Frågor och svar om Miljöbyggnad iDrift 2.0

Här hittar du svar på vanliga frågor om Miljöbyggnad iDrift 2.0. Denna sida uppdateras löpande och ska ses som ett hjälpmedel till manualen. Vi hänvisar i första hand till de tolkningar och förtydliganden som gjorts av det Tekniska rådet avseende hur manualen ska tolkas.

Se Tekniska rådets tolkningar och förtydliganden här.

Allmänna frågor

Fråga: Kostar den årliga bekräftelsen?
Svar: Nej, den årliga bekräftelsen är kostnadsfri.

Fråga: Finns det möjlighet att få någon form av rabatt om jag vill arbeta med certifieringssystemet i fler än 10 byggnader?
Svar: I Miljöbyggnad iDrift har vi något som vi kallar för volymrabatt. Det enklaste är att kontakta teamet och berätta hur många byggnader du vill arbeta med via e-postadressen MBiDrift@sgbc.se för att få mer information.

Fråga: Hur länge är en certifiering giltig i Miljöbyggnad iDrift?
Svar: En certifiering är giltig i 5 år från det datum certifikatet utfärdats.

Indikatorerna

Indikator 1 – Kommunikation

Indikator 2 – Fastighetsnära tjänster

Indikator 3 – Avfall

Indikator 4 – Installationer

Indikator 5 – Ventilation

Indikator 6 – Inomhusmiljö

MBiD:2.0:06:O:2

Fråga: Vilka krav ställs gällande mätning av radon? Vilken mätmetod och vilket urval av rum ska man välja?
Svar: I Miljöbyggnad iDrift hänvisar vi till Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för hur mätning av radon ska utföras.

Indikator 7 – Fukt och vatten

Indikator 8 – Hållbar förvaltning

Indikator 9 – Byggnadsdelar och utrymmen

Indikator 10 – Material

MBiD:2.0:10:O:1

Fråga: Jag arbetar med en nyare byggnad (uppförd 2018). Behöver jag göra en miljöinventering på plats?
Svar: Nej, till följd av byggnadsåret kan förbjudna miljö- och hälsofarliga ämnen uteslutas. Inom certifieringssystemet accepteras så kallade desktop-analyser. Kom ihåg att det finns projektspecifika frågor i certifieringssystemet. Det är en god idé att använda en sådan i fall som detta, innan redovisning skickas in.

Fråga: Om en fastighetsägare har en rutin som säger att en miljöinventering genomförs inför ett ombyggnadsprojekt, kan den rutinen då användas för att styrka detta kriterium om miljö- och hälsofarliga ämnen?
Svar: Det är möjligt att styrka kriterium med en rutin som minst innefattar att inventering av miljö- och hälsofarliga ämnen genomförs vid ombyggnation/renovering samt

  • att påträffad PCB är sanerad enligt PCB-förordningen
  • att ingen fri asbest finns i byggnaden.

Kom ihåg att det finns projektspecifika frågor i certifieringssystemet. Det är en god idé att använda en sådan i ett fall som detta, innan redovisning skickas in.

Indikator 11 – Energi

MBiD:2.0:11:O:1

Fråga: Kan jag redovisa en energideklaration som är giltig men upprättad på beräknade värden?
Svar: Vi förordar att energideklarationen är upprättad på uppmätta värden.

Indikator 12 – Mätning och uppföljning

MBiD:2.0:12:O:1

Fråga: Jag förstår inte hur jag ska jobba med detta kriterium – hur ska jag tänka?
Svar: Syftet med kriteriet är att relevanta mätare som gäller för aktuell byggnad eller fastighet är kända vad avser omfattning och placering samt att mätning av relevanta energiflöden sker. I fall där varmvattenmätning saknas som exempelvis i äldre fastigheter och byggnader kan den totala mängden energi till varmvatten då schabloniseras med lämplig metod, exempelvis via BEN. Mätning av total el avser den köpta mängden el. I äldre byggnader där omfattande ombyggnation krävs för att uppnå mätning enligt ovan kan i undantagsfall andra metoder för uppskattning av energiflöden accepteras.

Fråga: Jag arbetar med en certifiering i en äldre byggnad där det inte finns separata energimätare (undermätare) – hur ska jag tänka kring kriteriet då?
Svar: Det är önskvärt att det finns undermätare för samtliga energislag, men om du använder samma förfarande och synsätt som vid uppförandet av en energideklaration kan det godtas i certifieringssystemet. Kom ihåg att det finns projektspecifika frågor i certifieringssystemet. Det är en god idé att använda en fall som detta, innan redovisning skickas in.

Indikator 13 – Hållbara transporter

Indikator 14 – Utomhusmiljö

Indikator 15 – Biologisk mångfald

MBiD:2.0:15:V:2

Fråga: I kriterium Ekosystemtjänster och Biologisk mångfald (15:V3) används ordet “ekosystemtjänster”.  Vad kan detta vara?
Svar: Det kan förslagsvis vara att man skapar förutsättningar för pollinatörer genom insektskolonier och/eller plantering av pollen- och nektarrika växter.

Det finns mycket att läsa kring ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Här är två länkar som kan vara till nytta:

Gör grönskan till en naturlig del av staden – Boverket

Ekosystemtjänster (naturvardsverket.se)