Överklaganden

Ett certifieringsbeslut kan överklagas skriftligt med denna blankett senast 30 dagar efter att certifieringsbeslutet har meddelats. Enbart sökande har rätt att överklaga ett certifieringsbeslut.

Redogör i blanketten nedan vad i certifieringsbeslutet ni anser är inkorrekt och vad ni vill överklaga. Det som kan överklagas är SGBC:s certifieringsbeslut. Observera att ingen ny redovisning kan lämnas in vid en överklagan, utan bedömning görs enbart på redovisning som har legat till grund för certifieringsbeslutet.

Överklagan kommer behandlas av respektive systemens tekniska råd som lämnar en rekommendation till SGBC:s VD. När beslut om överklagan tagits meddelas detta sökande.

Vid avslag på överklagan utgår en avgift på 20 000 SEK. exkl. moms.

Vid avslag på överklagan kan sökande välja att ta sin överklagan vidare till certifieringsnämnden som då bedömer om överklagan hanterats på korrekt sätt och lämnar sin rekommendation till SGBC:s VD. Därefter meddelas sökande om beslutet.

Vid avslag efter certifieringsnämneden kan överklagan ej drivas vidare.

Vid avslag på överklagan efter certifieringsnämnden utgår ytterligare en avgift på 20 000 SEK. exkl. moms.

Bifalles en överklagan tas inga avgifter ut.

Överklagan mejlas in till respektive systemsinkorg. Märk mejlet med Överklagan, projektnamn och ärendenummer.

Om överklagan avslås och sökande vill återuppta ansökan om certifiering igen, kontakta SGBC för mer information.

All kommunikation gällande överklagan ska ske via respektive systems mejladress, se flik ”Kontakta oss” på SGBC:s Hemsida.

Medlemmar i Sweden Green Building Council har 20 % rabatt på alla avgifter. Rabatterade avgifter avrundas till närmsta hundratal. För att rabatten ska kunna ges vid en certifiering så ska fastighetsägaren vara medlem i SGBC vid det tillfälle då avgiften faktureras. För icke-medlemmar gäller ordinarie avgift enligt listan nedan.