
Tabell 57 gäller enbart industribyggnader

2024-02-21
SE6-Pol02-02 – Direkta och indirekta NOx-utsläpp
Direkta utsläpp vid byggnaden ligger till grund för poängbedömning utifrån utsläppsnivåer i kriterium 1. CN 3.3 och 3.4 gäller för kriterium 1. Direkta utsläpp är desamma som lokala utsläpp.
Direkta OCH indirekta utsläpp från byggnadens värme-, varmvatten- och kylbehov ska rapporteras i kriterium 2, och här påverkas inte poänget av utsläppsnivå. CN 3.11 avser kriterium 2. Den första delen av CN 3.11 beskriver varför kylsystems direkta och indirekta utsläpp ska rapporteras, medan den andra delen förklarar skillnaderna mellan direkta och indirekta utsläpp.

2023-06-02
SE6-Pol02-01 – Fjärrkyla
CN3.2 är felaktig. Andra meningen gäller inte. Ny tolkning: Fjärrkyla kan anses generera noll NOx-utsläpp lokalt från byggnaden. Alltså ska fjärrkyla enbart rapporteras som indirekta NOx-utsläpp i kriterium 2.

Pol 03 – Ytvattenavrinning 
2023-12-15 
SE6-Pol03-01 – Skallkrav 
Skallkrav för POL 03 gäller enbart för poäng på Ytvattenavrinning.

Pol 05 – Begränsning av ljudföroreningar
2024-04-18 
SE6-Pol05-01 – Rättelse av CN2.1, tillämpliga bedömningskriterier – flerbostadshus
CN 2.1: Båda alternativen: Kriterierna är endast tillämpliga för flerbostadshus med gemensamma värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Tolkningar och förtydliganden för BREEAM-SE 2017

Allmänna förtydliganden - (uppd. 2023-04-04)

2023-04-04
SE17-FAQ-16 – Omfattning Shell & Core 
I projekt som bedöms enligt Shell & Core ska endast de delar som ingår i byggherrens arbetsomfång inkluderas i bedömningen. Hyresgästens anpassningar och installationer kan därmed undantas.

2023-04-04
SE17-FAQ-15 – Studentbostäder 
Studentbostäder klassas som kommersiella och offentliga bostadsformer enligt bilaga C om de har gemensamhetsytor så som kök och/eller vardagsrum som delas mellan alla boende. Om byggnaden består av studentlägenheter med separata lägenheter utan gemensamhetsytor ska byggnaden klassas som en bostad. Tvättstugor och liknande anses inte vara gemensamhetsytor i den bemärkelsen.

2022-12-09
SE17-FAQ-14 – Vägledning vid klassificering av bedömningstyp
När ett projekt innehåller ytor med varierande bedömningstyp är det upp till assessorn och byggherren att avgöra hur certifieringen ska utföras. Det kan gälla en blandning av Fully Fitted (Fullt inredd), Shell and Core (Oinredd byggnad med basinstallationer) och Shell Only (Oinredd byggnad utan basinstallationer) eller så kan projektets omfattning ligga någonstans emellan de definierade bedömningstyperna. Ett vanligt exempel på när bedömningstypen kan variera är när alla delar i en byggnad inte är uthyrda. Om ett projekt som bedöms enligt bedömningstypen Fully Fitted innehåller delar som endast färdigställs i nivå med bedömningstypen Shell and Core finns alternativen listade nedan. Principen gäller även för övriga kombinationer av bedömningstyper.
1. Inkludera ytorna som inte är Fully Fitted i bedömningen. Det kan då förväntas ha en negativ påverkan på projektets resultat då alla delar behöver bedömas mot kriterierna som gäller för Fully Fitted.
2. Exkludera ytorna som inte är Fully Fitted ur bedömningen. Observera att det då behöver vara tydligt på certifikatet vilka ytor som ingår i certifieringen.
3. Dela upp projektet i två separata certifikat med olika bedömningstyp.
4. Vänta tills samtliga ytor har färdigställts till nivån för bedömningstypen Fully Fitted innan certifiering.
Information om byte av bedömningstyp mellan projekteringsskedet (DS) och färdig byggnad (PCS) finns i Operations Manual.

2022-12-09 
SE17-FAQ-13 – Bedömning av obemannade byggnader i BREEAM
BREEAM-SE är utvecklat för att bedöma hållbarhetsprestandan för byggnader som i sin helhet eller delvis är utformade för människor att vistas i. Byggnader som endast omfattar obemannade utrymmen så som parkeringshus, lagerbyggnader och byggnader som endast innehåller toaletter och därmed inte innehåller några utrymmen som inte är avsedda att vistas i mer är 30 minuter kan inte genomgå en certifiering i BREEAM-SE, de kan dock ingå i en certifiering i kombination med andra verksamheter.
Byggnader som innehåller datacenter kan dock använda BREEAM-SE Bespoke oavsett om de innehåller utrymmen som är avsedda att vistas i mer är 30 minuter eller inte.

2021-06-08
SE17-FAQ-12 – Omfattning certifiering del av byggnad eller 3D-fastighet
Där kriterier anger “byggnaden” ska det vid 3D-fastighetsbildning, och vid certifiering av del av byggnad, förstås som den del av byggnaden som certifieras, om inget annat anges.
Generellt gäller dock, där inget annat anges, att aktuellt kriterium ska beaktas för ytor/funktioner som är en förutsättning för att verksamheten i den certifierade delen av byggnaden ska kunna bedrivas och för att byggnadens brukare ska kunna använda den certifierade byggnadsdelen på avsett sätt. Detta gäller även om ytan/funktionen ligger utanför den certifierade delen. Respektive indikators syfte ska vara vägledande i assessorns bedömning av beaktandet av indikatorn.
Om projektspecifika tillämpningar bedöms nödvändiga kan en Teknisk fråga ställas för förtydligande.

2019-02-01
SE17-FAQ-11 – List of addresses
Evidence in form of list of addresses or similar for third parties not participating in the project should not contain personal data (according to GDPR). If list of addresses may not be used because of GDPR, evidence of compliance still must be substantiated. An example may be a list of addresses with names of the residential recipients excluded.

2018-10-22
SE17-FAQ-10 – Design and post-construction stage evidence
Both design (DS) and post-construction stage (PCS) evidence are required for a post construction review (PCR) or post construction assessment (PCA). It is, however, possible to provide only PCS evidence where the DS evidence is completely superseded and unnecessary.
To comply with the principles of robustness and completeness, both DS and PCS evidence have to be submitted at PCR or PCA unless the PCS evidence makes the DS evidence obsolete.

2018-10-12, Reviderad 2022-12-09
SE17-FAQ-09 Förtydligande av krav på projektskeden
I BREEAM-SE 2017 finns det för vissa kriterier krav på att de behöver ha uppfyllts i ett visst projektskede så som förstudie och tidigt programhandlingsskede mm. Om kriteriet har uppfyllts i ett senare skede än det som anges i kriteriet i manualen behöver en teknisk fråga skickas till SGBC för godkännande.
Syftet med den tekniska frågan är att projektet ska visa att de har haft påverkansmöjlighet. Antingen kan en teknisk fråga per indikator ställas där projektet redovisar hur man har haft möjlighet att påverka den specifika frågan trots att det som krävs i kriteriet skedde i ett senare skede. I de fall man har en förkortad tidsplan där vissa skeden utgått jämfört med en traditionell tidsplan kan projektet i stället ställa en teknisk fråga som kan användas för flera indikatorer. Där beskriver projektet sin tidsplan och hur den förhåller sig till en ordinarie tidsplan. Utifrån det kan man sedan visa vilka tidpunkter som motsvarar de skeden som det ställs krav på för vissa indikatorer vilket därmed innebär att man har haft motsvarande påverkansmöjlighet.

2018-06-18
SE17-FAQ-08International Compliance notes
Please observe that Compliance notes or FAQ’s published by BRE Global are intended for international projects, and are therefore not automatically relevant for BREEAM-SE. In order for them to be used in BREEAM-SE projects, this must be approved by SGBC. Please submit the request as a technical query.

2018-06-18, Reviderad 2022-12-09
SE17-FAQ-07 – Versioner av standarder 
När projekt redovisar bevis för att kraven i en standard, som manualen kräver, uppfylls är det viktigt att tydligt redovisa version/årtal av standarden som har använts.
Den senaste version av refererad standard ska alltid användas. Om den standard som anges i manualen har ersatts av en ny version av samma standard används den nya (t.ex. ISO 7730:1994 har uppdaterats till ISO 7730:2005). I det fallet behöver inte någon teknisk fråga ställas. Den standard som var gällande vid tidpunkt för bygglov kan användas även om det efter den tidpunkten har kommit en ny version.
Om en standard har upphävts och ersatts med en annan standard (t.ex. SS-EN 13779:2007 ersätts av ISO 17772-1:2017), kan inte denna nya standard användas automatiskt.
Nya standarder kan inte föreslås att användas om de är lättare att uppnå än kraven i BREEAM-SE-manualen. Enbart standarder som är likvärdiga eller har högre krav än den i BREEAM-SE refererade standarden kan användas. För att kunna använda en annan standard än den standard som det refereras i manualen måste en teknisk fråga med en motivation om likvärdighet eller mer skickas till SGBC.

2018-04-17
SE17-FAQ-06Avvikelser mellan engelska manualen och översättningen
Vid avvikelser mellan den engelskspråkiga versionen av manualen och den svenska översättningen gäller den engelskspråkiga versionen.

2018-03-06
SE17-FAQ-05If a tool is updated, are assessors required to use the new tool or can they continue to use the tool downloaded when the assessment started?
The most up-to-date version of a tool should be downloaded from SGBCs Sharepoint page for licensed assessors and APs. If an updated tool is subsequently released, then it will not be necessary to use the updated tool instead of the version already being used. The assessor can choose to use the updated tool if they wish. However, if a tool is updated due to a significant error, the updated tool may have to be used. In such circumstances this will be communicated by SGBC.

2018-03-06
SE17-FAQ-04Can the BREEAM assessor, or the assessor company, have multiple roles in the project?
The assessor should preferable not be working within the design team. However, the assessor can be someone within the design team or work for the same company as the design team member(s) but the assessor must then identify and manage any potential conflicts of interest. If the assessor is a member of the company who are producing evidence to demonstrate compliance, there must be clear separation of the roles and the BREEAM assessor must not be personally responsible for producing such evidence.
An individual can not be both assessor and AP for the same project at the same time. If two employees at the same company combines their role as BREEAM assessor with one or more other roles within the project team (eg. energy assessor, suitably qualified ecologist or client representative) this information should be made clear to SGBC upon registration of the assessment. At QA, the assessor must submit a statement confirming the roles undertaken and how any potential conflicts of interest have been managed. In such circumstances the assessment and evidence submitted may be subject to closer scrutiny. Where SGBC nad/or BRE Global has unresolved concerns relating to potential conflicts of interest, additional measures may be imposed to verify the integrity of the submitted assessment.

2018-03-06
SE17-FAQ-03Can a restaurant be included in a certification for an office building?
The BREEAM-SE category Offices can be used to assess buildings that consist of office areas. A public restaurant, accessible to the community, is however not considered an associated function and must therefore be excluded from the assessment or assessed separately using the assessment category Retail. The same applies for restaurants in industrial buildings.
Note that, a restaurant within an office or industrial building, whose primary function is to serve the occupants of the building, but also has public access, could be included as an associated function. In such cases, we would expect it to be clear from the building layout that this is the case and that the restaurant have direct internal access from the assessed accommodation, in addition to any public entrance.

2018-03-06
SE17-FAQ-02Certifiering av enskilda våningsplan
BREEAM-SE kan användas för att certifiera enskilda våningsplan ”inklämda” mellan våningar som inte ingår i bedömningen. I dessa fall ska projektets namn tydligt redovisa vilka våningsplan certifieringen avser, t.ex. ”ProjektnamnX – våning 3 och 4”. En tydlig förklaring av vilka våningsplan som ingår i certifieringen ska även redovisas under sektionen ”Building details” i rapporten.

2018-03-06
SE17-FAQ-01Avgifter och rutiner vid byte av assessor
SGBC ska alltid kontaktas vid byte av assessor, vare sig bytet sker inom eller mellan assessororganisationer. Vänligen kontakta breeam@sgbc.se för mer information gällande avgifter och rutiner.

Ledning och styrning (Man) - (uppd. 2024-04-18)

Man 02 – Livscykelkostnad och livslängdsplacering
2022-07-15 
SE17-Man02-01 – Definition av kritiskt värde
Kritiskt värde syftar till att maximera byggnadens hela livslängd baserat på kundens krav och skiljer sig från att minimera livscykelkostnaden. Detta är en mer specifik analys av hur byggnadens löpande underhåll och drift kan påverka verksamhetens behov. Till exempel:
• Om eventuella störningar i verksamheten är kostsamma kan en specifikation med långa perioder mellan underhållscykler och minskad underhållstid vara önskvärd.
• Där det är viktigt att upprätthålla estetik kan en underhållscykel baseras på estetiskt underhåll snarare än funktionell livslängd.
• Om maximal återvinningsbarhet och återanvändbarhet är viktigt kan en alternativ, dyrare specifikation krävas.
• Om kapitalkostnaderna är begränsade kan det vara så att specifikationen med lägst LCC inte är överkomlig, och i stället väljs det bästa tillgängliga alternativet inom budgeten

Man 03 – Ansvarsfullt byggande
2021-11-15
SE17-Man03-01 – Miljöledningssystem
BKMA är ett godkänt miljöledningssystem enligt kriterium 3.

Man 04 – Driftsättning och överlämning
2020-11-10
SE17-Man04-01 – Bevisning i Design Stage för kontroll och inspektion av klimatskal
Det är inte nödvändigt att i Design Stage förevisa de exempel på bevisning som anges i manualen (under Bevisning) för att visa på kriterieuppfyllnad så länge det är tydligt verifierat att kraven kommer att uppfyllas före färdig byggnad.

Man 05 – Förvaltningsstöd
2019-04-08
SE17-Man05-01 – Provision of actual building energy
The property owner shall provide SGBC will actual annual building data if the exemplary level criteria have been rewarded.
The evidence should be sent to breeam@sgbc.se annually during the first trimester. The mail should have the title “BREEAM-SE 2017 Building data [BREEAM Assessment reference, e.g. BR2019-0052]”.

Man 06 – Fuktsäkerhet
2024-04-18
SE17-Man06-05 – Kontroll av vattentäthet platta och tak
Kontroll av vattentäthet för platta tak, takterrasser och liknande byggnadskomponenter ska utföras i enlighet med AMA Hus YSC.1132 eller motsvarande oavsett om tätskiktet kommer vara exponerat eller överbyggt.
SLD-metoden är en godkänd testmetod för täthetskontroll av tätskikt på platta tak, takterrasser och liknande byggnadskomponenter

2024-02-21 
SE17-Man06-04 – Ny AMA-kod
Hänvisning i kriterie 13 till AMA-kod gällande vattentäthet i manualen gäller inte längre. YSC.1132 har ersatts av YHB.2132.

2021-02-02
SE17-Man06-03 (SE17-Man06-01) – Diplomerad fuktsakkunnig
Det är acceptabelt att Diplomerad fuktsakkunnig inte själv har genomfört de uppgifter som ligger inom den fuktsakkunniges roll och åtagande under förutsättning att det framgår att hen har granskat, godkänt och fullt ut tagit ansvar för metoder och innehåll i rekommendationer och rapportering. Den sakkunnige måste ha uppnått kompetenskraven i kriterierna innan uppgiften påbörjas.

2020-06-12
SE17-Man06-02 – Alternativ till Säker Vatten
För att kunna ta det första poänget på Man 06 krävs det att ”Aktuell svensk branschpraxis för våtutrymmen och rörarbeten/vvs (se CN3) följs”. I CN 3 listas bl.a. Säker Vatten. Det innebär att ett auktoriserat företag behöver utfärda intyg om Säker Vatteninstallation. En leverantör kan inte själv intyga att de uppfyller ”Branschregler Säker Vatteninstallation” om de inte är ett auktoriserat företag.
Om leverantören i fråga uppfyller en annan likvärdig (Europeisk) branschstandard och det kan bevisas att denna standard ställer likvärdiga krav som ‘Säker vatten’ kan detta också godtas. En auktoriserad fuktsakkunnig skall i detta fall göra en jämförelse och skicka en ansökan om användande av en likvärdig branschstandard till SGBC för godkännande.
Gällande badrumsmoduler likställer BREEAM monteringsanvisning godkänd av Säker Vatten, i enlighet med deras riktlinjer för moduler, med intyg. Vid denna tolknings publicerande behöver Säker Vatten kontaktas i varje enskilt fall kring detta. Som en lösning tills vidare godkänns även att ritningar och monteringsanvisningar har granskats och godkänts av en fuktsakkunnig eller Säker Vatten-auktoriserad besiktningsman med avseende på om Säker Vatten följs.

