Remiss för BREEAM-SE 2022

Arbetet med att uppdatera den tekniska manualen för BREEAM-SE har börjat och våra förslag på ändringar ligger nu ute på remiss. Vi välkomnar synpunkter från såväl SGBC:s medlemmar som andra parter som vill bidra till utvecklingen av BREEAM-SE 2022.

Inför att SGBC släpper nya eller uppdaterade tekniska manualer görs en så kallad öppen remiss. Detta för att SGBC:s medlemmar och andra berörda parter ska få möjlighet att lämna synpunkter innan nya kriterier lanseras.

Syftet med utvecklingen av BREEAM-SE 2022 är framförallt att se till att kriterierna är i linje med EU-taxonomin och att förbättra BREEAM-SE som ett verktyg för att minska klimatpåverkan. Dessutom vill man ytterligare anpassa ett antal frågor efter svensk lagstiftning och praxis samt inkludera större ombyggnader i manualen.

Denna remiss avser förslag på förändringar utifrån BREEAM-SE 2017. Planen är att BREEAM-SE 2022 kommer att likna BREEAM-SE 2017 i stort – med remissens föreslagna ändringar införda. Då alla förslag på ändringar har sin utgångspunkt i BREEAM-SE 2017 ska dessa läsas parallellt med manualen för ökad förståelse.

I remissmaterialet finns information om hur man går tillväga för att lämna remissvar, Remiss BREEAM-SE 2022 som innehåller ändringsförslagen, ett formulär för remissynpunkter samt ett antal bilagor.

Senast den 4 februari ska alla remissvar ha lämnats  in.

I samband med remissen genomfördes den 10 december 2021 ett webbinarium med syfte att förtydliga innehållet:

Remissunderlag BREEAM-SE 2022