BREEAM-SE v6.0: Vad är nytt med den nya manualgenerationen?

Den 19 januari 2023 lanserades den nya generationen av SGBC:s manual för certifieringssystemet BREEAM-SE. Sabina Jonestrand, verksamhetsområdeschef BREEAM och hållbar infrastruktur berättar om utvecklingsarbetet med manualen och de viktigaste uppdateringarna.

Vad föranledde uppdateringen?

Målsättningen med att uppdatera BREEAM-SE var att leverera en manual som är ännu mer tydlig, robust och aktuell för certifiering av byggnader i Sverige. Syftet har framförallt varit att ytterligare förbättra och anpassa manualens kriterier till att linjera manualen med EU-taxonomin. Dessutom har syftet med versionen även varit att:

  • Förbättra BREEAM-SE som ett verktyg för minskad klimatpåverkan.
  • Uppdatera energikraven utifrån gällande lagar och BREEAM International NC v.6.0.
  • Ytterligare förbättra svenskanpassningen av ett antal utvalda indikatorer.
  • Uppdatera manualen mot gällande lagar och standarder.
  • Inarbeta mindre förtydliganden, tolkningar och tydliggöranden.

Vad är nytt med BREEAM-SE v6.0?

De större förändringarna med manualen är att några indikatorer och delar av indikatorer har helt uppdaterats. Exempel på det är krav på dagsljus (inom indikator Hea 01), Mat 01 Byggnadens klimatpåverkan, Wst 05 Anpassning till klimatförändringar och Wst 06 Funktionell anpassningsbarhet.

En indikator, Ene 10, som handlar om reducering av effekttoppar har tillkommit i manualen. En indikator, Ene 09 Torkutrymme, utgår. För några indikatorer har kriterierna förändrats i hög utsträckning. Exempel på det är byggnadens energianvändning (Ene 01), energiövervakning (Ene 02) och utformning för låga energiutsläpp (Ene 04). Flera indikatorer har förtydligats genom mindre förändringar av kriterierna.

Hur linjerar BREEAM-SE mot EU-taxonomin?

I princip samtliga kriterier för väsentligt bidrag till målområdena Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till klimatförändringar, samt tillhörande så kallade DNSH-kriterier (Do No Significant Harm) har integrerats i manualen. De frågor som inte är integrerade som kriterier i manualen är ändå redovisningspliktiga, varför tanken är att BREEAM-SE ska kunna användas för att redovisa efterlevnad mot EU-taxonomin.

Det finns ingen betygsnivå kopplad till taxonomikraven, men det kommer tydligt att framgå vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att taxonomin ska efterlevas.

Den nya manualen finns att hämta här.