2020-02-10
SE17-Man06-01 – Bathroom modules
It is not possible for a supplier to state that the company fulfil ”Branschregler Säker Vatteninstallation” unless the company is an authorised company through “Säker Vatten”. If the supplier meets another equivalent (European) industry standard and it can be proven that this standard sets equivalent requirements as Säker Vatten, this may also be acceptable. In this case, an authorized moisture expert must provide a comparison which confirms that equivalent standards have been met, and submit an application for the use of an equivalent industry standard to SGBC for approval. This is often the case for prefabricated bathroom modules, but Säker vatten will develop an authorisation for module companies.

Hälsa och välmående (Hea) - (uppd. 2024-02-22)

Hea 01 – Visuell komfort
2023-12-15 
SE17-Hea01-14 – Nödbelysning
Nödbelysningsarmaturer som ej är tänd vid normal drift kan exkluderas från skallkravet i kriterie 1, Hea 01. Detta eftersom armaturen enbart är tänd vid nödsituation och ej avsedd för att personer ska vistas under längre tid eller utföra arbete i dess belysning. Eventuellt skadligt flimmer från nödbelysningsarmatur riskerar endast påverka personer under en mycket begränsad tid och bedöms därmed inte orsaka skador.

2022-07-15 
SE17-Hea01-13 – Krav på ytor för utblick
95% av golvytan i varje rum eller del av rum som utgör relevant yta behöver uppfylla kravet på utblick. Det räcker alltså inte att 95% procent av den totala relevanta byggnadsytan i byggnaden uppfyller kravet.

2022-04-08
SE17-Hea01-12 – Inomhusbelysningens belysningsstyrka
Vid framtagande av lämplig belysningsstyrka (lux) på inomhusbelysningen kan typplan och/eller typrum användas under förutsättning att det är tydligt motiverat kring likvärdighet och val av representativa plan och rum.

2021-11-15
SE17-Hea01-11 – Rättning av tabell 10
De värden som i tabell 10 anges som “Nödvändig genomsnittlig dagsljusfaktor” för olika latituder avser dagsljusfaktor i en punkt. Värdet som angetts i kolumnen “Övriga krav” för försäljningsytor i Handelsbyggnader (dagsljusfaktor (i en punkt) på minst 2 %) är ett misstag och ska bortses ifrån.

2021-10-14
SE17-Hea01-10 – Rättning av tabell gällande utblick
Värdet för avstånd mellan fönster och arbetsyta eller skrivbord är fel på den första raden i tabell 13. För korrekt tabell se nedan:

2021-06-08
SE17-Hea01-09 (SE17-Hea01-14) – Rättelse av tabeller avseende dagsljus
För de typer av byggnader eller områden som i tabell 10 har markerats med * behöver varje rumstyp för sig uppfylla kravet.
I tabell 12 har en del information fallit bort.
Bostäder: Tabellen är fel. 4 poäng är tillgängliga. Utrymmena (Kök respektive vardagsrum, matrum och kontorsrum (inklusive kontorsplats i hemmet)) kan tilldelas poäng oberoende av varandra, två poäng per utrymme om kravet uppfylls. Här krävs att 100% av utrymmet uppfyller kraven.
Kommersiella och offentliga bostadsformer: Varje rumstyp för sig behöver uppfylla kravet.
Handelsbyggnader: Utrymmena kan tilldelas poäng oberoende av varandra.
Industri- och/eller kontorsbyggnader och alla övriga typer av byggnader: 1 poäng är tillgängligt. Varje rumstyp för sig behöver uppfylla kravet.

2021-06-08
SE17-Hea01-08 (SE17-Hea01-12) – Dagsljusberäkningar
Dagsljusberäkningar och utblicksberäkningar kan utföras för typplan och/eller typrum under förutsättning att det är tydligt motiverat kring likvärdighet och val av representativa plan och rum.

2020-11-06
SE17-Hea01-06 (SE17-Hea01-10) – Skall-krav vid användning av LED-belysning
Det är möjligt att visa att erforderlig minimering av flimmer från LED-belysning uppnås genom att tydligt styrka att LED-belysningen uppfyller krav i EU:s ekodesigndirektiv (krav på ekodesign för ljuskällor och separata drivdon) avseende flimmer för LED och OLED som ansluts till elnätet (mätt som Pst LM).

2020-02-07 uppdaterad 2023-04-04
SE17-Hea01-05 – Arbetsplatser utomhus
Kravet i Hea 01 kriterie 10 gäller för de externa ytor som omfattas av de refererade standarderna.
SS-EN 12464-2 omfattar bland annat parkeringsytor, gång och cykelvägar, vägar, lastkajer mm.
SS-EN 13201 omfattar vägar, cykelvägar och gångvägar.
Gångvägar som tex en gångväg i en trädgård som inte är för access till byggnaden kan undantas.
De externa ytor som nämns ovan ska uppfylla standarderna oavsett om det finns verksamhetsrelaterade arbetsplatser utomhus eller inte. Syftet är att uppgifter ska kunna utföras tryggt och säkert även vid mörker.

2019-04-08
SE17-Hea01-04 – Daylighting internal associations
Daylighting requirements for internal associations are only applicable for recreational spaces such as areas in prisons (former exercise yards) or hospitals and therefore not applicable for offices or industrial buildings.
Ett fel i manualen har uppmärksammats. Kraven gällande “Invändiga förbindelsegångar eller ljusgårdar “(Internal Association or atrium areas) ska inte gälla för kontorsbyggnader.

2019-02-01
SE17-Hea01-03 – Daylighting in hotel rooms
Daylight requirements are applicable for hotel rooms regardless if there are workplaces included or not. The requirements for hotel rooms are the same as for living rooms, dining rooms and studies in residential institutions in table 10.

2018-12-12
SE17-Hea01-02 – Hot desks and touch down places
All desks, including hot desks or touch down places where the employees or guests work temporarily, and are defined as occupied spaces defined in Hea 01, are considered workplaces and the criteria in Hea 01 applies.

2018-10-12
SE17-Hea01-01 -Workplace lighting
Zoning and control for workplace lighting may be included as a requirement in a lease agreement if workplace lighting is not within the scope of the project (see also CN 3.17).

Hea 02 – Luftkvalitet inomhus
2022-07-15
SE17-Hea02-06 – Provningskrav för undertak och innerväggar
I tabell 17 ska provningskrav för undertak och innerväggar samt akustiska och termiska isoleringsmaterial vara samma som de som listas i tabell 18.

2021-04-20
SE17-Hea02-05 (SE17-Hea02-08) – Färg i våtrum
CN 3.5 kan uppfyllas genom redovisning av att produkten uppfyller Måleribranschens våtrumskontroll (MVK). Godkända våtrumssystem för målning finns listade på www.vatrumsmalning.se tillsammans med auktoriserade företag. För att ett system (väv, lim och färg) ska vara godkänt att använda ska de vara funktionstestade hos ackrediterat lab och därefter godkännas i MVK-nämnden.

2021-04-20
SE17-Hea02-04 (SE17-Hea02-05) – CN3.4 Ackreditering av företag som utför laboratorieanalys
Den befintliga CN3.4 ersätts med följande text.
Alla företag som anlitas för att utföra analys av inomhusluft eller av emissioner från byggnadsprodukter, måste vara ackrediterade enligt ISO/IEC 17025:2005, med specifik ackreditering för:Kemisk analys: Bestämning av formaldehyd; bestämning av VOC-innehåll. Provtagning ska ske enligt av det ackrediterade laboratoriet tillhandahålla instruktioner.

2021-03-08
SE17-Hea02-03 (SE17-Hea02-06) – AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning ersatt av 2020:1
AFS 2009:2 upphörde 2020-12-31 och ersattes då av AFS 2020:1. Där det i BREEAM-SE anges krav att följa AFS 2009:2 är det acceptabelt att istället följa AFS 2020:1 från och med detta datum.

2020-11-10
SE17-Hea02-02 – ISO 16000-10
Testresultat enligt ISO 16000-10 kan anses uppfylla kraven om produkttillverkaren kan visa att de korrelerar med resultat som skulle uppnås med EN 16516 eller ISO 16000-9.

2020-09-09
SE17-Hea02-01 – Ventilation – kriterium 5, standard för luftfiltrering
Standard EN 13779:2007 har utgått. Istället för bilaga A3 i standarden, rörande filtrering, ska SS-EN 16798-3:2018 sektion B.4.2 användas. Befintliga projekt kan fortsätta använda EN 13779:2007 om det är lämpligt. Alla nya projektregistreringar ska använda den nya standarden.

Hea 03 – Säker inneslutning i laboratorier (endast lokaler)
2023-04-04 
SE17-Hea03-01 – Inneslutningsnivåer 
Med inneslutningsnivåer för laboratorium menas skyddsnivåer enligt definitionen i SS-EN 12128.

Hea 04 – Termisk komfort
2022-04-08
SE17-Hea04-05 – Simulering av termiskt klimat
Som alternativ till beräknad lufthastighet som indata till PMV- och PPD-index, kan maximalt tillåten luft-hastighet enligt BBR eller FoHMFS 2014:17 antas upp-fyllas om enklare analyser i VVS-projektering kan visa detta. I annat fall kan CFD-beräkning behövas för be-räkning av lokala lufthastigheter.

2021-04-20
SE17-Hea04-04 (SE17-Hea04-08) – Termisk komfortberäkning i industribyggnader
Kriterierna för simulering av termiskt klimat är inte tillämpliga för industriverksamhets- eller lagerytor.Verksamhets-/lagerytor har ofta funktionskrav som påverkar termisk komfort och som måste uppfyllas för att verksamheten ska kunna bedrivas. Kriterierna ska fortfarande tillämpas för andra delar av byggnaden, utifrån vad som är lämpligt.

2020-06-02
SE17-Hea04-03 -Simulering av termiskt klimat
I de fall storleken eller utformningen på byggnaden gör det irrelevant att utföra simulering av det termiska klimatet för samtliga ytor så är det accepterbart att visa att kraven uppfylls med hjälp av ett representativt urval av ytor och rum. Detta förutsätter dock att det kan garanteras att de utrymmen som ger sämst resultat identifieras.

2020-02-10
SE17-Hea04-02 -Weather data for projected climate change scenario and geographical location
Weather data for the geographical location of a project from SMHi/Sveby (currently used in e.g. IDA model) can be used as baseline data for climate change scenario calculations in e.g. the WeatherShift program. The 50th percentile weather file should be used.

2019-04-25
SE17-Hea04-01 -Weather data for projected climate change scenario
The Weather-shift program could be used for weather data for a projected climate change scenario within Hea 04. If Weather-shift is used, RCP 8.5-scenario with median values should be used. Adjacent locations could be used, if actual location is not available.

Hea 05 – Ljudmiljö
2024-02-22
SE17-Hea05-07 – Ny ljudstandard
Om inget utrymme finns där utökade krav kan tillämpas kan som högst 1 poäng erhållas.

2024-02-14
SE17-Hea05-06 – Uppdatering av SE17-Hea05-02
För en oinredd byggnad (med eller utan basinstallationer) kan det vara så att innerväggar, undertak och golv inte föreskrivs. Ett alternativt sätt att visa att kraven uppfylls är att använda ett grönt hyresavtal. Byggherren/fastighetsägaren måste intyga att avtalet kommer att användas vid uthyrning i byggnaden. Om det gröna hyresavtalet används utöver CN 1.1 innebär det att alla fyra poäng är tillgängliga för bedömningen av den oinredda byggnaden.
Ovan gäller endast lokaler samt kommersiella och offentliga bostadsformer.

2024-02-14
SE17-Hea05-05 – Bedömning av industrifastigheter
Shell only/shell & core: Lagerdelar bedöms ej
Fully fitted: För lagerdelar som bemannas tillfälligt eller regelbundet och där höga ljudnivåer förekommer, ska utformning när det är applicerbart, ske med hänsyn till Arbetsmiljöverkets föreskrift om buller AFS 2005:15 i enlighet med BBR. Eventuella undantag ska motiveras.

2024-02-14
SE17-Hea05-04 – Definition Ljudsakkunnig
1. Lägst högskoleexamen eller motsvarande utbildningsnivå inom byggnadsteknik eller akustik
Samt
2. Minst tre års erfarenhet av att verka som uppdragsansvarig akustik för liknande projekt (inom de senaste sex åren) som omfattar projektering och kontrollmätningar. Erfarenheten måste tydligt styrka att personen har praktisk kunskap om faktorer som påverkar de akustiska aspekterna av byggnadsutformningen och den bebyggda miljön, vilket innefattar förmåga att axla en rådgivande roll och lämna rekommendationer

2024-02-14
SE17-Hea05-03 – Ny ljudstandard
Följande krävs för att visa att kriterierna efterlevs vid projekt där SS 25268:2023 tillämpas:
En poäng
1. Alla akustiska parametrar för grundläggande krav enligt SS 25268:2023 uppnås.
2. Före färdigställande av byggnaden ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig, för att säkerställa att kraven uppfylls för alla relevanta utrymmen i den färdiga byggnaden. Om kraven inte uppfylls ska erforderliga åtgärder genomföras före överlämnande och inflyttning.
ELLER
Två poäng
3. Kriterierna 1–2 har uppfyllts.
4. För samtliga parametrar enligt SS 25268:2023 skall minst ett av de listade utökade kraven tillämpas för alla tillhörande utrymmen.
ELLER
Tre poäng
5. Kriterierna 1, 2 och 4 har uppfyllts.
6. För minst tre parametrar enligt SS 25268:2023 ska minst två av de listade utökade kraven tillämpas för alla tillhörande utrymmen.
ELLER
Fyra poäng
7. Kriterierna 1–2 har uppfyllts.
8. För samtliga parametrar enligt SS 25268:2023 ska minst två av de listade utökade kraven tillämpas för alla tillhörande utrymmen.
För skolor ska utökade krav hämtas från 5.6 i SS 25268:2023 för personalutrymmen och liknande utrymmen som inte brukas av barn eller elever.
Där bara ett utökat krav listas i standarden eller om det bara finns utrymmen där ett av de utökade krav kan tillämpas för projektet, likställs det som att minst två utökade krav tillämpats.
Rummens funktion ska tydligt framgå i ljudbeskrivningen. Alla utrymmen med krav som är mildare än standardens exempel skall motiveras utifrån rummets funktion. Det ska framgå i ljudbeskrivningen om och vilka utökade krav som tillämpats i handlingen.

2021-06-08
SE17-Hea05-02 – Alternative means of demonstrating compliance for Shell and Core assessments
For a Shell and Core assessment, inner walls, ceilings and flooring may not be prescribed. Therefore, an alternative mean to show compliance is to use a Green Lease Agreement. The developer/property owner must confirm that the agreement will be a requirement of tenency in the building.
If the Green Lease Agreement is used in additon to CN 1.1 all four credits are available to Shell and Core assessments.

2018-10-12 corrected 2018-10-19
SE17-Hea05-01 – Acoustic standard for residential buildings
For residential buildings, SS 25267:2015 can be used for compliance.

Hea 06 – Tillgänglighet (alla byggnader)
2023-12-15 
SE17-Hea06-05 – Skyltning
Kriterium 6 gäller endast om det är ett stort antal besökare som inte normalt vistas i byggnaden. Om byggnaden endast nyttjas av brukare som är anställda och vistas i byggnaden dagligen kan kriterium 6 undantas från indikatorn. Det framgår tydligt i engelska versionen av BREEAM-SE 2017 1.1 manual.

2021-04-20
SE17-Hea06-04 (SE17Hea06-02) – Yttre ytor och CN3
Byggnader vars utomhusområde endast utgörs av en liten yta kan bedömas i enlighet med CN3. Den typ av yta som avses benämns vanligen förgårdsmark och har ofta till syfte att lämna ett smalt obebyggt område närmast gatan med hänsyn till trafiksäkerhet eller bebyggelsekaraktär.

2021-03-08
SE17-Hea06-03 – AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning ersatt av 2020:1
AFS 2009:2 upphörde 2020-12-31 och ersattes då av AFS 2020:1. Där det i BREEAM-SE anges krav att följa AFS 2009:2 är det acceptabelt att istället följa AFS 2020:1 från och med detta datum.

2021-02-02
SE17-Hea06-02 (SE17-Hea06-04) – Cykelväg till cykelparkering
Om det är opraktiskt att cykla mellan anslutande cykelbana och byggnadens entré och cykelparkering är det acceptabelt att cyklister behöver kliva av och leda cykeln en kort sträcka. Det behöver tydligt motiveras av projektet att det är opraktiskt att anlägga en cykelbana den aktuella sträckan och hur säkerhet för gående och cyklister ändå uppfylls.

2020-02-10
SE17-Hea06-01 – Dedicated parking- and waiting area
Criteria 9 applies to projects with dedicated delivery- and drop-off areas. For a building that rarely recieve deliveries, this criteria does not need to be fulfilled. However the project needs to show that they only have a few deliveries a week.

Hea 08 – Utomhusområde, avskildhet för brukare i bostäderna
2020-06-24
SE17-Hea08-01-Utomhusområde, avskildhet för brukare i bostäderna
Det är inte nödvändigt att utomhusområdet endast möjliggör för de boende i de berörda bostäderna att nå området.
Projektet måste dock säkerställa att kraven på minsta storlek kan säkerställas för de boende, utöver eventuellt utrymme för andra användare.
Utrymmet ska också upplevas avskilt, tryggt och trivsamt.

