Tolkningar och förtydliganden för Miljöbyggnad iDrift

På denna sida finns tolkningar och förtydliganden avseende hur de tekniska manualerna ska tolkas. De tolkningar och förtydliganden som publiceras här gäller tillsammans med manualer och projektspecifika svar vid certifiering.

Svar på vanligt förekommande frågor om Miljöbyggnad iDrift 2.0 finns här.

För Miljöbyggnad iDrift 1.0 och 1.1

Certifiering

Allmänna frågor för Miljöbyggnad iDrift

1. Kritiska rum, byggnad och installationer

2. Ventilation (uppd. 2021-11-12)

210527
Förtydligande MBiD:1.0:02:V:1 
Verifiering av kriteriet kan ske med injusteringsprotokoll eller luftflödesprotokoll, oavsett val av protokoll så ska verifikatet styrka att ventilationssystemen är injusterade efter aktuellt behov av luftflöde i respektive rum i byggnaden.

211112
Förtydligande MBiD:1.0:02:V:5, gäller för manualversion 1.1
Följande i manualen utgår:

Alternativ A:
Minst 70 % av fläktarna är högst 5 år gamla samt är frekvensstyrda
Alternativ B:
Minst 50 % av fläktarna är högst 10 år gamla samt är frekvensstyrda

Och ersätts med:

Alternativ A:
Minst 70 % av byggnadens uteluftflöde behandlas genom fläktar är högst 5 år gamla samt är frekvensstyrda
Alternativt
SFP-tal är enligt gällande BBR.
Alternativ B:
Minst 50 % av byggnadens uteluftflöde behandlas genom fläktar är högst 10 år gamla samt är frekvensstyrda
Alternativt
SFP-tal är enligt 1,35 * gällande BBR.
Verifikat:
SFP-tal ska vara uppmätta av sakkunnig.

211112
Förtydligande MBiD:1.0:02:V:6, gäller för manualversion 1.1 
Följande i manualen utgår:

Alternativ A:
Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen roterande värmeväxlare.
Alternativ B:
Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen plattvärmeväxlare.
Alternativ C:
Minst 50 % av aggregaten i byggnaden har en värmeåtervinning av typen vätskeburen återvinning.

Och ersätts med:

Alternativ A:
Minst 50 % av byggnadens uteluftflöde har en värmeåtervinning av typen roterande värmeväxlare.
Alternativt
Värmeåtervinningen är minst 80 %.
Alternativ B:
Minst 50 % av byggnadens uteluftflöde har en värmeåtervinning av typen plattvärmeväxlare.
Alternativt
Värmeåtervinningen är minst 75 %.
Alternativ C:
Minst 50 % av byggnadens uteluftflöde har en värmeåtervinning av vätskeburen återvinning.
Alternativt
Värmeåtervinningen är minst 70 %.
Verifikat:
Verkningsgrad på värmeåtervinning ska vara uppmätt av sakkunnig alternativt finns utdrag ur styr- och övervakningssystem som styrker verkningsgraden. På utdrag ska utomhustemperaturen vid mättillfället framgå.

3. Information till brukare

4. Instruktioner för driftpersonal

5. Rummens funktioner (uppd. 2021-02-11)

210211
Förtydligande MBiD:1.0:05:V:2 

  • Oberoende av andra ljud i rummet får yttre ljudkällor endast höras svagt och rösten behöver inte höjas vid normal samtalston (med stängda fönster).
  • Installationsljud hörs endast då det är tyst i rummet.

6. Fuktsäkerhet

7. Klimatskal

8. Installationer och mätare

9. Styrning och reglering

10. Uppföljning och nyckeltal

11. Utemiljö och återvinning

12. Avtal, hyresanpassning och samarbeten (uppd. 2021-02-11)

210211
Förtydligande MBiD:1.0:12:O:1 
Hushålls- och/eller verksamhetsenergi bedöms om fastighetsägaren har rådighet över dessa abonnemang. Fastighetsenergi bedöms alltid.

13. Sakkunniginventering

14. Underhållsplan (uppd. 2020-12-21)

201221 
Förtydligande: 
1. Punkter enligt SGBC:s miniminivå ska innehålla uppgifter om skick.
2. Underhållsplanen bör omfatta minst 30 år och revideras regelbundet.
3. Markförhållanden avser sådant som kan påverka byggnadskonstruktionen, exempelvis sättningar, marklutning mot fasad etc.