Manualutveckling för BREEAM-SE 2022

SGBC har påbörjat utvecklingsarbetet med nästa manualversion, BREEAM-SE 2022. Det är en anpassning av nuvarande BREEAM-SE 2017 med fokus på ett antal viktiga frågor.

BREEAM-SE 2017 lanserades i slutet av 2017, och under våren 2018 lanserades version 1.1 med rättningar.

Sedan BREEAM-SE 2017 version 1.1 lanserades har en del önskemål och behov av ytterligare anpassningar av vissa indikatorer och förtydliganden lyfts och förslag till förbättringar samlats ihop.

Nu är avsikten att med den nya versionen av BREEAM-SE 2022 genomföra en rad förbättringar, detta inkluderar framförallt:

 • Uppdatering mot gällande lagar och standarder
 • Inkludering av större ombyggnader (hanteras genom BREEAM-SE Bespoke nu)
 • Nya innovations-/exemplariska poäng för klimatdeklaration/förbättrad LCA
 • Inkludera och tydliggöra krav från EU-taxonomin i så hög utsträckning som möjligt
 • Inkludera nuvarande Tolkningar och förtydliganden, se över översättnings- och formaliafel
 • Anpassningar och utredningar i vissa indikatorer
  • Man 01: Samrådsprocess kopplad till svensk byggprocess
  • Hea 01: Dagsljus
  • Hea 04: Framtida klimatscenario
  • Ene 02: Energimätning i färdig byggnad
  • Ene 04: Fjärrvärme som LZC-teknik
  • Mat 03: Krav på virke och trävaror

Vid framtagandet av den nya manualen kommer BREEAM-SE 2017 ligga till grund för arbetet. Det innebär att inga nya indikatorer kommer att läggas till och inga av de befintliga indikatorerna kommer att tas bort.

Tidsplan

Nedan följer en preliminär tidplan för arbetet. Tidplanen kommer att uppdateras under projektets gång.

Våren 2021 Planering av manualuppdateringen och besluta om omfattning
Maj – november 2021 Utredningar, ta fram förslag till ny manual
Augusti 2021 Upphandling av expertstöd för utredning av specifika indikatorer
December 2021 – februari 2022 Remiss är öppen för synpunkter
Våren 2022 Arbeta in synpunkter från remiss, översättning, justera verktyg och mallar, formgivning etc
Sommaren 2022 Lansering av BREEAM-SE 2022

Remiss

Förslaget till ny manual för BREEAM-SE 2022 planeras att skickas ut på en öppen remiss under vintern 2021 – 2022. Vi hoppas då att så många som möjligt kommer att delta i arbetet med att svara på förslagen till ändringar jämfört mot den nuvarande manualen och hjälpa oss att göra den nya manualen så bra som möjligt. Mer information och remisshandlingarna kommer att läggas upp här när det blir aktuellt.

Registreringar under nya manualen

När den färdiga versionen av BREEAM-SE 2022 har lanserats kommer efter en kortare övergångsperiod alla nya registreringar för BREEAM-SE att automatiskt göras enligt den nya manualen.

Projekt som tidigare registrerat sig enligt BREEAM-SE 2017 kommer att kunna välja om de vill fortsätta arbeta enligt den versionen eller gå över till att arbeta och certifiera enligt BREEAM-SE 2022. Denna övergång är då kostnadsfri.