Hea 10 – Radon
2023-04-04
SE17-Hea10-05 – Intyg om åtgärder
Skrivelsen om att kunden kan intyga att åtgärder ska utföras (så att kraven uppfylls) om mätningarna påvisar högre radonnivåer syftar på CN3. Det är alltså bara accepterat när bedömning av färdig byggnad görs före uppvärmningssäsongen och ingen radonmätning har utförts. När en radonmätning har utförts tilldelas poäng utifrån mätresultatet.

2020-12-18
SE17-Hea10-04 (SE17-Hea10-01) – Hantering av mätosäkerhet vid radonmätning
För två poäng ska mätresultatet inklusive mätosäkerhet maximalt utgöra 60 Bq/m3 luft.
För skallkrav och ett poäng ska angivna gränsvärden uppnås exklusive mätosäkerhet. Därmed är alltså till exempel 200 Bq/m3 +/- 10 Bq acceptabelt för att uppfylla skallkravet.

2020-11-06
SE17-Hea10-03 (SE17-Hea10-02) – Mätning av radon innan inflytt
Det är möjligt att mäta radon även om inflyttning i byggnaden ännu inte skett. Dock behöver byggnadsarbetena vara klara och ventilationen driftsatt.

2020-02-10
SE17-Hea10-02-Radon level
For BREEAM SE 17, the level of radon is 60 Bq / m3. Note that measurement uncertainty is included.

2018-12-05
SE17-Hea10-01 – Översättning
Där det står “Svensk Byggnorm” i den svenska översättningen av manualen så avses BBR.

Energi (Ene) - (uppd. 2024-02-22)

Ene 01 – Minskad energianvändning
2021-03-16
SE17-Ene01-04 (SE17-Ene01-03) – Energiberäkning del av byggnad
För en certifiering som omfattar en del av byggnaden, ska beräkningen av energiprestanda vara representativ för den del certifieringen gäller. Det är upp till energisakkunnig och assessorn i projektet att motivera hur detta säkerställs. Det kan innebära en separat beräkning för den del av byggnaden som certifieringen gäller eller en gemensam energiberäkning för hela byggnaden.

2021-02-09
SE17-Ene01-03 (SE17-Ene01-04) – BBR-version
I Ene 01 jämförs beräknad energiprestanda mot krav i BBR 25 för poäng på indikatorn. Om ett projekt ska följa någon av BBR-versionerna 26-29 enligt sitt bygglov, kan projektet välja att istället jämföra sin energiprestanda mot den BBR-versionen som gäller i bygglovet. Poäng tilldelas utifrån procentuell minskning i enlighet med tabell 20, men då jämfört mot projektets BBR-version.

2021-02-02
SE17-Ene01-02 (SE17-Ene01-05) – Sakkunig inom energisimulering
Det är acceptabelt att Sakkunnig inom energisimulering inte själv har genomfört energisimuleringen under förutsättning att det framgår att hen har granskat, godkänt och fullt ut tagit ansvar för metoden och innehållet i aktuell beräkning och rapport. Den sakkunnige måste ha uppnått kompetenskraven i kriterierna innan uppgiften med energisimulering påbörjas.

2020-02-11
SE17-Ene01-01 – Surplus heat in accordance with CN3.3
Some building types use a large amount of energy and generate a lot of heat that effect the building’s energy use, such as retail and storage buildings. By reusing the energy from the building’s functional processes, a large amount of the building’s energy need can be met which may result in that buildings are less energy efficient. The building envelope should be designed to enable a good energy performance regardless of the building type and the aim of this issue is to reduce the operational energy demand.
The two sentences in CN3.3 should be read separately.
· 50 kWh/m2, Atemp applies to internal loads (from lighting, computers, occupants et cetera) that contribute to a minimized energy need for e.g heating
· Heat surplus from a process, e.g cooling of groceries, should, if recovered and supplied to the building’s heating system, be handled as energy supplied (referred to as purchased energy according to BBR) and should be included in the building’s energy use.
Buildings with high internal loads, where the cooling or heating demand completely or partially is covered by heat surplus, may present two energy calculations for the assessed building:
1. A reference calculation where the results should be compared to the BREEAM-SE requirements. The calculation is performed with reference operating condictions excluding any resuse of any process energy.
2. A calculation based on actual operating conditions, where the results later can be used for monitoring and control of the energy use.
The reference calculation of the energy use should be calculated based on:
· Actual areas, U-values, air leakage, thermal bridges, shading et cetera.
· Ventilation at maximal flow of 0,5 l/sm2, Atemp. If a higher flow is used the reference must be presented.
· The maximum installed capacity for lightning: 15 W/m2 is accepted when the building is in use.
· Actual operating hours, air temperatures and occupant density
· The process or function that generate the internal loads and the heat surplus should not be included.
Any other methods for reference calculations must be submitted to SGBC in a technical query for evaluations.

Ene 02a – Energiövervakning
2023-04-04 
SE17-Ene02a-03 – Uppdelning på Energianvändande system i kriterium 5
Undermätning i kriterium 5 ska som utgångspunkt delas upp på de Energianvändande system som listas under Relevanta definitioner. Undantag från kravet framgår under Tolkning av bedömningskriterier CN3.2-3.5 samt CN4.1.

2020-06-12
SE17-Ene02a-02 – Kriterium 1, Undermätning av system med väsentlig energianvändning
• Energianvändande system (listade under Ytterligare information, är även benämnda Slutanvändningskategorier). Med energislag menas energibärare till byggnaden, det vill säga exempelvis fjärrkyla, fjärrvärme och el.
• Samtliga energianvändande system ska delas upp per energislag, och varje energislag ska sin tur undermätas till minst 90 %. Det innebär att vissa energianvändande system med låg energianvändning kan undantas.
• Energianvändande system mäts för hela byggnaden, men om slutanvändningskategori nr 7 Belysning och nr 8 Mindre teknikutrustning mäts gemensamt behöver de mätas enligt tillägget för nr 8.
• I det fall ett energianvändande system använder olika distributionsformer i byggnaden så kan de mätas tillsammans. Som exempel: Om uppvärmning sker från fjärrvärme men distribueras genom radiatorer och ventilation, då räcker en mätare. Om däremot uppvärmningen via radiatorer sker med energislag fjärrvärme och uppvärmning via ventilationen sker med energislag el via värmepump, så behövs två separata mätare. Energianvändande system nr 5 Ventilation avser elen som driver ventilationsaggregat. Energi för uppvärmning via ventilation ingår i energianvändande system nr 1 Värme.

2018-12-05
SE17-Ene02a-01 – Översättning
I kriterium 4 menas med härledas att vara avläsningsbart för.

Ene 02b – Energiövervakning
2021-10-14
SE17-Ene02b-01 – Krav på energidisplay
En mätare, hemsida eller app behöver ha följande funktionalitet för att anses uppfylla syftet med indikatorn, i enlighet med CN3.3.
– Redovisning av aktuell energianvändning i realtid
– Redovisning av historiska data för energianvändning
– Vara avläsbar för brukarna
Punkt 1-7 under Relevanta definitioner ska ses som exempel och inte tvingande.

Ene 03 – Energieffektiv belysning
2023-04-04 
SE17-Ene03-03 – Undantag s.k. röd LED
RGB LED belysning ska bedömas med samma genomsnittliga ljusutbyte för belysningsarmaturer utomhus som övrig belysning.

2023-04-04 
SE17-Ene03-02 – Balkonger och terrasser tillhörande bostäder
För balkonger och terrasser tillhörande bostäder, som endast är åtkomliga från bostaden: Kriterie 3 är inte tillämpbart, kriterie 2 gäller endast för permanent installerade belysningsarmaturer.

2019-04-25
SE17-Ene03-01 – Internal lighting for Shell and Core projects
Criteria 1 to 5 are applicable for all the lighting installed by the property owner and covered by the Shell and Score scope. Lighting installed by tenants would not need to fulfil the criteria.

Ene 04 – Utformning för låga koldioxidutsläpp
2023-12-15, uppdaterad 2024-02-22
SE17-Ene04-11 – Fjärrvärmemix
BREEAM-SE beaktar den faktiska lågkoldioxidteknologin snarare än distributionsformen. Det är minskningen av CO2-utsläppen som är väsentlig för att poäng ska erhållas. Fjärrvärme och fjärrkyla kan betraktas som LZC-tekniker, i det fall energimixen består av godkända energikällor. Fossila bränslen kan därmed inte ingå i den ordinarie energimixen. Utsläppen för all elenergi som används vid produktion av fjärrvärme och fjärrkyla måste räknas om med en emissionsfaktor för nordisk elmix.
Fossila bränslen ska inte ingå i ordinarie bränslemix. Dock kan t.ex. uppstart av förbränning med icke godkända energislag eller oförutsedda händelser* i behov av icke godkända energislag betraktas som ej ingående i den ordinarie bränslemixen. Projektet behöver visa att de fossila bränslen som används inte ingår i den ordinarie bränslemixen, då kan fjärrvärme/-kyla accepteras som LZC-teknik.
*Oförutsedda händelser kan exempelvis vara drifthaveri eller underhållsarbete. Spetslast räknas inte som en oförutsedd händelse.

2023-04-04 
SE17-Ene04-10 – En eller flera frikylningstekniker
För att uppfylla kravet i kriterium 6 kan en eller flera frikylningsstrategier användas, det behöver inte vara en kombination.

2023-04-04 
SE17-Ene04-09 – Bedömning av CO2-besparing vid kombination av energitekniker
Om ett projekt använder en kombination av energitekniker där en del är godkänd LZC-teknik och en del inte är godkänd ska endast de delar av energiproduktionen som kommer från godkända LZC-tekniker bidra med en förbättring av CO2-utsläppen jämfört med referensfallet.
Poängen beräknas därmed enbart med förbättring för den godkända LZC-teknikens reduktion jämför med referensfallet (beräknat enligt CN3.16)

2022-12-09 
SE17-Ene04-08 – Ny fjärrvärmeanläggning
Om en fjärrvärmeanläggning är nyare än 3 år, och det alltså inte finns 3 års statistik tillgänglig för fjärrvärmenätet i området, kan den tillgängliga statistiken användas, exempelvis ett medelvärde av 2 år om det finns tillgängligt. Dock behövs minst 1 års statistik för att kunna ta hänsyn till årsvariationer. Statistiken ska hämtas från energiföretagen.se om den finns tillgänglig där. Om inte, så måste energileverantören tillhandahålla statistik baserat på samma beräkningsmetod som används av organisationer anslutna till Energiföretagen Sverige, i enlighet med CN3.15.
Om fjärrvärmeanläggningen kommer att tas i drift senare än att 1 års statistik finns tillgänglig kan förväntad energimix användas i beräkningen, styrkt med robust redovisning från energileverantören och beräknad/bedömd enligt samma princip som beräkningsmetoden som används av organisationer anslutna till Energiföretagen Sverige.
Vid en tillbyggnad eller utbyggnad av fjärrvärmenätet eller -anläggningen ska tillgänglig statistik från tidigare år ändå användas i enlighet med hur kriterierna och CN3.15 beskriver. Hänsyn tas inte till förbättringsprojekt i befintliga anläggningar och därför inte heller till förbättringar genom till- eller utbyggnad.
För anläggningar nyare än att de kan bedömas med befintliga krav i manualen så behöver redovisningen i ansökan även visa när anläggningen tagits, eller planeras att tas, i drift.

2022-12-09
SE17-Ene04-07 – Allokerad fjärrvärme
Allokerad fjärrvärme (fördelning av klimatpåverkan mellan fjärrvärmebolagens olika produkter) godkänns inte i BREEAM-SE. Det är den faktiska mixen av energislag som finns i fjärrvärmenätet som ska användas.

2021-10-14
SE17-Ene04-06 – Energi från LZC-teknik som ägs av annan aktör
Under förutsättning att alla andra kriterier för Ene 04 uppfylls så finns inget krav om att lokalt installerad LZC-teknik ska ha samma ägare som den berörda byggnaden.

2021-06-08
SE17-Ene04-05 (SE17-Ene04-07) – Tekniker för frikyla
Som tillägg till listan av godkända tekniker för frikyla i CN3.1 kan även frikyla från berg användas. Bergvärme är inte en frikylningsteknik.

2020-06-02
SE17-Ene04-04- District heating and district cooling
BREEAM-SE recognises the actual low carbon technology, rather than the form of distribution. It is the reduction of CO2 emissions that is essential for rewarding the credits. Therefore district heating and district cooling may be considered LZC technologies given that the energy mix consists of approved energy sources, which means that fossil fuels cannot be a part of the ordinary energy mix. The emissions for any electrical energy used for the production of district heating and district cooling must be calculated by using the Nordic eletricity CO2 conversion rate.

2019-12-20
SE17-Ene04-03- Private wire management
In CN 3.9, bullet 3, waste heat from an incineration plant with a private wire arrangement applies normally to a waste incineration plant on, or close to the property, which normally is not applicable in Sweden. Therefore, where district heating is being used and a part of the district heating derives from waste incineration, the project must demonstrate that the recyclables, including plastics, have been removed from the waste that is to be incinerated at the incineration plant.

2019-09-09
SE17-Ene04-02 – Choice of LZC Technology
The purpose is to decrease the carbon emissions through appropriate LZC technologies. The following should apply:
• The LZC technology should be recommended based on a weighted assessment of the scope in CN3.3. The most appropriate LZC technologies should be recommended, not necessarily the LZC that would result in the lowest carbon emissions if it is considered to be inappropriate.
• It is possible to recommend more than one technology, as well as combination of technologies.
• The choice of LZC technology may result in different levels of carbon reductions, and different number of credits. The number of credits per each option should be made clear in the report produced.
• Note that the feasibility study should be updated if any conditions are changed since the modelling must match the specification of the completed building , and justifications for changes must be included in the updated report.

2018-12-12
SE17-Ene04-01 – Locally installed LZC (on site or near site)
Locally installed LZC (on site or near site) under the scope of exemplary credit four and five where 5 % of the reduction should be locally installed, means a LCZ technology installed as a part of the assessed project.

Ene 05 – Energieffektiv kylförvaring
2019-11-12
SE17-Ene05-01 – Difference between cold storage and refrigeration appliances
If the project has commercial cold storage which is integrated in the building, i.e. it is designed and site built for the project, it should be assessed according to Ene 05. If on the other hand the project has refrigeration appliances (e.g. bigger freezers or refrigerators) that are standard products where the cooling system is integrated in the refrigeration appliances (self-contained, off-the –shelf units) these should be assessed according to Ene 08.
In the case the projecct has an integrated cold storage which should be assessed accordning to Ene 05, as expressed above, then the Assessemt tool should be filled out a with YES regarding the question on Commercial/Industrial refrigeration and storage systems.

Ene 06 Energieffektiva transportsystem, energiberäkning
2020-12-18
SE17-Ene06-02 – Regenerativa drivsystem
Kraven på att specificera regenerativt drivsystem för hissar baseras på bedömning av potentiella energibesparingar. Men, om det kan bevisas att det inte är ekonomiskt försvarbart, avseende återbetalningstid under hissens tekniska livslängd, så kan detta krav bortses ifrån.

2020-06-24
SE17-Ene06-01 – Energieffektiva transportsystem, energiberäkning
För alla tre beskrivna alternativ i kriterium 1b (i, ii samt iii) ska två alternativa energiberäkningar genomföras.
Transportsystem avser transporttyper såsom hissar, rulltrappor eller rullband.
En systemstrategi omfattar alla relevanta typer tänkta att användas.
För 1bi ska två typer av varje nödvändigt system jämföras, oavsett hur många typer av varje system som planeras i byggnaden.
För 1bii ska det samlade systemet (alla transportsystem) jämföras med ett alternativt samlat system, när typ och/eller leverantör är beslutad.
För 1biii ska det samlade, ännu obeslutade systemet (alla transportsystem) jämföras med ett alternativt system, när exakt typ och/eller leverantör inte är beslutad. Det är upp till assessorn att bedöma att jämförelsen är relevant.

Ene 08 – Energieffektiv utrustning
2021-06-08
SE17-Ene08-05 (SE17-Ene08-03) – Nytt energimärkningssytem
Med anledning av att ett nytt europeiskt energimärkningssystem har införts för ett antal produktkategorier av hushållsapparater ersätter följande kriterier de märkningar/värden som anges i Ref F, tabell 22.
Kylar, kombinerade kyl- och frysenheter: E
Tvättmaskiner: B
Diskmasikner: D
Kombinerad tvättmaskin och torktumlare: D
De nya energimärkningsnivåerna ska motsvara nivån för den energieffektivaste 25-procentilen som är tillgänglig på marknaden, därför är avsikten att kravnivåerna för märkningen kontinuerligt kommer att ses över. Det finns ännu inte någon ny märkning av torktumlare. För projekt som redan har föreskrivit (och kan få tag på) produkter märkta enligt det tidigare märkningssystemet är det acceptabelt att följa de föregående kriterierna. Dock gäller för produkter märkta enligt det ny systemet samt för projekt registrerade efter 2021-06-08 de nya kriterierna enligt ovan.

2021-02-02
SE17-Ene08-04 – Klassning av kylskåp och liknande utrustning
Kylskåp och liknande utrustning i ett pentry i en kontorsbyggnad kan klassas som ”vitvaror för hushållsbruk”.
Enligt tabell 22 Ref. A står ”För vitvaror för hushållsbruk gäller kriterierna i Ref F.”

