Manualer och verktyg för Miljöbyggnad iDrift

Här finns manualer, verktyg och dokument för certifiering i Miljöbyggnad iDrift. Verktyg och dokument uppdateras löpande. Hämta därför alltid filerna direkt från den här sidan.

Ansökan om certifiering

För att kunna certifiera i Miljöbyggnad iDrift behöver dokumentet “Ansökan om certifiering” fyllas i och skrivas under. Dokumentet ska bifogas vid inskick av registrering. Det finns att hämta här.

Om registrering i MBiD 1.1

Det är möjligt att registrera projekt i MBiD 1.1 fram till och med 2023-06-30.
Efter detta datum är det endast möjligt att registrera sig i version 2.0.

 

SGBC:s riktlinjer för användning förbjuder strikt all form av obehörig datautvinning av vårt material. Det är inte tillåtet att automatiskt eller manuellt samla in, kopiera eller extrahera data från vårt material för kommersiella eller icke-kommersiella syften utan vårt uttryckliga tillstånd. SGBC:s material är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Otillåten datautvinning kan resultera i rättsliga åtgärder.

Läsanvisning 1.0 och 1.1 (uppd. 2021-05-27)

Läsanvisning Miljöbyggnad iDrift

Denna läsanvisning är framtagen för att fungera som ett stöd vid användandet av certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift. Observera att Miljöbyggnad iDrift är ett fristående system från övriga certifieringssystem samt uppbyggt på ett annat sätt gentemot de övriga, exempelvis Miljöbyggnad. För metodik, indikatorer och kriterier inom Miljöbyggnad iDrift hänvisas den sökande till aktuell manual, samt tolkningar och förtydliganden på hemsidan. Sweden Green Building Council (SGBC) är certifieringsorganet ansvarigt för systemet och utformandet av dess kriterier. För att bibehålla ett oberoende i granskningsprocessen har SGBC inte möjlighet att svara på frågor gällande hur kriterier ska uppfyllas i specifika ärenden.

Manualen som tillhör certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift är medvetet kortfattat formulerad i syfte att vara anpassningsbar till de flesta byggnadstyper och verksamheter. Manualen kan dock inte omfatta alla gråzoner utan då sådana uppkommer hänvisar vi projektet till att skicka in projektspecifika frågor.

Områden

Manualen är indelad i fem olika områden. Nedan ges en kort förklaring om syftet med respektive område. Genom att förstå syftet bakom respektive område kan en vägledning ges hur den sökande ska tänka kring olika kriterier och vilka förändringar certifieringssystemet strävar mot att uppnå. Den sökande uppmanas att både läsa kriterierna och fundera över det bakomliggande syftet med indikatorn, ett perspektiv som även tas i beaktande under granskningen.

Inomhusmiljö

Syftar till att fånga upp brukarnas direkta upplevelser av komfort i byggnaden. De som vistas i en byggnad ska veta vad den är anpassad för och hur den är tänkt att användas i syfte att uppnå ett gott inomhusklimat för brukarna.

Hälsa

Syftar till att främja byggnadens påverkan på brukarnas hälsa. Driftpersonalen ska ha kunskap gällande hur en byggnad ska tas omhand för att främja välmående hos byggnadens brukare.

Klimatpåverkan

Syftar till att eftersträva en låg klimatpåverkan, exempelvis genom begränsat resursutnyttjande och ett bra klimatskal.

Resurser

Syftar till att premiera åtgärder som bidrar till biologisk mångfald och återbrukande av varor, underlätta för byggnadens brukare att minska sitt klimatavtryck, samt synliggöra och uppmuntra till klimatneutral och effektiv resursanvändning.

Skick

Syftar till att fastighetsägaren ska ha god kännedom om byggnadens tekniska status och eventuell förekomst av farliga ämnen.

Certifieringsprocessen

Större ombyggnation

SGBC kommer inte att definiera exakta villkor gällande vad en större ombyggnation innebär, detta då det är en gränsdragning som i de flesta fall behöver göras för det specifika projektet. Som tumregel kan dock sägas att ombyggnationer som inneburit att det blivit “stomrent” och närliggande omfattning räknas som en större ombyggnation. Byte av aggregat eller hyresgästanpassningar betraktas ej generellt som större ombyggnationer. Vid osäkerhet, kontakta SGBC för en inledande bedömning på mbidrift@sgbc.se. Vid oklarheter kring den grundläggande definitionen av ombyggnation hänvisar vi till Boverket.

Myndighetsregler och rekommendationer

För indikatorer och kriterier som berörs av myndighetsregler och rekommendationer förutsätts att dessa följs, exempelvis ska Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer avseende radonmätning följas för att mätningen ska anses fullständig. Myndighetsregler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd.

Kriterieutformning

De flesta kriterier inom Miljöbyggnad iDrift är funktionskrav, det innebär att det är upp till den sökande att verifiera att den efterfrågade funktionen finns i byggnaden. Vid eventuellt platsbesök kommer ett urval av de verifikat som använts under certifieringsprocessen kontrolleras.

De obligatoriska kriterierna, tillsammans med det antal valfria poäng som behövs för att uppnå respektive betygsnivå (se manualen för mer information), speglar SGBC:s minimikrav för vad en certifierad byggnad minst måste uppfylla för att kunna erhålla ett certifikat för Miljöbyggnad iDrift.

Verifikat

Redovisning av kriterieuppfyllnad av obligatoriska och valfria kriterier sker av den sökande i BGO. Redovisningen i BGO granskas sedan av SGBC. Vid granskning bedöms om verifikat inskickade för att styrka kriterieuppfyllnad överensstämmer med den aktuella byggnaden och verksamheten. Granskningen utgår ifrån myndigheters krav och rekommendationer, beslut fattas från fall till fall beroende på projektspecifika förutsättningar.

Olika sätt att redovisa kriterieuppfyllnad accepteras. Den sökande motiverar hur bifogad dokumentation styrker kriteriets uppfyllnad, exempelvis kan ett fotografi kompletteras med en beskrivande text eller byggnadens namn skrivas in i sidhuvudet på en instruktion. Manualen är medvetet utformad med generella instruktioner för verifikat i syfte att den ska vara lättläst och kunna användas för alla typer av byggnader och verksamheter.

Verifikaten kan vara utformade på olika sätt och det åligger den sökande att beskriva och motivera hur bifogat underlag uppfyller kriteriet. Redovisat underlag ska ha tydlig koppling till den aktuella byggnaden/projektet. I det fall det efterfrågas ska det även framgå att instruktioner efterföljs, exempelvis genom ifyllda protokoll, egenkontroller eller checklistor.

Vi uppmuntrar sökande att vara så tydliga som möjligt i redovisningen; bifoga inte mer än vad som efterfrågas och sätt samman redovisningen i en bilaga. Det underlag som används för verifiering ska vara aktuellt och relevant. Ett tydligt och bra underlag medför att certifieringsprocessen underlättas, både för sökande och granskare. Markera tydligt i dokumentationen var den relevanta informationen återfinns. Önskvärt är ett försättsblad där indikatorns och kriteriets ID framgår samt läshänvisning till resterande del av redovisningen.