Certifieringsprocessen i Miljöbyggnad iDrift

  1. Certifieringsprocessen startar med att byggnaden som ska certifieras registreras i SGBC:s digitala certifieringsverktyg Building Green Online, BGO, där grundläggande information om sökande och byggnaden lämnas. Registreringsavgift betalas av sökande. 
  2. Inom 12 månader behöver sökande redovisa kriterieuppfyllnad av obligatoriska och valda valfria kriterier i BGO och begära granskning av redovisningen. Om sökande inte begärt granskning inom tolv månader behöver ny registreringsavgift betalas, och registreringen blir kopplad till senast då gällande version av manualen. Vid begäran om granskning betalas certifieringsavgift av sökande. 
  3. Redovisningen i BGO granskas av SGBC för att säkerställa att kriterierna uppfylls. 
  4. Ett certifieringsbeslut fattas baserat på utfallet från granskningen. 
  5. Sökande väljer att acceptera certifieringsbeslutet eller att inom en månad revidera redovisningen av ej godkända kriterier och få dem granskade igen, åter till punkt 3, (mot avgift). 
  6. Om sökande accepterar certifieringsbeslutet, samt om byggnaden uppnår ett godkänt betyg, certifieras byggnaden och publiceras på SGBC:s hemsida och certifieringen får en giltighetstid på fem år. Innan giltighetstiden gått ut måste omcertifiering ske för att byggnaden ska kunna fortsätta att vara certifierad, se nedan. 

Efter certifiering

  • Ansöka om högre betyg: Efter godkänd certifiering kan sökande välja att ansöka om högre betyg genom att komplettera sin certifiering och redovisa uppfyllnad av fler valfria kriterier och få dem granskade och godkända (mot avgift). 
  • Årlig bekräftelse: Sökande ska årligen bekräfta att byggnaden fortfarande uppfyller de kriterier som godkändes när byggnaden certifierades. Första årliga bekräftelsen ska ske året efter det första certifierade helåret. Om inga ändringar gjorts i byggnaden eller förvaltningen som påverkar kriterieuppfyllnaden behöver ingen redovisning uppdateras. 
  • Omcertifiering: Fem år efter datumet för godkänd certifiering ska ny redovisning vara inskickad, granskad och godkänd för att certifieringen ska fortsätta gälla. Omcertifieringen kan tidigast påbörjas tolv månader innan sista giltighetsdatumet för certifieringen. När omcertifieringen startas ska den genomföras mot senast gällande version av Miljöbyggnad iDrift. Ny certifieringsavgift betalas av sökande vid begäran om granskning av omcertifiering.