2020-09-09
SE17-Ene08-03 – Definition av datacenter
I den svenska manualversionen har del av definitionen av begreppet “datacenter” fallit bort. Den fullständiga definitionen återfinns i den engelska manualversionen och lyder: “For the purpose of this BREEAM-SE issue, the term ´data centre´ includes all buildings, facilities and rooms which contains enterprise servers, server communication equipment and power equipment, and may provide some form of data service (e.g. large-scale mission critical facilities all the way down to small server rooms located in office buildings).”

2020-02-07
SE17-Ene08-02 – Table 22
Table 22 shall be used for any items that are present and significant contributors, they shall be assessed as per the criteria in the table. If other significant contributors will be specified, these should be assessed in line with CN 3.1. The solutions deemed to comply with the criteria (in the column “Criteria” in table 22) listed for each category are examples, but any alternative solution needs to be justified and the energy reduction must be accounted for through calculations or other robust evidence.

2018-12-05
SE17-Ene08-01 – Översättning
Definitionen av Datacenter är ej komplett i den svenska översättningen av manualen v1.1. Vänligen se definitionen i den engelska manualen.

Transport (Tra) - (uppd. 2024-02-21)

Tra 03a – Alternativa transportsätt
2024-02-21
SE17-Tra03a-06 – Applicering krit. 12-13 för vårdboende
Kriterier 12–13 är ej tillämpligt för boende på vårdboendet då krav på dessa faciliteter kan anses uppfyllas inom de boendes egna rum. Dock kan projektet erhålla två poäng för Tra 03a alternativ 5 om kriterier 12–13 uppfylls för de anställda som arbetar i byggnaden.

2022-07-15
SE17-Tra03a-05 – Faciliteter för cyklister
Faciliteter för cyklister definieras som duschar, skåp och torkutrymmen.

2021-10-14
SE17-Tra03a-04 (SE17-Tra03a-03) – Delad parkeringskapacitet mellan byggnaderna
CN3.4 är tillämpbar även för nya byggnader som uppförs parallellt och där parkeringskapaciteten delas mellan byggnaderna.

2020-09-09
SE17-Tra03a-03 – Faciliteter för cyklister
Parkeringsplatser utanför fastigheten
Om fastighetsägaren hyr parkeringsplatser åt användare av bygganden i en närliggande fastighet eller parkeringsgarage kan kriterierna uppnås såvida övriga kriterier (5-10) uppfylls och det finns bevis på hyreskontrakt.

2020-05-07
SE17-Tra03a-02 – Placering av dusch får inte förhindra annan användning
För att uppfylla kravet i kriteriet för faciliteter för cyklister gäller att duschar inte ska förhindra användningen av andra nödvändiga faciliteter. När en dusch placeras i ett rum med en WC, kan detta inte anses uppfylla kraven, såvida det inte otvetydigt kan redovisas att WCn tillhandahålls utöver de krav som ställs i relevanta standarder och regelverk för tillgänglighet.

2018-06-18, Reviderad och kompletterad 2022-12-09
SE17-Tra03a-01 – Location of cycle storage
Cycle storage places located within the building are considered to be in a prominent site location, provided that there is prominent signage or that the location is otherwise well advertised to building users.

Tra 03b – Alternativa transportsätt
2020-09-09
SE17-Tra03b-02 – Parkeringsplatser utanför fastigheten
Kriterierna gällande laddstationer och bilpool kan uppnås även när parkeringsplatserna finns utanför fastigheten såvida övriga kriterier (5-7) uppfylls och det finns bevis via ägarskap, hyreskontrakt eller liknande.

2018-06-18, Reviderad och kompletterad 2022-12-09
SE17-Tra03b-01 – Location of cycle storage
Cycle storage places located within the building are considered to be in a prominent site location, provided that there is prominent signage or that the location is otherwise well advertised to building users.

Tra 03 – Alternativa transportsätt
2021-06-08
SE17-Tra03-03 (SE17-Tra03-04) – Cykelparkeringar för kunder/besökare
I de fall det inte är möjligt att placera cykelparkeringar för kunder/besökare inom byggnadens tomt/område kan dessa tillhandahållas på en passande och praktisk allmän plats.
Assessorn måste känna sig tillfreds med att det är säkerställt att platserna kommer att vara tillgängliga för användarna på lång sikt. Alla övriga krav enligt Relevanta definitioner måste uppfyllas men, om det är motiverat, kan kravet på tak/regnskydd, exkluderas.

2021-06-08
SE17-Tra03-02 (SE-Tra03-03) – Handelslokaler
För handelslokaler som är större/mer omfattande än definitionen av Liten detaljhandel i tabell 26, men mindre än definitionen av Stor detaljhandel kan “Övrig byggnad – för besökare” användas som definition för dessa lokaler.
Om bilparkeringar anläggs ska dock definitionen Stor detaljhandel tillämpas.
I de fall handelslokalerna utgörs av flera separata små detaljhandlare kan även projektet välja att bedöma varje handel separat utifrån definitionen “Liten detaljhandel”. I det fallet ska kraven uppfyllas för varje handelsbutik.
Det ska tydligt redovisas och motiveras vilken definition som valts och att assessorn bedömt rimlighet och relevans.

2018-12-05
SE17-Tra03-01 – Översättning
Definitionen av Duschar som uppfyller kraven är ej korrekt i den svenska översättningen av manualen, och i den svenska översättningen av manualen saknas definitionen av Klädskåp som uppfyller kraven. Vänligen se den engelska manualen för dessa definitioner.

Vatten (Wat) - (uppd. 2024-04-18)

Wat 01 – Vattenanvändning
2024-04-18
SE17-Wat01-05 – Vattenförbrukande komponenter – vattenkranar
Flödeshastigheten för vattenkranar (handfat och, när aktuellt, kökskranar och avfallskvarnar) ska mätas i liter per minut vid fullt flöde. För vattenkranar som har vattensparande funktion och som därigenom erbjuder både ett komfortflöde och fullt flöde vid forcering, ska flödeshastigheten för komfortflödet anges. Detta eftersom all vattenförbrukning ska baseras på det “typiska” användningsmönstret.

2023-04-04 
SE17-Wat01-04 – Rättning av notering i Wat01 beräkningsverktyg
Noteringen (Retail flik) i beräkningsverktyget som säger att beräkningar för handel i kombination med restaurang, café, gym och bio ska aggregeras ihop har visat sig vara felaktig. Det är inte möjligt att väga ihop resultatet från “Retail building calculator” enligt standardmetod och”other building calculator” enligt den alternativa metoden. Byggnader med en blandning av handel med andra verksamheten som restaurang, café mm. ska i stället bedömas med den alternativa metoden och “retail – bar/public house or restaurant” väljs i fliken “other building type calculator”.

2023-04-04 
SE17-Wat01-03 – Vattenförbrukande komponenter
De vattenförbrukande komponenterna behöver endast tas med i bedömningen i Wat01-verktyget när de finns med för den aktuella byggnadstypen och verksamhetsområdet i verktyget.

2022-12-09 
SE17-Wat01-02 – Tillägg till CN1.1
Om samtliga komponenter och system utgår från bedömningen i enlighet med CN1.1 så är indikatorn inte tillämplig och då utgår även minimikravet. Till dess att den här funktionen har slagit igenom i Assessment Scoring and Reporting Tool behöver en tillfällig lösning användas. Projektet behöver fylla i att tillräckligt antal poäng har erhållits för att klara miniminivån för det aktuella betyget och skriva en förklarande kommentar med hänvisning till den här tolkningen i rutan “Assessor comments/notes”.

2019-11-12
SE17-Wat01-01 – Other buildings specified fittings worse than baseline
Where the performance of a sanitary fitting is worse than the baseline level, the baseline level as specified in the manual should be input as the level of performance in the Other Buildings calculator tab of the Wat 01 tool.

Wat 03 – Detektering och förebyggande av vattenläckage
2021-04-20
SE17-Wat03-01 – Avstängningsventiler för vatten i bostäder
För varje enskild bostad, även lägenheter i flerbostadshus, behöver inkommande vatten för hela bostaden kunna stängas av. Dessutom behöver vattnet till alla de listade vattenförsörjande systement (3a-e) kunna stängas av separat. Det behöver även vara möjligt att stänga av varm- och kallvatten separat för respektive vattenförsörjande systement.

Material (Mat) - (uppd. 2024-04-18)

Mat 01 – Livscykelpåverkan
2023-04-04 
SE17-Mat01-06 – Uppdatering av CN3.1 gällande LCA-verktyg
I BREEAM-SE 2017 används BRE:s internationella Mat 01-beräkningsverktyg. När ett projekt överväger att använda ett LCA-verktyg som inte sedan tidigare finns med i Mat 01-beräkningsverktyget behöver de få LCA-verktyget utvärderat. Det är BRE som utför denna utvärdering och som ska kontaktas vid förfrågningar och inte SGBC som det står i CN3.1. Förfrågningar mejlas till breeam@bregroup.com. Uppgift om kostnad för utvärderingen erhålls från BRE.

2021-10-14
SE17-Mat01-05 – Föreskrivna produkter med EPD
En produkt som föreskrivs i projekteringsskedet, som omfattas av en EPD i enlighet med kraven i indikatorn, kan i byggskedet bytas ut mot en annan, likvärdig produkt, med EPD som uppfyller kraven.

2021-04-20
SE17-Mat01-04 – Omfattning för grundkonstruktion i LCA
Den underbyggnad/grundkonstruktion som ska inkluderas är:
* grundläggning upp till och med diffusionsspärr
* bärande grundpålar och kassuner
* kompletterande och förstärkande grundläggning under och runt befintlig grundläggning
* hela nedersta golvuppbyggnaden under underkant av avjämningen eller nedersta golvbeläggningen
* schaktarbete som krävs för att anlägga våningar under mark
* externa stödmurar i kontakt med mark upp till och med diffusionsspärr
* externa stödmurar som består av kvarsittande spont eller andra vertikala konstruktioner, som
senare forma stödmurar där marken grävs bort på ena sidan, stödmuren får sin stabilitet från den nedgrävda delen.

2020-02-10
SE17-Mat01-03 – When specifying products in design stage is prohibited
In the case the design team is prohibited to specify products in design stage, for example on behalf of LOU, suggestions of products with valid EPD:s, that also fulfil the functional demands of the design, must be presented according to criteria 5 and 7. The hinderance of specifying products in design stage must be motivated in writing. The requirement that the products actually installed in the building have valid EPD:s must be passed on to the building contractor.  Products contributing to the EPD count may either be a) proprietary products that have the relevant EPD certification as evidence and, if substitution is allowed, substituted products must also have an equivalent EPD. OR b) performance specified (generic) products that, as part of the performance requirement, require an EPD (e.g. plasterboard to ENxxxx and with an EPD to ENxxxx).

2020-02-10
SE17-Mat01-02 – Evidential requirements when using GreenGuide
The information about evidence in the Additional Information section is not fully compatible with GreenGuide. As evidence of the output when using GreenGuide, a list of assessed building parts, their GreenGuide rating and element number can be used.

2019-02-01
SE17-Mat01-01 – LCA Tool approvals
For information about the evaluation process to approve a new LCA tool for BREEAM-SE, please see: https://kb.breeam.com/knowledgebase/building-lca-tools-recognised-by-breeam/

Mat 03 – Ansvarsfullt byggande
2024-04-18 
SE17-Mat03-05 – Plats-/användningskategori för schaktmassor från källarutgrävning
Schaktmassor från källarutgrävning är schaktmassor som återanvänds för uppbyggnad av grunden till fastigheten.
Tabell 36 ändras till:
Schaktmassor från källarutgrävning hamnar i plats-/användningskategori, ”7. stomme, primär och sekundär”.

2023-04-04 
SE17-Mat03-04 – Återbrukat eller återvunnet virke
Som alternativ till nytt virke och nya träbaserade produkter som kommer från lagligt avverkade och inköpta källor kan “återvunnet virke” accepteras. För skallkraven definieras “återvunnet virke” i BREEAM-SE som:
Återvunnet trä som innan det levererades till det bedömda projektet hade en slutanvändning som ett fristående objekt eller som en del av en struktur och som har avslutat sin livscykel och annars skulle bortskaffas som avfall. Termen “återvunnen” används för att täcka följande kategorier: återvunnet trä och träfiber före konsument eller industriella biprodukter men exklusive restprodukter från sågverk (restprodukter från sågverk anses omfattas av kategorin jungfruligt virke), återvunnet trä och träfiber efter konsumentledet samt drivved. Det omfattar även återvunnet timmer som övergivits eller konfiskerats minst tio år tidigare.
BREEAM kräver dokumentation som visar att alla regenererade/återvunna trävaruprodukter uppfyller definitionen av “återvunnet virke” ovan.

2020-12-18
SE17-Mat03-03 (SE17-Mat03-06) – Svanenmärkta trävaror
Svanenmärkta trävaror kan anses uppfylla skallkrav om lagligt avverkat och lagligt inköpt trä.

2020-06-02
SE17-Mat03-02 – Verifiering av laglig avverkning (avser ej verifiering av lagligt inköpt virke)
För produkter som har köpts inom EU räcker det med information om var, i vilket land och från vilket företag/leverantör, produkten har köpts för att styrka laglig avverkning. Redovisning kan ske genom ett intyg från person med lämplig roll i projektet.

2019-11-12
SE17-Mat03-01 – CN 3.3 not applicable to the prerequisite
All timber products and timber based products need to meet the prerequisite. The criterion says ‘used on the project’, therefore it includes everything that is installed as part of the project. Often this does not include furniture, but it might. CN 3.3 is not applicable to the prerequisite and there is no volume small enough to not be adressed.

Mat 05 – Utformning för hållbarhet och resiliens
2020-06-12
SE17-Mat05-01 – Underground car parks
Exposed elements, such as columns in an underground car park, should have been designed against structural damage from minor vehicle collision and, therefore, do not require any additional protection to meet compliance for this BREEAM Issue. Assessors should, however, consider whether additional protection is required at the vehicular entrance to underground car parks.

Mat 07 – Farliga ämnen
2023-04-04 
SE17-Mat07-02 – Loggbok och BIM-modeller
Istället för att ange mängd och plats i loggboksverktyg kan byggvara med referens till loggbok anges för alla material som ritas in i BIM-modell. Ungefärlig plats och mängd för material som inte modellleras ska anges i loggboken.
Projektet ska tillgodose att all information som efterfrågas i manualen redovisas på ett tydligt sätt, samt att relevanta parter enkelt kan hitta rätt dokument.

2018-06-18
SE17-Mat07-01 – Insulation of installations
All insulation products under R in BSAB shall be included for the credit regarding installation products.

Avfall (Wst) - (uppd. 2024-04-18)

Wst 01 – Hantering av byggavfall
2023-04-04
SE17-Wst01-04 – Förtydligande kring rivningsinventering 
Rivningsinventering brukar i vanliga fall enbart innefatta byggnader, för BREEAM-SE ska det dock även inkluderas andra konstruktioner samt hårdgjorda ytor, såsom parkeringsplatser och liknande strukturer.
Syftet med inventeringen är att utreda om material kan återanvändas eller återvinnas, istället för att bli avfall, för att minska kostnader och miljöpåverkan för projektet.
Se relevanta definitioner för mer information vad rivningsinventeringen ska innehålla.

2023-04-04 
SE17-Wst01-03 – Schaktmassor
Schaktmassor ska inte inkluderas vid bedömning och rapportering för poänget “Minskade mängder avfall till deponi”.

2021-06-08
SE17-Wst01-02 – Gemensam avfallshantering
När samma entreprenör arbetar på en byggarbetsplats med mer än ett projekt kan hantering, mätning och uppföljning ske gemensamt om det kan motiveras varför separat avfallshantering är opraktiskt.

2020-05-15
SE17-Wst01-01 – Avfallskategorier
Det är tillåtet att istället för Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning följa Byggföretagens (tidigare Sveriges Byggindustriers) uppdaterade riktlinjer från 2019 gällande “Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning” eller versioner däremellan.

Wst 02 – Återvunnen ballast
2022-12-09 uppdaterad 2023-04-04
SE17-Wst02-02 – Ersätta sand eller cement 
Vid bedömningen av andelen återvunnet eller sekundärt ballast som används i ett projekt får varken material som ersätter sand eller cement inkluderas.

2021-10-14
SE17-Wst02-01 (SE17-Wst02-02) – Definition av återvunnen ballast
De materialtyper som anges i kriterium 2 kan accepteras som återvunnen ballast även om definitionen under Ytterligare information har en snävare omfattning. Överskott av schaktmassor kan därmed inkluderas.

