Certifiering av handlingsplan

I planeringsskedet, innan byggstart, formulerar den aktör som har huvudansvaret för stadsutvecklingsprojektet en handlingsplan.

Handlingsplanen redovisar åtgärder för genomförandet, främst med fokus på hur projektplanering och processtyrning ska ske under genomförandet. Handlingsplanen följs upp årligen och redovisas i en återkopplingsrapport. Baserat på stadsutvecklingsprojektets hållbarhetsprogram formulerar delprojekt handlingsplaner med åtgärder, vilka följs upp och redovisas årligen i en återkopplingsrapport.

För stadsutvecklingsprojekt

Den aktör som har den övergripande ledningsfunktionen för ett stadsutvecklingsprojekt ska upprätta en handlingsplan med fokus på processtyrning i genomförandefasen samt åtgärder för uppföljning av måluppfyllelse för hela projektet. En aktör som tar fram denna handlingsplan kan till exempel vara en kommunal förvaltning, ett kommunalt bolag, en privat stadsutvecklare, samägda bolag eller samverkanskonsortium av aktörer.

För delprojekt

Stadsutvecklingsprojekt inbegriper ofta ett antal delprojekt som drivs av olika aktörer. Delprojekt har möjlighet att upprätta och certifiera sin handlingsplan, främst med fokus på de åtgärder som ska genomföras för att svara upp mot hållbarhetsprogrammet. Certifieringen innefattar bedömningskriterier och redovisningsplanen, med återrapportering. Delprojekt kan inte certifiera sin handlingsplan utan att hållbarhetsprogrammet är certifierat.

 

Certifieringsprocessen - så går du till väga

1. Projektet registreras

Ett stadsutvecklingsprojekt som ska certifiera i Citylab börjar med att registerna sig. Det gör projekten online i verktyget Building Green Online (BGO).

2. Ansökan skickas in

Ansökan fylls i online i BGO och en beskrivning av projektet samt dokument som beskriver hur projektet uppfyller bedömningskriterierna för certifieringen laddas upp.

3. Ansökan granskas

En oberoende granskare bedömer om bedömningskriterierna är uppfyllda. Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras skickas den tillbaka till den sökande för revidering.

4. Revidering

Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras skickas den tillbaka till den sökande för revidering.

5. Ansökan godkänns eller får avslag

När underlaget är komplett tas beslut om projektet uppfyller kraven för certifiering eller inte. Klarar projektet kraven för certifiering utfärdas ett certifikat. Certifikatet skickas till kontaktpersonen för certifieringsansökan.

6. Årlig återrapportering

Projektets aktörer utvärderar årligen gemensamt om och hur hållbarhetsprogrammet och handlingsplaner följs, om projektmålen kommer att nås, vilka åtgärder som har genomförts och hur processtyrningen har fungerat. Utvärderingen sammanfattas i en årlig återrapportering som skickas in till SGBC. Projektens återrapporteringar i genomförandeskedet kommer att tillgängliggöras via SGBC:s olika delningstjänster, i syfte att bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsöverföring.