Vad är Miljöbyggnad iDrift?

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen.

Sweden Green Building Council tog hösten 2017 beslut om att ett certifieringssystem för byggnader i drift skulle utvecklas inom ramen för Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader – Miljöbyggnad. Certifieringen fick namnet Miljöbyggnad iDrift. Miljöbyggnad iDrift bidrar till en förbättrad miljöprestanda för byggnader genom dess drift och förvaltning.

Certifieringen ska driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning samt vägleda till relevanta miljöåtgärder. Miljöbyggnad iDrift är möjligt att använda för alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation och ägandetyp.

Områden och indikatorer

Miljöbyggnad iDrift omfattar fem områden:

 1. Inomhusmiljö – omfattar brukarnas direkta upplevelser av komfort.
 2. Hälsa – avser byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.
 3. Klimatpåverkan – avser hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.
 4. Resurser – avser miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.
 5. Skick – avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.

Dessa fem områden innefattar 14 indikatorer som definierar olika delar av byggnaden, driften och förvaltningen. Indikatorerna grupperar samman kriterier, obligatoriska och/eller valfria. Av tabellen nedan framgår områdena och indikatorerna.

Obligatoriska och valfria kriterier

Det finns två typer av kriterier inom Miljöbyggnad iDrift, obligatoriska och valfria.

Alla obligatoriska kriterier som är relevanta för den aktuella byggnaden måste vara godkända för att byggnaden ska kunna certifieras.

Valfria kriterier ger poäng som behövs för att uppnå de olika betygsnivåerna. Vanligtvis ger de valfria kriterierna ett poäng vid uppfyllnad, vissa valfria kriterier har dock olika poängnivåer.

Syftet med de valfria kriterierna, vilka utgör majoriteten av kriterierna, är att sökande ska kunna dra nytta av de åtgärder som vidtagits i byggnaden och inom förvaltningen, samt kunna fokusera på det som är viktigast för den enskilda byggnaden.

Betygsnivåer

Det finns tre betygsnivåer inom Miljöbyggnad iDrift; Brons, Silver och Guld.

Alla tillämpbara obligatoriska kriterier ska godkännas för alla betygsnivåer. Utöver de obligatoriska kriterierna ska ett visst antal valfria poäng godkännas för respektive betygsnivå, se tabell nedan.

Miljöbyggnad iDrifts grundläggande principer

 1. Stödja fastighetsägarnas arbete med de svenska miljömålen och FN:s Globala Mål kopplat till byggnader och förvaltning

De svenska miljömålen är centrala för Miljöbyggnad iDrift. Kriterierna i Miljöbyggnad iDrift har direkt eller indirekt koppling till många av dem, främst till God bebyggd miljö som formulerar mål för den byggda miljön. Miljöpåverkan från befintliga byggnader har en tydlig koppling till miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Grundvatten av god kvalitet. Det finns även tydliga kopplingar till de utmaningar som FN belyser i sina Globala Mål.

 1. Vara kostnadseffektivt
 • Fastighetsägarens egen ambition avgör omfattningen, beroende på sökt betyg bestäms hur många kriterier som ska kontrolleras.
 • Dokument som fastighetsägaren tagit fram för andra ändamål kan återanvändas.
 • Dokument som visar att kriterier är uppfyllda kan också användas för tillsynsmyndigheter.
 • De obligatoriska kriterierna medför minimalt med utredningar och mätningar.
 1. Vara anpassat för svenska förhållanden

Systemet baseras på svenska lagar och föreskrifter för byggnader och fastighetsägande. Det är anpassat för svensk byggtradition och tekniska lösningar och formulerat så att det passar svensk förvaltningspraxis.

 1. Vara enkelt att förstå och förklara

Certifieringen är utformat för att det vara enkelt att förstå och enkelt att användas av personer som arbetar i fastighetsbranschen. Miljöbyggnad iDrift riktar sig direkt till de yrkesroller som normalt finns inom fastighetsförvaltning och är formulerade för dem som gör det faktiska arbetet. I systemet används standardiserade och välbekanta begrepp, termer och metoder.

 1. Kunna implementeras oavsett fastighetsbolags storlek och förvaltningsorganisation

Byggnader kan certifieras avsett hur byggnaden och förvaltningen är organiserad, hur stort ett fastighetsbolag är eller vem som ansvarar för driften och förvaltningen.

 1. Ge konstaterad miljönytta

Egenskaper som bedöms i certifieringen har en tydlig koppling till konstaterade miljöproblem i befintlig bebyggelse. Bland annat har Boverkets redovisning av miljöstatus och miljöproblem i det befintliga byggnadsbeståndet tjänat som underlag vid val och utformning av kriterier.

 1. I huvudsak fokusera på det som fastighetsägaren kan påverka

Certifieringen fokuserar på själva byggnaden och hur den förvaltas samt i viss mån på tomten. Certifieringsbetyg är oberoende av byggnadens geografiska placering och infrastruktur. Brukarna är inkluderade genom att det finns kriterier som handlar om samarbete med brukare och hur de ska informeras.

 1. Vara formulerat som funktionskrav

Kriterierna är formulerade som funktionskrav för att ge fastighetsägaren frihet att välja tekniklösning, utförande eller formulering av dokument som passar den aktuella byggnaden och organisationen bäst. Att ställa krav på särskilda tekniklösningar eller formuleringar i dokument bromsar innovation och initiativ i förvaltningen.

 1. Granskas oberoende och tillförlitligt

Granskarna har hög och relevant kompetens och erfarenhet inom sitt fackområde kompletterat med kunskap om certifieringssystemet. Granskaren ska vara oberoende av den organisation vars byggnad ska certifieras och deras utlåtande kvalitetssäkras med ett stickprovsförfarande.

 1. Bestå av verifierbara kriterier

Ett godkänt kriterie ska styrkas med till exempel ett foto, mätprotokoll, ritningar, beskrivningar, instruktioner, styrande dokument eller mätresultat.

 1. Ha obligatoriska kriterier för utvalda områden

Det finns obligatoriska kriterier för att säkerställa att en certifierad byggnad uppfyller en miniminivå.

 1. Sprida kunskap, inspirera och vägleda till miljöförbättring
 • Certifieringen baseras på ett poängsystem där byggnadsbetyg avgörs av antalet godkända poäng. Systemet uppmuntrar och driver på förbättringsarbetet genom att genomförda förbättringar kan ge högre betyg.
 • Betygen kan illustreras i diagram som visar var förbättringspotential finns, till exempel inom byggnaden, installationerna, driften, förvaltningen eller fastighetsägarens erbjudande.
 • Betyget kan också illustreras i diagram där man kan se hur många poäng som uppnåtts inom olika miljöområden och var det finns förbättringspotential.

Ej uppfyllda kriterier visar var det finns en förbättringspotential.