Wst 03a – Avfall från byggnadens driftskede
2024-04-18 
SE17-Wst03a-03 – Avfallsfraktioner
Syftet med indikatorn är att främja tillhandahållande av särskilda förvaringsutrymmen för byggnadens driftrelaterade återvinningsbara avfallsflöden, så att avfallet inte går till deponi eller förbränning.
– Under kriterium 1d står att utrymmet ska kunna användas för sortering och förvaring av minst åtta olika typer av återvinningsbara material och relevant farligt avfall. Farligt avfall räknas dock inte in som en av dessa åtta fraktioner.
– Färgat och ofärgat glas kan räknas som två fraktioner.
-Olje- eller fettavskiljare ingår inte som avfallsfraktion, då dessa är avsedda att skydda avloppsystemet men inte för att hantera punktutsläpp från verksamheten.
-Om fett eller olja däremot är avfall från verksamheten som samlas i separata kärl ingår de som avfallsfraktion.

2022-07-15
SE17-Wst03a-02 – Kommersiella och offentliga bostadsformer 
De ytterligare kriterier som gäller för kommersiella och offentliga bostadsformer (kriterium 3-7) är endast applicerbara för långtidsboende och inte för korttidsboende.

2022-04-08
SE17-Wst03a-01 – Lämplig storlek avfallsutrymme
De riktlinjer som i CN3 anger lämplig storlek på avfallsutrymme, i de fall en projektspecifik bedömning inte är möjlig, behöver förtydligas.
Totalt erforderligt avfallsutrymme för byggnader utan catering eller annan restaurangverksamhet:
1. Minst 2 m² per 1000 m² bruttoarea (BTA) för byggnader som är < 5000 m²
2. Minst 10 m² för byggnader som är ≥ 5000 m²
Totalt erforderligt avfallsutrymme för byggnader med catering eller annan restaurangverksamhet:
1. Minst 4m² per 1000 m² bruttoarea (BTA) för byggnader som är < 5000 m²
2. Minst 20 m² för byggnader som är ≥ 5000 m²
BTA ska avrundas uppåt till närmsta 1000 m².

Wst 03b – Avfall från byggnadens driftskede
2023-06-02
SE17-Wst03b-03 – Volym på kärl
Kraven för minsta volym på 7 liter för kärl i kriterium 2.a kan undantas om assessorn kan visa lämpligt antagna volymer med en robust källa.
Totalvolymen måste dock uppnå minst 35 liter och innehålla minst 5 fraktioner.

2022-12-09 
SE17-Wst03b-02 – Förvaring av hushållsavfall enligt kriterium 1 
Det är acceptabelt att de utrymmen för förvaring av hushållsavfall som krävs enligt kriterium 1 tillhandahålls inomhus. Då behöver det redovisas att det är ett dedikerat utrymme som är lämpligt utformat för förvaring av avfall som uppfyller relevanta brand-, hälso- och säkerhetskrav för avfallsförvaring. Det behöver även framgå att utrymmet är tillgängligt för upphämtning av avfall.

2022-04-08
SE17-Wst03b-01 – Avfallskvarnar
Avfallskvarn kan anses uppfylla poänget för kompostering och rötning (kriterium 3-6) om matavfallet efter malning omhändertas och komposteras eller rötas. Om matavfallet går ut med avloppet måste projektet visa att rötning av matavfallet sker på annan plats.
Avfallskvarn kan räknas som en avfallsfraktion i enlighet kriterium 2.

Wst 04 – Ytskikt i spekulativa byggprojekt
2024-02-21
SE17-Wst04-01 – Spekulativ hyresgäst för kontorslokaler
Kraven i kriterium 2 kan fortfarande uppfyllas även om ett spekulativt byggprojekt har installerat golvytor och/eller undertak innan brukaren är känd. Detta förutsatt att ett hyresrättsavtal tagits fram och där det framgår att framtida hyresgäster inte får ta bort dessa ytskikt.

För första hyresgästen ska det i ett hyresrättsavtal föreskrivas att golv och/eller undertak endast får modifieras när det är nödvändigt. Exempelvis för att anpassa sig till nya skiljeväggar, belysning eller andra tekniska installationer, för att byta ut slitage- eller skadade komponenter, eller för att ersätta små, avgränsade områden med specialdesignade golv eller tak för att hantera ovanliga förhållanden såsom våtutrymmen.

Wst 06 – Funktionell anpassningsbarhet 
2022-07-15 
SE17-Wst06-01 – Hänvisning till tabell 
Rättelse, hänvisning till ytterligare vägledning i CN3 ska vara till tabell 45.

Markanvändning och ekologi (LE) - (uppd. 2023-04-04)

LE 01 – Val av plats
2022-04-08
SE17-LE01-02 – Hårdgjorda ytor med små grönytor
Hårdgjorda ytor som parkeringsplatser kan ofta innehålla små grönytor för t.ex. träd- eller buskplanteringar. När dessa är integrerade i den hårdgjorda ytan och utgör en liten del av den totala arean kan dessa betraktas som en del av den hårdgjorda ytan. Därmed ryms de i definitionen av Tidigare använd mark där infrastruktur med fast yta ingår.

2021-02-02
SE17-LE01-01 – Sakkunnig expert på förorenad mark
Det är acceptabelt att Sakkunnig expert på förorenad mark inte själv har genomfört de uppgifter som ligger inom den sakkunniges roll och åtagande under förutsättning att det framgår att hen har granskat, godkänt och fullt ut tagit ansvar för metod och innehåll i utredning, bedömning och rapport. Den sakkunnige måste ha uppnått kompetenskraven i kriterierna innan uppgiften påbörjas.

LE 04 – Förbättring av tomtens ekologiska värde
2023-04-04 
SE17-LE04-04 – Kan ekologen göra en desktop-studie?
För LE 04 och 05 är det acceptabelt att ekologen utför en desktop-studie för att ta fram lämpliga rekommendationer för projektet om det inte är möjligt att utföra ett platsbesök. Ekoligen behöver i det fallet motivera att en desktop-studie kommer att ge tillräckligt med information för att kunna ta fram relevanta ekologiska rekommendationer.
För LE02 krävs att ett platsbesök utförs under den tid som anges i manualen.

2021-11-15
SE17-LE04-02 – Utomhusområde med fler byggnader än enbart certifieringsobjektet
För projekt som delar en utomhusområde med andra byggnader är det möjligt att göra en bedömning av ekologisk förbättring för hela det området och använda det som bedömning för den aktuella byggnaden.
Dock måste de ekologiska förbättringarna slutföras inom en rimlig tid från det att ekologiutredningen utförts och området ska tillhöra samma utvecklingsprojekt och ägarskap.
Ekologen ska även bekräfta att de föreslagna förbättringsåtgärderna är mer lämpade än de som skulle kunna göras inom byggnadens eget område. Ägaren måste även ta långsiktigt ansvar för skötseln av området.

2020-05-07, förtydligad 2022-02-01 
SE17-LE04-01 – LE-indikatorer fristående från varandra
De olika indikatorerna i LE-kapitlet är fristående från varandra. Det innebär att även projekt som bygger på jungfrulig mark med högt ekologiskt värde, och därmed inte har möjlighet att ta poäng på LE 01 och det första poängen på LE 02, har möjlighet att arbeta med och ta poäng på LE 04 samt LE 05. För båda indikatorerna är samtliga poäng tillgängliga, det finns i dessa indikatorer inget krav att tomten skall ha lågt ekologiskt värde. LE 04 syftar till att ge en förbättring av tomtens ekologiska värde jämfört med om åtgärderna inte utförs oaktat det ursprungliga ekologiska värdet.
LE 05 fokuserar på hur arbetet under entreprenaden påverkar tomtens och det omgivande områdets biologiska mångfald och är därmed ändå relevant.

LE 05 – Långsiktig påverkan på den biologiska mångfalden
2023-04-04 
SE17-LE05-02 – Kan ekologen göra en desktop-studie?
För LE 04 och 05 är det acceptabelt att ekologen utför en desktop-studie för att ta fram lämpliga rekommendationer för projektet om det inte är möjligt att utföra ett platsbesök. Ekoligen behöver i det fallet motivera att en desktop-studie kommer att ge tillräckligt med information för att kunna ta fram relevanta ekologiska rekommendationer.
För LE02 krävs att ett platsbesök utförs under den tid som anges i manualen.

2020-05-07 uppdaterad 2023-04-04 
SE17-LE05-01 – LE-indikatorer fristående från varandra
De olika indikatorerna i LE-kapitlet är fristående från varandra. Det innebär att även projekt som bygger på jungfrulig mark med högt ekologiskt värde, och därmed inte har möjlighet att ta poäng på LE 01 och det första poängen på LE 02, har möjlighet att arbeta med och ta poäng på LE 04 samt LE 05. För båda indikatorerna är samtliga poäng tillgängliga, det finns i dessa indikatorer inget krav att tomten skall ha lågt ekologiskt värde. LE 04 syftar till att ge en förbättring av tomtens ekologiska värde jämfört med om åtgärderna inte utförs oaktat det ursprungliga ekologiska värdet.
LE 05 fokuserar på hur arbetet under entreprenaden påverkar tomtens och det omgivande områdets biologiska mångfald och är därmed ändå relevant.

Föroreningar (Pol) - (uppd. 2024-04-18)

Pol 01 – Köldmediers påverkan
2023-04-04 
SE17-Pol01-04 – CO2 som miljömässigt skonsamt köldmedie
Kylsystem med CO2 som köldmedium får inte undantas från krav på läckagedetektering enligt CN3.3 eftersom ett eventuellt läckage kan medföra hälsorisker för brukare.

2022-07-15
SE17-Pol01-03 – Köldmedier med lågt GWP
När de köldmedier som enligt indikatorn ska bedömas har en global uppvämningspotential (GWP) som är ≤ 10 behöver inte Pol 01-beräkningsverktyget användas för att bestämma antalet tilldelade poäng. I det fallet är bevis som beskriver systemet och de köldmedier som används tillräckligt för att visa att kriterium 5 uppfylls och att därmed tilldela två poäng för Påverkan på global uppvärmning.

2021-11-15
SE17-Pol01-02 – Kylsystem med ammoniak
Den senaste versionen av Saftey code of practice for Ammonia Refrigerant från Institute of Refrigeration (2018) är godkänd för att uppfylla skallkravet i kriterium 2.

2020-11-10
SE17-Pol01-01 (SE17-Pol01-02) – Läckage
Vid en läckageincident kan även ett system med manuell nedstängning och nedpumpning av återstående köldmedium accepteras om det har kontinuerlig övervakning (24 timmar om dygnet alla dagar) av kompetent personal som kan utföra dessa åtgärder omedelbart.

Pol 02 – NOx-utsläpp
2024-02-21
SE17-Pol02-03 – Tabeller för NOx-utsläppsnivåer
Kriterium 1 och 2 gäller alla byggnader.
Första tabellen gäller alla byggnadstyper utom industribyggnader.
Andra tabellen gäller enbart industribyggnader.

2024-02-21
SE17-Pol02-02 – Direkta och indirekta NOx-utsläpp
Direkta utsläpp vid byggnaden ligger till grund för poängbedömning utifrån utsläppsnivåer i kriterium
1. CN 3.2 och 3.3 gäller för kriterium 1. Direkta utsläpp är desamma som lokala utsläpp.
Direkta OCH indirekta utsläpp från byggnadens värme-, varmvatten- och kylbehov ska rapporteras i kriterium 2, och här påverkas inte poänget av utsläppsnivå. CN 3.10 avser kriterium 2. Den första delen av CN 3.10 beskriver varför kylsystems direkta och indirekta utsläpp ska rapporteras, medan den andra delen förklarar skillnaderna mellan direkta och indirekta utsläpp.

2021-11-15, uppdaterad 2023-06-02
SE17-Pol02-01 – Fjärrkyla
Fjärrkyla kan anses generera noll NOx-utsläpp lokalt från byggnaden. Alltså ska fjärrkyla enbart rapporteras som indirekta NOx-utsläpp i kriterium 2.

Pol 03 – Ytvattenavrinning
2022-04-08
SE17-Pol03-02 – Gemensamt system för dagvattenhantering
Om den certifierade byggnaden är del av ett större projekt med ett gemensamt system för dagvattenhantering kan bedömning av poängen för ytvattenavrinning utgå från hela projektområdet. För att kunna tilldela poäng behöver kriterierna uppfyllas för hela projektområdet.

För att kunna erhålla poäng för ett hållbart dräningssystem som ej är beläget på tomten för den certifierande byggnaden krävs att systemet är i drift senast fem år från det att byggnaden tas i drift samt att det kortaste av följande tidsperioder uppfylls:
1. Det hållbara dräneringssystemet kommer att kunna användas när 25 % av alla etapper har slutförts och är klara att ta i bruk.
ELLER
2. Det hållbara dräneringssystemet kommer att kunna användas inom 25 % av den totala byggtiden för etappen i vilken den bedömda byggnaden ingår, mätt från det datum då etappen slutförs.

2021-02-01
SE17-Pol03-01 – Minimerad förorening av vattendrag, regnmängder upp till 5 mm
Kravet i kriteriet innebär att inget överskottsvatten ska rinna från exploateringsytan till vattendrag vid nederbörd som medför regnmängder upp till 5 mm. Det är inte tillåtet att samla regnvatten i fördröjningstank för att släppa ut vatten i lägre hastighet. Det fördröjer endast utsläppen av föroreningar.
5 mm-regn är att betrakta som mycket vanliga och därför ska ett system anläggas som förhindrar dessa vattenmängder att lämna ytan och därigenom skydda det lokala vattendraget från föroreningar.

Pol 05 – Begränsning av ljudföroreningar
2024-04-18 
SE17-Pol05-01 – Rättelse av CN2.1, tillämpliga bedömningskriterier – flerbostadshus
CN 2.1: Båda alternativen: Kriterierna är endast tillämpliga för flerbostadshus med gemensamma värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Tolkningar och förtydliganden för BREEAM-SE 2013

Allmänna förtydliganden - (uppd. 2022-12-09)

2021-06-08
SE13-FAQ-20 –  Omfattning certifiering del av byggnad eller 3D-fastighet
Där kriterier anger “byggnaden” ska det vid 3D-fastighetsbildning, och vid certifiering av del av byggnad, förstås som den del av byggnaden som certifieras, om inget annat anges.
Generellt gäller dock, där inget annat anges, att aktuellt kriterium ska beaktas för ytor/funktioner som är en förutsättning för att verksamheten i den certifierade delen av byggnaden ska kunna bedrivas och för att byggnadens brukare ska kunna använda den certifierade byggnadsdelen på avsett sätt. Detta gäller även om ytan/funktionen ligger utanför den certifierade delen. Respektive indikators syfte ska vara vägledande i assessorns bedömning av beaktandet av indikatorn.
Om projektspecifika tillämpningar bedöms nödvändiga kan en Teknisk fråga ställas för förtydligande. 

2019-02-01
SE13-FAQ-19 – List of addresses
Evidence in form of list of addresses or similar for third parties not participating in the project should not contain personal data (according to GDPR). If list of addresses may not be used because of GDPR, evidence of compliance still must be substantiated. An example may be a list of addresses with names of the residential recipients excluded.

2018-10-12
SE13-FAQ-18 – Ombyggnadsprojekt i BREEAM-SE 2013
Samtliga ombyggnadsprojekt som är registrerade som BREEAM-SE 2013, måste använda BREEAM-SE 2013 2.0 på grund av felaktigheter i version 1.0. Registrerade nybyggnadsprojekt rekommenderas att använda version 2.0.

2018-10-12
SE13-FAQ-17 – Multiple units within a single envelope
A development of multiple similar buildings, each comprising multiple similar units could follow the Similar Buildings approach in Guidance note 10, posted on the Sharepoint site for assessors and AP’s. A single BREEAM certificate would in that case be issued for the entire building.

2018-10-12
SE13-FAQ-16 – Case study
As stated in the technical manual, BREEAM-SE ‘Outstanding’ rated projects must provide a case study of the building, using the template provided on SGBC’s SharePoint page for licensed assessors, as part of the evidence for the BREEAM-SE assessor’s Final Certification Report (at Post Construction). The case study must be provided in Swedish and the case study will be published on SGBC’s website. If the assessor would like the case study to be published on BRE’s website as well, the assessor should also include an English copy of the case study.

2018-10-12
SE13-FAQ-15 – Fully fitted with partially-fitted functions
Where the majority of a development is fully-fitted but includes supporting functions which are partially-fitted, a degree of flexibility is allowed for the inclusion of partially-fitted areas where they form a minor but integral element of the development.e.g. A fully-fitted transport hub including a small number of partially-fitted retail units. In the above example, the retail units are intrinsic to the principal function and do not, in themselves, constitute a separate retail destination. Compliance for these units are determined by the relevant partially-fitted criteria only, but these are included in the overall, fully-fitted certification. In order to be able to include such areas, the assessor should send in a technical query to SGBC.

2018-06-18
SE13-FAQ-14 – International Compliance notes
Please observe that Compliance notes or FAQ’s published by BRE Global are intended for international projects, and are therefore not automatically relevant for BREEAM-SE. In order for them to be used in BREEAM-SE projects, this must be approved by SGBC. Please submit the request as a technical query.

