Överklaganden

Om en ansökan eller verifiering inte kan godkännas för certifiering kan sökande överklaga certifieringsbeslutet och därigenom få det prövat av Tekniska rådet.

Tekniska rådet har möten planerade var sjätte vecka, utspritt över året. För överklaganden som ska behandlas ska ifylld blankett vara Sweden Green Building Council tillhanda senast två veckor innan utsatt mötesdatum. En överklagan som inkommer tas upp på nästkommande möte.

En överklagan ska göras via den senaste versionen av respektive systems formulär. Nedan kan du gå direkt till systemens dokumentsidor.

Överklagan ska motiveras tydligt och skriftligen lämnas in till Sweden Green Building Council via mejl inom en månad från det att certifieringsbeslutet meddelats i Building Green Online. Observera att ingen ny redovisning kan bifogas i detta läge.

Avgift för ett överklagande utgår endast om Tekniska rådet avslår överklagan. Avgiften motsvarar maximalt två granskningsavgifter.

Ärendet mejlas in till oss, märkt med ”Överklagan” och skall inkludera projektnamn samt ärendenummer, till miljobyggnad@sgbc.se

Den interna processen som följer ska säkerställa att överklagan behandlas opartiskt, utan onödig hantering av personer som redan har varit inblandade i ärendet i fråga. Certifieringssupporten tar emot överklagan och säkerställer att ärendet läggs vidare till ansvarig certifieringsspecialist, som kontrollerar och förbereder ärendet för Tekniska rådets hantering.

Tekniska rådets möte resulterar i en rekommendation till VD, som beslutar om överklagan bifalles eller ej. Sökanden meddelas utfallet.

Om överklagan avslås och sökande vill ta upp arbetet mot en certifiering igen, finns möjlighet att starta om granskningsprocessen. I detta läge kan ny eller annan redovisning bifogas ansökan. Observera att en ny granskningsavgift utgår i detta läge. För en befintlig byggnad, samt för preliminärt certifierade byggnader, kan detta göras så länge registreringstiden fortfarande är giltig. Det vill säga inom tre (3) år från datum för godkänd registrering.

För en verifieringsansökan kan en omstart av granskningsprocessen ske så länge som verifieringstiden fortfarande är giltig, d.v.s. inom tre (3) år från datum för preliminär certifiering. Om den tiden passerats måste projektet registreras på nytt, mot en ny avgift och aktuell manual.

All kommunikation mellan klagande och Sweden Green Building Council sker via certifieringssupporten, genom att mejla till miljobyggnad@sgbc.se