Certifiering av en stadsdels hållbarhet

Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet utvärderar hållbarheten i stadsdelar som tagits i bruk, där de boende flyttat in och verksamheter är igång.

Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet är avsedd för stadsdelar i förvaltningsfasen. Syftet med certifieringen är att utvärdera hur hållbar en stadsdel är. Certifieringen kan användas på olika sätt. Exempelvis kan en kommun eller fastighetsägare följa upp om tidigare hållbarhetssatsningar uppnått avsedd effekt och därmed kunna avgöra om tidigare investeringar varit lönsamma. Certifieringen kan även användas av en kommun eller fastighetsägare i syfte att få en nulägesbeskrivning inför planerade förändringar i stadsdelen, till exempel en förtätning. Certifieringen kan användas oavsett om stadsdelen är nybyggd eller består av äldre bebyggelse.

Här hittar du manualen för Certifiering av en stadsdels hållbarhet.

Certifieringsprocessen - så går du till väga

1. Projektet registreras

Ett stadsutvecklingsprojekt som ska certifiera i Citylab börjar med att registerna sig. Det gör projekten online i verktyget Building Green Online (BGO).

2. Ansökan skickas in

Ansökan fylls i online i BGO och en beskrivning av projektet samt dokument som beskriver hur projektet uppfyller bedömningskriterierna för certifieringen laddas upp.

3. Ansökan granskas

En oberoende granskare bedömer om bedömningskriterierna är uppfyllda. Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras skickas den tillbaka till den sökande för revidering.

4. Revidering

Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras skickas den tillbaka till den sökande för revidering.

5. Ansökan godkänns eller får avslag

När underlaget är komplett tas beslut om projektet uppfyller kraven för certifiering eller inte. Klarar projektet kraven för certifiering utfärdas ett certifikat. Certifikatet skickas till kontaktpersonen för certifieringsansökan.

6. Uppdatering

För att behålla certifieringen behöver den uppdateras vart femte år.