2018-06-18, Reviderad 2022-12-09
SE13-FAQ-13 – Versioner av standarder 
När projekt redovisar bevis för att kraven i en standard, som manualen kräver, uppfylls är det viktigt att tydligt redovisa version/årtal av standarden som har använts.
Den senaste version av refererad standard ska alltid användas. Om den standard som anges i manualen har ersatts av en ny version av samma standard används den nya (t.ex. ISO 7730:1994 har uppdaterats till ISO 7730:2005). I det fallet behöver inte någon teknisk fråga ställas. Den standard som var gällande vid tidpunkt för bygglov kan användas även om det efter den tidpunkten har kommit en ny version.
Om en standard har upphävts och ersatts med en annan standard (t.ex. SS-EN 13779:2007 ersätts av ISO 17772-1:2017), kan inte denna nya standard användas automatiskt.
Nya standarder kan inte föreslås att användas om de är lättare att uppnå än kraven i BREEAM-SE-manualen. Enbart standarder som är likvärdiga eller har högre krav än den i BREEAM-SE refererade standarden kan användas. För att kunna använda en annan standard än den standard som det refereras i manualen måste en teknisk fråga med en motivation om likvärdighet eller mer skickas till SGBC.

2018-06-14
SE13-FAQ-12 – AP
AP, previously referred to as Accredited Professional, has now changed name to Advisory Professional.

2018-04-17
SE13-FAQ-11 – Avvikelser mellan engelska manualen och översättningen
Vid avvikelser mellan den engelskspråkiga versionen av manualen och den svenska översättningen gäller den engelskspråkiga versionen.

2017-11-08
SE13-FAQ-10 – If a tool is updated, are assessors required to use the new tool or can they continue to use the tool downloaded when the assessment started
The most up-to-date version of a tool or report template should be downloaded from SGBCs Sharepoint page or SGBC’s web page when a new assessment is started. Tools not listed by SGBC can be downloaded from the BREEAM Assessors Extranet.

If an updated tool or template is subsequently released, then it will not be necessary to use the updated tool/template instead of the version already being used. The Assessor can choose to use the updated tool if they wish. However, if a tool/template is updated due to a significant error, the updated tool/template may have to be used. In such circumstances this will be communicated by SGBC.

2017-11-08
SE13-FAQ-09 – Can the BREEAM assessor, or the assessor company, have multiple roles in the project?
The assessor should preferable not be working within the design team. However, the assessor can be someone within the design team or work for the same company as the design team member(s) but the assessor must then identify and manage any potential conflicts of interest. If the assessor is a member of the company who are producing evidence to demonstrate compliance, there must be clear separation of the roles and the BREEAM assessor must not be personally responsible for producing such evidence.

An individual can not be both Assessor and AP for the same project at the same time. If two employees at the same company combines their role as BREEAM assessor with one or more other roles within the project team (eg. energy assessor, suitably qualified ecologist or client representative) this information should be made clear to SGBC upon registration of the assessment. At QA stage the assessor must submit a statement confirming the roles undertaken and how any potential conflicts of interest have been managed. In such circumstances the assessment and evidence submitted may be subject to closer scrutiny. Where BRE Global has unresolved concerns relating to potential conflicts of interest, additional measures may be imposed to verify the integrity of the submitted assessment.

2017-11-08
SE13-FAQ-08 – Can a restaurant be included in a certification for an office building?
The BREEAM-SE category Offices can be used to assess buildings that consist of office areas and the associated functions/areas listed in chapter ‘2.3.1 Offices’ (page 20). Note that staff restaurants and/or kitchen facilities are listed as associated functions. A public restaurant, accessible to the community, is however not considered an associated function and must therefore be excluded from the assessment or assessed separately using the assessment category Retail. The same applies for restaurants in industrial buildings.

Note that, a restaurant within an office or industrial building, whose primary function is to serve the occupants of the building, but also has public access, could be included as an associated function. In such cases, we would expect it to be clear from the building layout that this is the case and that the restaurant have direct internal access from the assessed accommodation, in addition to any public entrance.

2017-04-26
SE13-FAQ-07 – Certifiering av enskilda våningsplan
BREEAM-SE kan användas för att certifiera enskilda våningsplan ”inklämda” mellan våningar som inte ingår i bedömningen. I dessa fall ska projektets namn tydligt redovisa vilka våningsplan certifieringen avser, t.ex. ”ProjektnamnX – våning 3 och 4”. En tydlig förklaring av vilka våningsplan som ingår i certifieringen ska även redovisas under sektionen ”Building details” i rapporten.

2017-04-26
SE13-FAQ-06 – Förkunskapskrav BREEAM-SE AP
För att erhålla en licens som BREEAM-SE AP krävs att du uppfyller följande förkunskapskrav:

  • Relevant akademisk examen som inkluderar hållbart byggande.
  • Minst 3 års yrkeserfarenhet efter examen i en roll inom hållbart byggande. Yrkeserfarenhet inkluderar projektledning vad gäller miljörelaterade frågor i byggprojekt.
  • Kunskap om miljödesign och förståelse för hur kompetenser påverkar det slutgiltiga resultatet i en BREEAM- certifiering samt kunskap om livscykelanalys och kostnadsanalys.
  • Arbetslivserfarenhet kan kompensera för avsaknad av utbildning.

Observera att förkunskapskraven är uppdaterade och inte överensstämmer fullt ut med manualen för BREEAM-SE. Du har möjlighet att få ett förhandsutlåtande om dina förkunskaper är godkända för att erhålla licens. Skicka ditt CV till utbildning@sgbc.se om du önskar ett sådant förhandsutlåtande.

2017-02-02 clarification 2018-10-22
SE13-FAQ-05 – Design and Post-Construction stage evidence
Design and post-construction stage evidence
Both design (DS) and post-construction stage (PCS) evidence are required for a post construction review (PCR) or post construction assessment (PCA). It is, however, possible to provide only PCS evidence where the DS evidence is completely superseded and unnecessary.

To comply with the principles of robustness and completeness, both DS and PCS evidence have to be submitted at PCR or PCA unless the PCS evidence makes the DS evidence obsolete.

2016-12-05
SE13-FAQ-04 – Avgifter och rutiner vid byte av assessor
SGBC ska alltid kontaktas vid byte av assessor, vare sig bytet sker inom eller mellan assessororganisationer. Vänligen kontakta för mer information gällande avgifter och rutiner.

2016-12-05
SE13-FAQ-03 – Hur registrerar jag ett projekt för certifiering i BREEAM-SE?
Registreringen görs i vårt onlinesystem Building Green Online, som du kommer åt när du är inloggad på vår hemsida.

Klicka här för att komma till Building Green Online

Klicka här för att skapa ett användarkonto

2016-12-20
SE13-FAQ-02 – Måste jag redovisa exakt den bevisning som anges i redovisningskraven, eller kan jag använda andra typer av bevis?
Tabellen med redovisningskrav listar den information som assessorn normalt behöver samla in för att kunna bedöma överensstämmelse mot kraven i en BREEAM-indikator. Annan bevisning kan dock användas för att visa att kravet efterlevs.

Nyckeln för att visa överensstämmelse med BREEAMs krav är att assessorn har använt, och refererat till, en granskningsbar beviskedja, oavsett typ av bevis.

Observera att SGBC inte kan råda assessorer huruvida ett visst bevis visar överensstämmelse, eftersom detta är assessorns ansvar.

2016-12-20
SE13-FAQ-01 – Definition av golvytor
Net lettable floor area motsvaras av Lokalarea (LOA).

Gross floor area motsvaras av Bruttoarea (BTA).

Ledning och styrning (Man) - (uppd. 2021-03-08)

Man 1 – Idrifttagning av byggnaden
2020-06-12
SE13-Man 1-03 – Hantering Säker Vatten
För att kunna ta det andra poänget på Man 1 krävs det att ” Idrifttagningen sker i linje med nationella riktlinjer för bästa praxis”. För att uppfylla bästa praxis för ”Riktlinjer för drift av vattenförsörjningssystem” krävs det att Branschregler Säker Vatteninstallation följs. Det innebär inte att samordnaren som ansvarar för driftsättningen behöver vara auktoriserad, men att relevanta delar av Säker Vatten ska ingå i plan för idriftagningen och de aktuella kraven följas upp genom det arbetet.
2016-06-15
SE13-Man1-02 – AMA versions
The latest versions of AMA can be used for compliance with Man 1. Note: ‘AMA’ refers to the commissioning standards that are referenced in the issue.
2016-12-20
SE13-Man1-01 – Commissioning manager and the specialist commissioning manager
The commissioning manager and the specialist commissioning manager can be the same person.
Man 2 – Entreprenörens riktlinjer för miljö och socialt ansvar
2021-03-08
SE13-Man2-03 (SE13-Man2-02) – AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning ersatt av 2020:1
AFS 2009:2 upphörde 2020-12-31 och ersattes då av AFS 2020:1. Där det i BREEAM-SE anges krav att följa AFS 2009:2 är det acceptabelt att istället följa AFS 2020:1 från och med detta datum.
2020-09-09
SE13-Man2-02 – Unisex-toaletter
Unisex-toaletter är en accepterad lösning förutsatt att de är i tillräcklig omfattning för arbetare och besökare.
2018-01-30
SE13-Man2-01 – Main contractor
The term ”main contractor” used in BREEAM-SE refers to the party that is responsible for the construction site activities. The “main contractor” is appointed by the client to control the construction phase of any project involving more than one contractor. If the client does not appoint a “main contractor”, then the client shall be considered to be the “main contractor” (in addition to being the client) for the purposes of the BREEAM assessment.
Man 3 – Byggarbetsplatsens påverkan
2016-12-20
SE13-Man3-04 – Evidence for re-used timber
The contractor will need to provide a letter confirming the amount of timber that has been re-used.
2017-11-08
SE13-Man3-03 – National Environmental Management
Systems for small and medium enterprises (SE 2013)
BF9K, established by Stockholms Byggmästareförening, is accepted as a national Environemental Management System for small and medium enterprises.
2018-01-30
SE13-Man3-02 – Main contractor
The term ”main contractor” used in BREEAM-SE refers to the party that is responsible for the construction site activities. The “main contractor” is appointed by the client to control the construction phase of any project involving more than one contractor. If the client does not appoint a “main contractor”, then the client shall be considered to be the “main contractor” (in addition to being the client) for the purposes of the BREEAM assessment.
2018-06-18
SE13-Man3-01 – Reused form work
If the form work at the construction site is reused, it fulfills the criteria h in Checklist A3. The project must demonstrate that the form work is reused.
Man 4 – Brukarvägledning
2020-02-07
SE13-Man4-05 – Digital user guide
The user guide does not have to be in paper format in the finished building. Digital formats are also approved, as long as it is handed over to and available to relevant people.
2018-10-12
SE13-Man4-04 – Building Product Declarations
There is a discrepancy between the Swedish and English version of BREEAM-SE 2013. The criteria and the evidence requirements should be:
Second credit:
3. Building Product Declarations are acquired and collected in a logbook that is attached to the Operations & Maintenance Instructions. It should include at least 70% of the used building products, included in the prioritised building product types defined in Mat 8 table A.
4. The logbook should also include quantity and approximate location for the applicable building product in accordance with criteria 3.
The evidence requirements for the second credit should be:
Design Stage:
A copy of relevant specification that confirms:
• A logbook will be developed and used
• Scope of the content of the logbook
OR
• A formal letter from the client/developer confirming above
OR
• A print out from the preliminary logbook at time of design stage report. The print out should confirm that the scope and content is in line with the requirements.
Post Construction stage:
• A print out of the completed logbook
• Evidence that confirms that the products listed in the logbook are the same that has been used on the project. Acceptable evidence includes photos from Assessors site visits and/or purchace reciepts. Photos from the project can also be accepted if the Assessor can confirm that they are from the project and that the building products can be identified.
All building products must not be confirmed but a relevant sample.
2018-10-12
SE13-Man4-03 – Definition of logbook
The logbook should be digital and include a table of contents for the building product declarations and specification of quantity and approximate location for each building product. The commercial logbook services BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda Hus and VGV are accepted.
2015-12-08
SE13-Man4-02 – Building product declarations
Building product declarations necessary for the second credit should be collected for 70 % of the total number of products.
2015-12-08
SE13-Man4-01 – Schedule of evidence required Post-Construction
Photographic evidence in Post-Construction should constitute a sample of the built-in products from the Operation Manual.
Man 12 – Analys av livscykelkostnader, LCC
2016-06-15
SE13-Man12-01 – Clarification of stages
Concept design/design development corresponds approximately to: Programhandlingsskedet/ Systemhandlingsskedet.Design development/technical design corresponds approximately to: Systemhandlingsskedet/ Bygghandlingsskedet.
Man 14 – Ackrediterad Professionell (AP) för BREEAM-SE
2020-02-07
SE13-Man14-02 –
The third-party assessement constitutes the BREEAM certification of the building.
2016-06-15
SE13-Man14-01 – Clarification of stages
Design brief correspond approximately to: Programhandlingsskedet.
Man 15 – Fuktsäkerhet
2021-02-02
SE13-Man15-02 (SE13-Man15-03) – Diplomerad fuktsakkunnig
Det är acceptabelt att Diplomerad fuktsakkunnig inte själv har genomfört de uppgifter som ligger inom den fuktsakkunniges roll och åtagande under förutsättning att det framgår att hen har granskat, godkänt och fullt ut tagit ansvar för metoder och innehåll i rekommendationer och rapportering. Den sakkunnige måste ha uppnått kompetenskraven i kriterierna innan uppgiften påbörjas.
2020-06-12
SE13-Man15-01 – Alternativ till Säker Vatten
För att kunna ta det första poänget på Man 15 krävs det att ”Aktuella relevanta branschregler följs, till exempel Säker vatteninstallation”. Det innebär att ett auktoriserat företag behöver utfärda intyg om Säker Vatteninstallation. En leverantör kan inte själv intyga att de uppfyller ”Branschregler Säker Vatteninstallation” om de inte är ett auktoriserat företag.Om leverantören i fråga uppfyller en annan likvärdig (Europeisk) branschstandard och det kan bevisas att denna standard ställer likvärdiga krav som ‘Säker vatten’ kan detta också godtas. En auktoriserad fuktsakkunnig skall i detta fall göra en jämförelse och skicka en ansökan om användande av en likvärdig branschstandard till SGBC för godkännande.Gällande badrumsmoduler likställer BREEAM monteringsanvisning godkänd av Säker Vatten, i enlighet med deras riktlinjer för moduler, med intyg. Vid denna tolknings publicerande behöver Säker Vatten kontaktas i varje enskilt fall kring detta. Som en lösning tills vidare godkänns även att ritningar och monteringsanvisningar har granskats och godkänts av en fuktsakkunnig eller Säker Vatten-auktoriserad besiktningsman med avseende på om Säker Vatten följs.

Hälsa och innemiljö (Hea) - (uppd. 2022-12-09)

Hea 2 – Utblick
2016-12-20
SE13-Hea2-01 – Total inside wall area
Total inside wall area relates to the inside area in m2 of the external wall on which the windows are located.

Hea 3 – Bländningskontroll
2020-05-07
SE13-Hea3-03 – Bländningsstyrning
Bländningsstyrning behöver inte installeras där designanalyser visat att solljuset inte når byggnadens brukare under arbetstid. I dessa fall måste fastighetsägaren uppvisa ett skriftligt intyg som intygar att bländningsstyrning kommer installeras om problemet skulle uppstå (t.ex. där oförutsedda reflektioner orsakar bländningsproblematik för byggnadens brukare).

2018-10-12
SE13-Hea3-02 – Installation of glare control in fully fitted buildings
Where the property owner does not install the glare control, the requirement must be included in a tenancy lease agreement.

2015-12-08, corrected  2018-10-12
SE13-Hea3-01 – Occupant-controlled shading control
Semi-permeable drop-down blinds may fulfil the requirements of an occupant-controlled shading if it provides sufficient glare control.  The project must demonstrate how the criteria have been fulfilled and the Assessor should award the credit as appropriate.
It is important that the shading does not shut out the daylight. Acceptable shading is for example blinds that can be angled and semi transparent curtains. A non-transparent curtain is not acceptable, unless it is designed so that it both enables the provision of daylight while still reducing the risk of glare.

Hea  5 – Ljusnivåer inom- och utomhus
2022-12-09
SE13-Hea5-02 – Standard för bästa nationell praxis gällande belysningsstyrkans jämnhet
Standarden 12464-2011 kan anses acceptabel att tillämpa som “bästa nationell praxis”. Av detta följer att kraven på jämnhet i kriterium 3 kan tillämpas utifrån denna standard, vilken anger 0,6 respektive 0,4 istället för 0,7 respektive 0,5.

2019-04-25
SE13-Hea5-01 – Lighting levels for areas where computer screens are regularly used
Projects can specify 300 lux instead of what is prescribed in EN 12464:2011. This is as per CIBSE Lighting Guide 7, but can only be accepted if there is a possibility for the building user to increase the lighting level to 500 lux if needed, in accordance with standard EN 12464:2011. Workplace lighting (e.g. desk lamps) that enables building users to increase the lighting to 500 lux can be used to demonstrate compliance. A lease agreement obliging the tenants to provide such workplace lighting can be used to demonstrate compliance if workplace lighting is not within the scope of the project.

Hea 6 – Belysningszoner och brukarkontroll
2017-04-25
SE13-Hea6-03 – Occupant control for workplaces
For workplaces the requirement of occupant control covers workplace lighting and not general lighting.

2017-02-01
SE13-Hea6-02 – Automated lighting controls
Automated lighting controls, such as presence control and daylight control does not fulfil the criteria of user control.

