Tolkningar och förtydliganden för Miljöbyggnad iDrift

På denna sida finns tolkningar och förtydliganden avseende hur de tekniska manualerna ska tolkas. De tolkningar och förtydliganden som publiceras här gäller tillsammans med manualer och projektspecifika svar vid certifiering.

För Miljöbyggnad iDrift

Certifiering

Allmänna frågor för Miljöbyggnad iDrift

1. Kritiska rum, byggnad och installationer

2. Ventilation (uppd. 2021-05-27)

210527
Förtydligande MBiD:1.0:02:V:1 
Verifiering av kriteriet kan ske med injusteringsprotokoll eller luftflödesprotokoll, oavsett val av protokoll så ska verifikatet styrka att ventilationssystemen är injusterade efter aktuellt behov av luftflöde i respektive rum i byggnaden.

3. Information till brukare

4. Instruktioner för driftpersonal

5. Rummens funktioner (uppd. 2021-02-11)

210211
Förtydligande MBiD:1.0:05:V:2 

  • Oberoende av andra ljud i rummet får yttre ljudkällor endast höras svagt och rösten behöver inte höjas vid normal samtalston (med stängda fönster).
  • Installationsljud hörs endast då det är tyst i rummet.

6. Fuktsäkerhet

7. Klimatskal

8. Installationer och mätare

9. Styrning och reglering

10. Uppföljning och nyckeltal

11. Utemiljö och återvinning

12. Avtal, hyresanpassning och samarbeten (uppd. 2021-02-11)

210211
Förtydligande MBiD:1.0:12:O:1 
Hushålls- och/eller verksamhetsenergi bedöms om fastighetsägaren har rådighet över dessa abonnemang. Fastighetsenergi bedöms alltid.

13. Sakkunniginventering

14. Underhållsplan (uppd. 2020-12-21)

201221 
Förtydligande: 
1. Punkter enligt SGBC:s miniminivå ska innehålla uppgifter om skick.
2. Underhållsplanen bör omfatta minst 30 år och revideras regelbundet.
3. Markförhållanden avser sådant som kan påverka byggnadskonstruktionen, exempelvis sättningar, marklutning mot fasad etc.