Remiss för BREEAM-SE v.6

Arbetet med att uppdatera den tekniska manualen för BREEAM-SE pågår och våra förslag på ändringar har varit ute på remiss. Remissperioden pågick från den 10 december 2021 till den 4 februari 2022.

Inför att SGBC släpper nya eller uppdaterade tekniska manualer görs en så kallad öppen remiss. Detta för att SGBC:s medlemmar och andra berörda parter ska få möjlighet att lämna synpunkter innan nya kriterier lanseras.

Remissen avsåg förslag på förändringar utifrån BREEAM-SE 2017. Planen är att BREEAM-SE v.6 kommer att likna BREEAM-SE 2017 i stort – med remissens föreslagna ändringar införda.

Hur remissvaren har sammanställts kan du läsa mer om i dokumentet “Hantering av remissvar BREEAM-SE v.6” här nedan.