2017-02-01
SE13-Hea6-01 – Touch down working places
Offices with so called touch down working places / hot desks, i.e. desks where the employees or guests work temporarily are considered office spaces and the same criteria apply. For these areas a zoning of 40 m2 may apply.

Hea 8 – Luftkvalitet inomhus
2021-03-08
SE13-Hea8-02 – AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning ersatt av 2020:1
AFS 2009:2 upphörde 2020-12-31 och ersattes då av AFS 2020:1. Där det i BREEAM-SE anges krav att följa AFS 2009:2 är det acceptabelt att istället följa AFS 2020:1 från och med detta datum.

Hea 9 – Flyktiga organiska föreningar VOC
2021-04-20
SE13-Hea9-09 (SE13-Hea09-06) – Rättelse GN22

Tabell 1 i GN 22 saknar 2 fotnots-symboler.
• Product Type column – Paints and varnishes ska läsas som Paints and varnishes*
• Product Type column – Wood panels ska läsas som Wood panels^

2018-06-18
SE13-Hea9-08 – Clarifications for fit-out projects
Only materials included in the fit-out project must comply with the criteria.

2018-01-18
SE13-Hea9-07 – Furnishings
The scope of the VOC credits does not extend to furnishings, e.g. desks or shelving, it focuses on the key internal finishes and fittings integral to the building.

2016-12-20
SE13-Hea9-06 – VOC standards in BREEAM International New Construction 2016
As new VOC standards are updated and adopted by the wider industry, new projects registered under older schemes can achieve compliance through both the latest standards as well as the ones listed in BREEAM International New Construction 2016 (and GN 22).

2016-12-20
SE13-Hea9-05 – Calculation method for paints
Calculation method rather than Gas-chromatographic method is acceptable for the purpose of compliance with the European Regulation on Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures (CLP), or where in transition to CLP, the UK Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009, and the product complies with the Decorative Paint Directive 2004/42/CE. However, the manufacturing process i.e the paint/varnish formulation and raw material mixing, should be carried out in accordance with a ISO9001 (or equivalent) certified quality management procedure.

2016-06-07
SE13-Hea9-04 – Decorative paints and varnishes
It should be noted where finishes are applied to the product within the factory, these would be assessed as part of the whole product rather than as decorative paints and varnishes. The product as a whole must meet the requirements, for example if a wood panel has a finish applied to it in the factory, the whole product, i.e. all elements that make up that product, including the finish, would need comply with the requirements set for wood panel products in the issue.

Paints specified for specialist applications, such as intumescent (fire protecting) paint, for example, should not be included in the assessment of decorative paints and varnishes as these fall outside the scope of the referenced standards.

2015-12-08
SE13-Hea9-03 – Building with fewer product categories
If there are fewer than six product categories present in the project, all must meet the relevant standards in table 11. An innovation credit can also be awarded.

2015-12-08
SE13-Hea9-02 – Alternative standards
It may be possible to use alternative standards, such as those listed in Guidance Note 22 BREEAM Recognised Schemes for VOC Emissions from Building Products. For any new standards a request should be send to SGBC.

2016-06-15
SE13-Hea9-01 – Internal surfaces
The issue is concerned with internal surfaces and external surfaces are not included in the scope of this issue. Neither are surfaces that are not a part of the finish, i.e. such as wood panels located behind a plasterboard that are not directly exposing the indoor environment.

Hea 10 – Termisk komfort
2021-10-14
SE13-Hea10-01 – Simulering av termiskt klimat
I de fall storleken eller utformningen på byggnaden gör det irrelevant att utföra simulering av det termiska klimatet för samtliga ytor så är det accepterbart att visa att kraven uppfylls med hjälp av ett representativt urval av ytor och rum. Detta förutsätter dock att det kan garanteras att de utrymmen som ger sämst resultat identifieras.

Hea 11 – Termisk zonindelning och brukarkontroll
2016-12-20
SE13-Hea11-01 – Spaces excluded from assessment
With regards to Hea 11 Thermal Zoning, further clarification is provided for ‘Occupied Space’ in order to ascertain where the provision of user controls is required. The assessor should determine which category is appropriate for the spaces in the assessed building.

User controls which allow independent adjustment of heating/cooling systems within the building IS required in the following areas:

Owned spaces: small rooms for one or two people e.g. Cellular offices
Shared spaces: multi-occupied areas e.g. open-plan offices, workshops.
Temporarily owned spaces: where occupants expect to operate the heating controls while they are there e.g. meeting rooms, hotel bedrooms.

User controls which allow independent adjustment of heating/cooling systems within the building IS NOT required in the following areas:

Occasionally visited spaces: e.g. storerooms, bookstacks in libraries, aisles of warehouses, toilets.
Unowned spaces: where occupants expect the areas to be heated, but often do not expect to operate the controls. e.g. circulation areas.
Managed spaces: where someone is in charge of the heating, but individual users do not expect to control the heating.g. atria, concourses, entrance halls, restaurants, libraries, and shops.

Please note that zoning is required in all areas of the building as specified in the assessment criteria for this issue.

Hea 12 – Legionella
2020-06-12
SE13-Hea 12-02 – Alternativ till intyg Säker Vatten
Om leverantören i fråga uppfyller en annan likvärdig (Europeisk) branschstandard och det kan bevisas att denna standard ställer likvärdiga krav som ‘Säker vatten’ kan detta också godtas. En auktoriserad fuktsakkunnig skall i detta fall göra en jämförelse och skicka en ansökan om användande av en likvärdig branschstandard till SGBC för godkännande.
Gällande badrumsmoduler likställer BREEAM monteringsanvisning godkänd av Säker Vatten, i enlighet med deras riktlinjer för moduler, med intyg. Vid denna tolknings publicerande behöver Säker Vatten kontaktas i varje enskilt fall kring detta. Som en lösning tills vidare godkänns även att ritningar och monteringsanvisningar har granskats och godkänts av en fuktsakkunnig eller Säker Vatten-auktoriserad besiktningsman med avseende på om Säker Vatten följs.

2016-12-20
SE13-Hea12-01 – Failsafe humidification systems
Other systems then steam humidification may be used if the system is considered failsafe. A failsafe humidification system is one where failure of the system that sterilises the water vapour results in the entire humidification system initiating a shut down. This shut down therefore avoids any risk of building users being exposed to untreated and potentially contaminated water until the systems failure is corrected.

Hea 13 – Ljudmiljö
2020-02-06
SE13-Hea13-01 – 
Acceptable level of education for a suitably qualified acoustician
If the acoustician has an education such as qualified engineer, where acoustics are one of the courses, the education level is acceptable. However it needs to be shown that acoustics was one of the courses.

Hea 15 – Radon
2020-02-06
SE13-Hea15-03 – Mätning
För BREEAM SE 13 gäller kravnivån 50 Bq/m3. Observera att det är exklusive mätosäkerhet.

2019-04-08
SE13-Hea15-02 – Certified person (Radonsakkunnig)
Eftersom RISE Certifiering och SRF, Svensk Radonförening, för närvarande håller på att se över krav och regler för certifiering av personer med kompetens inom radonområdet:
En utbildning på minst två dagar om radon i byggnader och bevis på godkänd tentamen i kombination med minst tre års bevisad arbetslivserfarenhet från området likställs för BREEAM SE 2013 med certifierad radonsakkunnig.

Since RISE and SRF, Svensk Radonförening, presently are reviewing the requirements for certification of radon specialists (radonsakkunniga) alternative training is approved: A training of at least two days on radon in buildings and evidence of passed examinations, as well as at least three years of relevant work experiance may be accepted.

2017-11-08
SE13-Hea15-01 – No radon measurement performed
Where the post construction assessment is performed before the heating season, and no radon measurement has been performed, only one credit can be awarded. In order to achieve one credit, radon measurements must have been purchased, and the property owner must attest that once measurements have been performed, a certified person (radonsakkunnig) must propose remediation work which will be implemented.

Energi (Ene) - (uppd. 2021-02-06)

Ene 1 – Energianvändning
2021-02-01
SE13-Ene1-05 – Sakkunnig inom energisimulering
Det är acceptabelt att Sakkunnig inom energisimulering inte själv har genomfört energisimuleringen under förutsättning att det framgår att hen har granskat, godkänt och fullt ut tagit ansvar för metoden och innehållet i aktuell beräkning och rapport. Den sakkunnige måste ha uppnått kompetenskraven i kriterierna innan uppgiften med energisimulering påbörjas.

2019-04-23
SE13-Ene1-04 – Godkänd programvara för dynamisk energisimulering
Den programvara som är godkänd för dynamisk energisimulering för BREEAM-SE 2017 är också godkända för att använda i BREEAM-SE 2013.

2018-10-12
SE13-Ene1-03 – Current Standards Building Energy Performance
Current Standards Building Energy Performance Index (CSBEPI) is in BFS 2017:5, BBR 25 the same as ”Byggnadens primärenergital”.

2017-02-01
SE13-Ene1-02 – Part new-build and part refurbishment assessments
In order to calculate the number of credits the assessor must area-weight the number of credits achieved by floor area for the new build and refurbished parts of the building. When the number of credits has been calculated for the combined new-build and refurbished areas, the assessor must then round down to the nearest whole credit.

2016-03-29
SE13-Ene1-01 – Valid version of the building regulations
The valid version of the building regulations refers to the version of BBR that applies for the planning permission (bygglov).

Ene 2 – Separat mätning av system med betydande energianvändning
2020-02-06
SE13-Ene2-03 – Varmvattenförbrukning och mindre varmvattenberedare
Mindre varmvattenberedare vid enskilda användningspunkter behöver ej mätas.

2018-10-12
SE13-Ene2-02 – Other major energy-consuming items
Where the total consumption of any single end-use category (or a combination of end-use categories added together) is estimated to account for less than 10% of the annual energy consumption for a given fuel type, it is not necessary for this end-use to be sub-metered. In this instance, the design team should demonstrate that the respective end-uses are expected to account for less than 10% of the annual energy consumption for the fuel type. Where a given end-use will clearly account for less than 10% of the total annual energy consumption for the fuel type in question, a simple hand calculation or use of benchmark data to demonstrate this is acceptable.

2017-11-08
SE13-Ene2-01 – Submetering of fans
The requirement to submeter fans includes metering of pumps supplying the fans, and other pumps (which may be misinterpreted in the Swedish version of the manual) do not necessarily need to be submetered.

Ene 3 – Separat energimätning av hyresgäster eller betydande energianvändare

2017-09-04
SE13-Ene3-02 – Acceptable alternative strategies to sub-metering by floor plate
The intent of sub-metering by floor plate is to allow large homogenous function (such as office space) to be split up into smaller areas that will allow building management to monitor, identify and influence areas of high energy use. Where an alternative sub-metering strategy is proposed which is not based on a by-floor-plate basis, this would be acceptable provided that:

  • it provides an equivalent, or more useful level of detail than sub-metering by floor plate.
  • it divides the assessment in a logical manner which provides useful information to building management re: energy use.
  • the approach does not conflict with requirements for sub-metering other functional areas.

2017-11-08
SE13-Ene3-01 – Energy supply
Heating and cooling supply need to be submetered, either by floor plate, by tenancy area or by department as appropriate, regardless of the energy source used.

Ene 4 – Utomhusbelysning
2017-02-01
SE13-Ene4-01 – Emergency lighting
Maintained systems featuring light fittings which are also used for normal operation are assessed for this issue. Non-maintained lighting which only activates in an emergency can be excluded from the assessment.

Ene 5 – Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp
2020-02-06
SE13-Ene5-08 (SE13-Ene5-07) – Förtydligande kring redovisningskrav
På sista tabellraden under första poängen, i tabellen för redovisningskrav, saknas en 4:a. Det som anges gällande offsite supply behöver endast redovisas om projektet väljer att söka poäng för kriterium 4.

2019-04-08
SE13-Ene5-07 (SE13-Ene5-06) – Choice of LZC technology
The purpose is to decrease the carbon emissions through appropriate LZC technologies. The following should apply:
The LZC technology should be recommended based on a weighted assessment of the criteria a-g. The most appropriate LZC technologies should be recommended, not necessarily the LZC that would result in the lowest carbon emissions if it is considered to be inappropriate.
It is possible to recommend more than one technology, as well as combination of technologies.
• The choice of LZC technology may result in different levels of carbon reductions, and different number of credits. The number of credits per each option should be made clear in the report produced.
• Note that the feasibility study should be updated if any conditions are changed since the modelling must match the specification of the completed building , and justifications for changes must be included in the updated report.

2018-10-12
SE13-Ene5-06 (SE13-Ene5-05) – District heating with environmental labels
CO2 emissions for a local district heating with an environmental label may only be used if the entire district heating supplying the building has an environmental label.

2017-02-02, corrected 2017-11-08, 2018-06-18
SE13-Ene5-05 (SE13-Ene5-04) – Energy delivered
For 1-3 credits (including the two first exemplary credits), specific energy consumption according to the definition of BBR should be used (i.e. equivalent to the definition of BEPI in Ene 1).

For the third exemplary credit all energy to the building should be included, i.e. specific energy consumption and operational energy according to the definitions in BBR. For the operational energy the occupant data from SVEBY may be used if available for the building type.

2016-06-15
SE13-Ene5-04 (SE13-Ene5-03) – Clarification of stages
Concept design stage corresponds approximately to: Programhandlingsskedet.

2016-06-15
SE13-Ene5-03 (SE13-Ene5-02) – Nordic electricity mix
Nordic electricity mix equals Nordic Residual mix. The statistics are found on the web page of the Swedish Energy Markets Inspectorate (Energimarknadsinspektionen, Ei): https://www.ei.se/

2016-06-15
SE13-Ene5-02 (SE13-Ene5-01) – Calculation of CO2 emissions for district heating
When using the Excel sheet on the Swedish district heating associations (SDHA) homepage (on Environmental Assessment of District heating, i.e. Miljövärdering av fjärrvärme), the mean value from the last three years must be calculated manually. Emissions from transports should not be included. If the statistics are not complete, the energy supplier must provide these statistics based on the same calculation method as used by the Swedish district heating associations. No other values than these may be used.

2016-08-26
SE13-Ene5-01 – A local LZC energy technology specified
Installation of the selected LZC technology is a requirement for the first credit.

Ene 6 – Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet
2021-02-02
SE13-Ene6-04 (SE13-Ene5-05) – Ersatt standard
SS-EN ISO 9972:2015 har bedömts som minst lika robust och heltäckande som EN13829:2000 och är därför godkänd att använda som en alternativ standard för lufttäthetsprovning.

2020-12-18
SE13-Ene6-03 (SE13-Ene6-04) – Prestandamätning i färdig byggnad (termografering och lufttäthetsprovning)
För stora och komplexa byggnader har projektets sakkunnig inom termografi och lufttäthetsprovning möjlighet att definiera nivån på omfattningen av termograferingen och lufttäthetsprovningen. Omfattningen ska vara relevant och innefatta kritiska byggnadsdelar.

2020-09-09
SE13-Ene6-02 – Prestandamätning i färdig byggnad (termografering och lufttäthetsprovning)
För stora och komplexa byggnader har projektets sakkunnig inom termografi och lufttäthetsprovning möjlighet att definiera nivån på omfattningen av termograferingen och lufttäthetsprovningen. Omfattningen ska vara relevant och innefatta kritiska byggnadsdelar.

2020-02-06
SE13-Ene6-01 – Lastbrygga istället för varuleveransport för fordon
När man har en lastbrygga men det saknas varuleveransport på grund av ett begränsat antal leveranser, finns inga krav på designåtgärder enligt krav 1-5. Projektgruppen ska motivera detta för assessorn. Assessorn bedömer om det kan anses tillräckligt och motiverar detta i sin rapport.

Ene 7 – Kylförvaring
2017-02-02
SE13-Ene7-02 – Products not on ECA Energy Technology Product List
Where products are not on the ETPL but the product manufacturer is still able to demonstrate that they would meet the eligibility criteria, this is acceptable.

Provided it can be demonstrated in a robust and credible manner that the product meets the standards required by the ECA criteria, then the assessor can award the credit. The design team/manufacturer must demonstrate comparability for the purpose of achieving the credit.
The ECA ETPL eligibility criteria for different refrigeration products can be found here: https://etl.decc.gov.uk/etl/site/etl/browse-etl/refrigeration.html

2017-02-02
SE13-Ene7-01 – Types of cold storage
In general this issue is applicable only in instances where commercial/industrial sized refrigeration and storage systems are specified, for example,

• Storage and refrigeration of food in supermarkets.
• Cold storage facilities in industrial, laboratory, healthcare and other buildings.
Therefore if cold storage facilities are integrated into the building fabric (e.g. walk in cold storage) or building services systems then these facilities are likely to fall within the scope of Ene 7.
There is no threshold in terms of size or refrigerant charge to determine if equipment should be assessed using Ene 7. The extent of cold storage facilities for each project can vary considerably so BREEAM Assessors will need to consider the aim of the issue and the applicability of the criteria to the cold storage facilities specified based on the design team’s recommendations to determine whether the equipment should be assessed.

Ene 8 – Hissar
2020-02-06
SE13-Ene8-04 (SE13-Ene8-01)  – Ombyggnad där befintliga personhissar och/eller lasthissar kan behållas.
De befintliga hissarna skall inkluderas i analysen av brukarnas transportbehov för att optimera hissarnas antal och storlek för både persontransporter och transporter av övrig last.
Kriterium 4 ska appliceras på de befintliga hissarna genom att en analys redovisar vilka av de energieffektiva funktionerna som är tekniskt möjliga att tillämpa på hissarna. Om en eller flera av funktionerna inte är möjliga ska detta förklaras och motiveras. Om det inte går att vidta några energibesparande åtgärder på hissarna måste projektet redovisa underlag för att det är mer energieffektivt att använda befintliga hissar under deras resterande tekniska livslängd än att ersätta dessa med nya energieffektiva hissar.

2017-02-02
SE13-Ene8-03 – Performing the analysis of transport demand
BREEAM recognises that lift manufacturers / suppliers are often engaged to provide such specialist advice. Where the assessor is satisfied that the analysis has been carried out correctly, the analysis can be submitted as compliant evidence.

2017-02-02
SE13-Ene8-02 – Transportation analysis in small buildings
In small buildings with one lift in a low rise building, the transport analysis can be in the form of a written statement justifying the lift selection. Where counterbalancing ratio is relevant, this must also be addressed.

2018-02-05
SE13-Ene8-01 – Platform and disabled lifts
If it is a simple platform/wheelchair lift or an electronic ramp, then it can be excluded from the assessment. If the lift forms an integral part of the building i.e. there is a lift shaft, then it must be assessed.

Transport (Tra) - (uppd. 2021-03-16)

Tra 1 – Tillgång till kollektivtrafik

2017-02-02
SE13-Tra1-01 – Safe pedestrian route
Safe pedestrian routes include pavements and safe crossing points or, where provided, dedicated pedestrian crossing points, such as pelican or zebra crossings. A safe crossing point could also be a tactile crossing that drops to the level of the road, which could be used by wheelchair users. An element of assessor judgement is required and if in doubt, their justification of safe crossing points should be provided.For measuring the distance, for example, you could measure a safe pedestrian route along a pavement, across a road at a safe point and along the pavement on the other side. The distance should not be measured diagonally across a road along the most direct route, which would be as the crow flies.The purpose of requiring ‘safe pedestrian access’ is to ensure that there are suitable pavements and that distances are not measured using the shortest route, regardless of safety issues. If a pedestrian crossing or crossing island is available to assist crossing busy road, the route and distance should account for this.

Tra 2 – Närhet till service- och tjänsteutbud

2017-11-08
SE13-Tra2-01 – Safe pedestrian route
Safe pedestrian routes include pavements and safe crossing points or, where provided, dedicated pedestrian crossing points, such as pelican or zebra crossings. A safe crossing point could also be a tactile crossing that drops to the level of the road, which could be used by wheelchair users. An element of assessor judgement is required and if in doubt, their justification of safe crossing points should be provided.For measuring the distance, for example, you could measure a safe pedestrian route along a pavement, across a road at a safe point and along the pavement on the other side. The distance should not be measured diagonally across a road along the most direct route, which would be as the crow flies.The purpose of requiring ‘safe pedestrian access’ is to ensure that there are suitable pavements and that distances are not measured using the shortest route, regardless of safety issues. If a pedestrian crossing or crossing island is available to assist crossing busy road, the route and distance should account for this.

Tra 3 – Alternativa transportsätt

2021-03-16
SE13-Tra3-04 (SE13-Tra3-09) – Cykelparkeringar för kunder/besökare
I de fall det inte är möjligt att placera cykelparkeringar för kunder/besökare inom byggnadens tomt/område kan dessa tillhandahållas på en passande och praktisk allmän plats.
Assessorn måste känna sig tillfreds med att det är säkerställt att platserna kommer att vara tillgängliga för användarna på lång sikt. Alla övriga krav på Accepterad cykelparkering måste uppfyllas men, om det är motiverat, kan kravet på tak/regnskydd, exkluderas.

2015-12-08
SE13-Tra3-03 – Compliant cycle storage space
Since CCTV surveillance may be in conflict with Swedish legislation exceptions can be made if the area is locked and that in order to access the space a personal card is required for staff only, even though fixtures to lock bikes are not present. Please note that there also is a need for a cycle storage accessible for visitors of the building in order to achieve the credit.

2016-11-09
SE13-Tra3-02 – City Centre locations
The definition of city centre is the central and/or inner urban boundary of a city with a population of ≥250,000. If a building is located in an area not considered a city centre, but with good provision of public transport (i.e. shows compliance with all available credits on Tra 1) the location could also be considered a city centre location.

2018-06-18
SE13-Tra3-01 – Location of cycle storage
Cycle storage places located within the building are considered to be in a prominent site location, provided that there is prominent signage or that the location is otherwise well advertised to building users.

Tra 8 – Varuleveranser och fordonsmanövrering

2016-03-14
SE13-Tra8-01 – Operating hours
The requirements of this issue must be met, regardless of deliveries not being performed during operating hours.

Vatten (Wat) - (uppd. 2020-02-07)

Wat 3 – Detektering av stora vattenläckage

2016-03-14
SE13-Wat3-01 – Audible alarm system

It is not necessary for an audible alarm system to sound in an entire building. Solutions such as phone message systems audible for the person responsible for addressing leak issues comply.

Wat 4 – Avfallskomprimator

202-02-07
SE13-Wat4-01 – Solenoid Valves (magnetventiler)
The requirement in Wat 4 applies only to cold water supply to toilet areas and may include cold water taps, WC and urinals.
Risk of scalding should be taken into account for any showers and hot water taps. Turning off cold water must not pose a risk of scalding.

 

Wat 6 – Bevattningssystem

2019-06-17
SE13-Wat6-01 – Alternative solutions to rainstats
In some instances it may be appropriate with alternative solutions to the use of a rainstat. If the project can demonstrate that the alternative solution than a rainstat would result in an equivilent water saving and shuts off during periods of rain, the alternative solution may be accepted. This must be demonstrated as a technical query.

Wat 8 – Bärkraftig lokal hantering av spillvatten
2018-12-12
SE13-Wat8-02 – Local regulations on wastewater treatment
The first credit can be awarded if the design team provides adequate evidence of a local regulations stating that on-site treatment of wastewater is not allowed. Subsequent credits for installing a system that meets the requirement will not be achievable.

2016-06-15
SE13-Wat8-01 – Clarification of stages
Concept design stage corresponds approximately to: Programhandlingsskedet.

Material (Mat) - (uppd. 2019-06-17)

Mat 1 – Material utifrån livscykelperspektiv
2016-02-22, edited 2018-06-18
SE13-Mat1-01 – Compliant LCA tools
The following tools have been approved as Nationally recognised LCA tools:

All of the tools with verified scores within the Mat 01 Calculator used for BREEAM-SE 2017 meets the requirements of nationally recognized LCA tools in BREEAM-SE 2013.

Mat 2 – Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus

2016-02-22
SE13-Mat2-01 – Compliant LCA tools
The following tools have been approved as Nationally recognised LCA tools:

Mat 4 – Återanvändning av byggnadsstomme

2019-06-17
SE13-Mat4-01 – Assessments of extensions to existed buildings
Where the assessment is of an extension to an existing building, if one or more faces of the new build extension’s façade uses the existing building’s façade (which you would expect if its an extension) then that proportion of the overall façade area can be used for the purpose of calculating compliance with Mat 3. Compliance with the credit in this instance is, however, still unlikely.

Mat 5 – Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning

2016-06-22
SE13-Mat5-02 – In situ concrete
The note regarding new in situ concrete in table 21 is only applicable where cement and aggregate, or dry mix concrete are mixed on site. Concrete previously certified as pre-cast concrete products or wet ready mix concrete, produced at a plant is not affected by the note. Table 22 confirms the requirements for previously certified pre-cast concrete products or wet ready mix concrete.

2018-10-12
SE13-Mat5-01 – Clarification Shell and Core
Shell only options 1 (tenancy lease agreement) or 3 (developer/tenant collaboration) can be used to show compliance.

Mat 7 – Robust konstruktion

2018-10-12
SE13-Mat7-01 – Clarification Shell and Core
Shell only options 1 (tenancy lease agreement) or 3 (developer/tenant collaboration) can be used to show compliance.

Mat 8 – Utfasning av farliga ämnen

2018-10-12
SE13-Mat8-04 – Clarification Shell and Core
Shell only options 1 (tenancy lease agreement) or 3 (developer/tenant collaboration) can be used to show compliance.

2018-06-18
SE13-Mat8-03 – Clarifications for fit-out projects
Materials included in the fit-out projects must comply with the assessment criteria. The existing building must comply with the criteria under Compliance notes, Refurbishment.

2016-06-07
SE13-Mat8-02 – Schedule of evidence required Design Stage
Copy of the evaluation system output as evidence in Design Stage does not necessarily have be complete, but rather show the current state at the time of the report.

2016-03-14
SE13-Mat8-01 – Deviations

The number of items in the departure list should be keep to a minimum. It is up to the assessor to determine which amount of exceptions that is reasonable. The departure list should be as thorough a possible as it concerns hazardous substances. Preferably the departure list (Avvikelselista) should cover information about; what product it is, quantity and location of the product, information about what hazardous substances it contains and preferably also the amount of hazardous substances. There should also be an explanation which clarifies why there in no alternative product, free from hazardous substances, which can be used.

Avfall (Wst) - (uppd. 2020-05-15)

Wst 1 – Avfallshantering på byggarbetsplatsen
2020-05-15
SE13-Wst1-06 – Avfallskategorier
Det är tillåtet att istället för Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 följa Byggföretagens (tidigare Sveriges Byggindustriers) uppdaterade riktlinjer från 2019 gällande “Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning” eller versioner däremellan.

2020-02-07
SE13-Wst1-05 – Gemensam plan
När samma entreprenör arbetar på en byggarbetsplats med mer än ett projekt kan en gemensam plan för avfallshantering tas fram om det kan motiveras varför separat avfallshantering är opraktiskt

2020-02-07
SE13-Wst1-04 – Reduce the amount of waste produced
Targets to reduce the amount of waste produced on site must be measurable (eg goals set by weight or volume).

2019-04-08
SE13-Wst1-03 – Avfallskategorier
Utgår till förmån för SE13-Wst1-06.

2017-11-08
SE13-Wst1-02 – Criteria Exemplary Credit
For criteria 2, Exemplary credit, the potential waste groups need to be identified, i.e. the different types of waste need to be classified. For criteria 4, Exemplary credit, the number of waste groups stated in this requirement needs to be proven to have been diverted from landfill, not just identified as separate waste groups.

2018-01-30
SE13-Wst1-01 – Main contractor
The term ”main contractor” used in BREEAM-SE refers to the party that is responsible for the construction site activities. The “main contractor” is appointed by the client to control the construction phase of any project involving more than one contractor. If the client does not appoint a “main contractor”, then the client shall be considered to be the “main contractor” (in addition to being the client) for the purposes of the BREEAM assessment.

Wst 2 – Återvunnet fyllnadsmaterial

2016-06-22
SE13-Wst2-01 – Limitations in national building regulations
National building regulations (i.e. SS 137003 or equivalent) may limit the use of recycled aggregates. Where national building regulations limit the use of recycled aggregates in concrete, this typically applies to bound aggregate uses. These parts can be excluded from the requirement of 25% of recycled secondary aggregates. It is up to the Design team to show that these national building requirements are applicable.

For example SS 137003 controls the maximum level of recycled aggregates in concrete depending on different exposure classes, such as XC1 and XC4. If a project has 1000 m3 of aggregates, 100 m3 are aggregates in the concrete and the exposure class limits the use of recycled aggregates in concrete to 10 %, the required level of recycled aggregates for Wst 2 is (900*0,25)+(100*0,1)=235 m3.

Wst 3 – Utrymme för återvinningsbart avfall

2020-02-07
SE13-Wst3-03 – Description of labelings
During the Design Stage, letters of committment covering labeling of waste vessels and -rooms are considered to be equal to a description of labelings. In the Post Construction stage, photograpghs then needs to prove that actions in accordance with the certificate have been carried out.

2019-09-09
SE13-Wst3-02 – Storage space for multiple building functions
Where the storage space for recyclable materials includes other functions than included in the assessment, the project must demonstrate that the size of the storage space is large enough for all funtions supported by the storage space.

2018-10-12
SE13-Wst3-01 – Clarification Shell and Core
Shell only options 1 (tenancy lease agreement) or 3 (developer/tenant collaboration) can be used to show compliance. See also compliance note: Industrial building with an unknown end occupier.

Wst 5 – Kompostering och rötning

2016-03-03
SE13-Wst1-01 (SE13-Wst1-05) – Food preparation and/or servery/dining area
Pantries are not considered a servery/dining area.

Mark och ekologi (LE) - (uppd. 2018-10-12)

Le 3 – Platsens ekologiska värden
2018-02-07
SE13-Le3-01 – Construction zone
Existing features of ecological value on the construction zone (see Relevant definitions) need to be protected. This includes areas on the site and near the site, affected by the development. Even features of ecological value outside the site must be protected, even if the client/property owner does not own this area, including areas used for temporary site storage and buildings on and outside the site.
Le 4 – Påverkan på ekologiska värden
2017-11-08
SE13-Le4-01 – Construction zone
Areas outside the property, i.e near the site or affected by the development are not included within this issue.
Le 6 – Långsiktig påverkan på biologisk mångfald
2018-10-12
SE13-Le6-01 – Site cleared prior to the SQE visit
Credits can be awarded provided that;
1. The SQE confirms that removal of any feature, e.g. a tree, has not contravened any relevant legislation regarding protection and enhancement of ecology;2. Credits for “additional criteria” cannot be awarded if protection of the feature would have been part of the SQE’s recommendations.3. The evidence of the situation prior site clearance must be unambiguous, e.g. an ecologist’s report from before the site clearance.

Föroreningar (Pol) - (uppd. 2020-11-06)

Pol 1 – Köldmediers klimatpåverkan, installationssystem

2016-12-20, edited 2018-06-18
SE13-Pol1-01 – District cooling
The requirements within Pol 1 also apply for properties connected to district cooling plants. Which means the requirements apply to the district cooling plant and the refrigerants used there.

Pol 2 – Förebyggande av köldmedialäckage

2020-11-06
SE13-Pol2-01 – Manuell nedstängning vid läckage
Vid en läckageincident kan även ett system med manuell nedstängning och nedpumpning av återstående köldmedium accepteras om det har kontinuerlig övervakning (24 timmar om dygnet alla dagar) av kompetent personal som kan utföra dessa åtgärder omedelbart.

2016-12-20, edited 2018-06-18
SE13-Pol2-01 – District cooling
The requirements within Pol 2 also apply for properties connected to district cooling plants. Which means the requirements apply to the district cooling plant and the refrigerants and Equipment used there.

Pol 4 – NOx-utsläpp från värmekällor

2019-04-23
SE13-Pol4-01 – Exempel för beräkning av NOx-utsläpp från värmepump
Ett översättningsfel har upptäckts i exemplet för beräkning av NOx-utsläpp från värmepump i den svenska versionen av manualen. Under exempel på beräkning så står att inga poäng erhålls, men det ska stå att 3 poäng erhålls.

Pol 5 – Översvämningsrisk

2017-11-09
SE13-Pol5-02 – Relevant flooding resources
All relevant flooding resources (see Sources of flooding, i.e. sea, fluvial, surface water, groundwater, sewers) must be included even if they are not included in MSBs flooding maps.

2016-03-03
SE13-Pol5-01 – No available flood maps
If no local authority has developed a flood map or may confirm a flood risk assessment, a suitably qualified consultant can perform the assessment.

Competence requirements for the qualified consultant are listed under Additional information: Appropriate Consultant.

The flood risk assessment must meet all the criteria in Pol 5 and include all flood sources listed under Compliance notes and be based on historical and geological data.

Confirmation would be required from the relevant local authority that flood maps/flood risk assessments are not available for the site.

Pol 7 – Begränsning av ljusföroreningar nattetid

2019-04-08
SE13-Pol7-02 – Clarification Shell and Core
Syftet med klockslag för automatisk släckning av utomhusbelysning i kriterium 3 är att minska ljusföroreningar när byggnaden inte används.
Belysning som krävs av driftskäl mellan 23.00 och 07.00 kan exkluderas från kraven under den tid belysningen krävs för driften. Belysningen skall dock kunna automatiskt dimmas ner till de värden som föreskrivs i CIE under de resterande timmarna (såvida byggnaden inte är i drift under alla timmar mellan 23.00 och 07.00).

Building operations between 2300hrs and 0700hrs
The purpose of setting times for automatical switchoff for external lighting in criteria 3, is to decrease night time pollution when the building is not being used. External lighting that is required for building operations between 2300hrs and 0700hrs may be used during the time that lightining is required. The lighting shall however be automatically dimmable to the CIE values during the remaining time, unless the building is in opartion the entire time between 2300hrs and 0700hrs.

2018-10-12
SE13-Pol7-01 – Clarification Shell and Core
Shell only options 1 (tenancy lease agreement) or 3 (developer/tenant collaboration) can be used to show compliance.

Innovation