Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad

Här kan du läsa mer om certifieringsprocessen för Miljöbyggnad och vad de olika momenten innebär under processen. Utförlig beskrivning finns under processbilderna.

De olika momenten i certifieringsprocessen sker via SGBC:s digitala certifieringsverktyg Building Green Online, BGO. För förlängning av tidsgränser inom certifieringsprocessen, se ”Tidsgränser, förlängningar och avgifter” längre ner på sidan. Aktuella avgifter finns här.

På denna sida beskrivs i huvudsak certifieringsprocessen för generation 3 av Miljöbyggnad. För tidigare generationer, se respektive manual och metodik för detaljerad information. 

Certifieringsprocessen för en ny byggnad

Certifieringsprocessen för en befintlig byggnad

Tider under certifieringsprocessen

1. Byggnaden registreras

En byggnad som ska certifieras i Miljöbyggnad registreras i BGO. Registreringsdatumet är datumet då registreringen godkänts och det fastställer vilka bedömningskriterier samt tolkningar och förtydliganden som gäller för ansökan.

 

I registreringen ingår kostnadsfritt ett förhandsbesked samt tre projektfrågor. Registreringen är giltig i 3 år.

 

Projektfrågor kan ställas
Innan ansökan skickas in finns möjlighet att ställa projektfrågor. Projektfrågor med svar är giltiga i ansökan. Tre projektfrågor ingår i varje godkänd registrering och fler projektfrågor besvaras mot en avgift. Projektfrågor mailas till miljobyggnad@sgbc.se. Använd mall ”Projektspecifik fråga & förhandsbesked del av indikator” som finns på sidan för Manualer och verktyg.

 

Förhandsbesked kan sökas
För projekt med godkänd registrering och innan ansökan skickas in finns möjligt att få förhandsbesked om en hel eller en del av en indikator är godkänd. Ett förhandsbesked kan gälla till exempel om en hel indikator klarar ett visste betyg eller om en viss metod eller lösning accepteras. Förhandsbesked kräver, till skillnad från projektfrågor, alltid att redovisning bifogas och de bedömning görs av granskare. Använd mall ”Projektspecifik fråga & förhandsbesked del av indikator” som finns på sidan för Manualer och verktyg.

 

Om förhandsbeskedet gäller en hel indikator skickas det in via ansökan i BGO medan övriga förhandsbesked mejlas till miljobyggnad@sgbc.se. I ansökan om förhandsbesked ingår möjlighet till en revidering. Förhandsbeskedet är giltigt så länge registreringen är giltig eller innan tidsgränsen för ansökan eller verifiering passerat, samt att förutsättningarna för beskedet inte ändrats. Förhandsbeskedet bifogas när ansökan lämnas in. Ett förhandsbesked ingår i varje godkänd registrering och fler förhandsbesked kan ansökas om mot en avgift.

2. Ansökan om certifiering skickas in

Certifieringsansökan laddas upp i BGO inom 3 år från registreringsdatumet. I ansökan visar sökande att byggnaden uppfyller Miljöbyggnads betygskriterier. Ansökan består av information om byggnaden som fylls i i BGO, samt redovisning i form av bilagor, en per indikator, som laddas upp i BGO.

Om tre år passerat utan att ansökan laddats upp i BGO, så avbryts registreringen. För att kunna genomgå certifiering behöver projektet registreras på nytt under gällande tekniska regler.

3. Ansökan formaliakontrolleras

Innan ansökan granskas kontrollerar SGBC att varje indikatorbilaga är uppladdad i PDF-format och inte är mer än 30 sidor lång. Bilagan för indikatorn för fuktsäkerhet kan vara upp till 70 sidor. SGBC säkerställer även att granskaren inte är jävig i förhållande till de företag som står bakom ansökan.

4. Ansökan granskas och revideras

En oberoende granskare bedömer om det framgår i ansökan att betygskriterierna är uppfyllda. Om granskaren anser att det inte framgår eller om det finns otydligheter, skickas ansökan tillbaka sökanden för revidering. Sökanden kan då motivera eller justera redovisningen. Revidering kan ske upp till tre gånger.

5. Preliminärt certifikat utfärdas

När granskaren bedömer att det framgår att byggnaden uppfyller betygskriterierna, eller när samtliga tre revideringsomgångar använts, avslutas granskningen. Inom tre veckor från avslutad granskning meddelar SGBC sökande certifieringsbeslutet via BGO. För ny byggnad och ombyggnad utfärdas ett preliminärt certifikat och för befintlig byggnad utfärdas ett slutligt certifikat. Fastighetsägaren får en Miljöbyggnadsplakett att placera i byggnaden.

Om betyget Brons ej är styrkt för någon eller några indikatorer efter att samtliga revideringsomgångar har använts, så utfärdas inget certifikat.

Datumet för den preliminära certifieringen bestämmer tidsgränsen för verifieringen, som sker inom 3 år. Om idrifttagande av byggnaden sker efter datumet för preliminär certifiering, så går det bra att med uppvisat slutbesiktningsprotokoll (eller motsvarande besiktningsprotokoll där det framgår att besiktningen avser idrifttagandedatum), justera datumet. Verifiering ska då ske 3 år efter det justerade datumet.

 

Delverifiering (frivilligt)

Innan verifieringsansökan skickas in finns möjlighet att delverifiera vissa indikatorer, det vill säga få indikatorer granskade och godkända innan verifieringen. Delverifieringen kan genomföras så snart byggnaden tagits i drift, under förutsättning att indikatorns krav kan uppfyllas. Vid ordinarie verifiering, senast 3 år efter att byggnaden tagits i drift, hanteras de delar som inte godkändes vid delverifieringen.

 

Syftet med en denna frivilliga delverifiering är att underlätta överlämnandet av en byggnad till en ny fastighetsägare eller annan del inom bolaget. Detta ger en möjlighet att färdigställa så stora delar av verifieringen som möjligt innan ägarbytet. Desto längre tid som byggnaden varit tagen i drift desto fler indikatorer kan verifieras. Vänligen läs under redovisning för respektive indikator för mer information om vad som krävs vid verifiering.

 

Delverifiering väljs i BGO när projektet är i status ”Byggnaden är Preliminärt Certifierad”. Delverifiering är möjlig för projekt registrerade i version 2.1 och framåt.

Avgiften för delverifiering består av en uppstartskostnad, se avgifter här. För varje indikator som projektet söker om delverifiering för men som inte godkänns (efter revidering) debiteras ytterligare en avgift per indikator, detta för att indikatorn då måste granskas om vid verifiering, se avgifter här.

Har du frågor om delverifiering kan du mejla till miljobyggnad@sgbc.se.

6. Ansökan om verifiering skickas in

Ny byggnad och ombyggnad verifieras inom 3 år efter att byggnaden tagits i bruk eller certifierats preliminärt. Vid verifiering säkerställs att byggnaden överensstämmer med det som redovisats vid preliminär certifiering.

Granskning av verifieringsansökan sker på samma sätt som vid preliminär certifiering från och med ”Ansökan skickas in” till ”Preliminärt certifikat utfärdas” i bilden över certifieringsprocessen. I BGO finns den preliminära ansökan kvar, så att det är möjligt att jämföra med verifieringsansökan.

Om verifiering av byggnaden inte sker inom utsatt tidsgräns, eller om betyget Brons ej är styrkt för någon eller några indikatorer vid verifiering efter att samtliga revideringsomgångar har använts, så återkallas certifikatet.

7. Återrapportering

För certifieringar gjorda under version 3.X och framåt, är certifieringen giltig i fem år efter certifiering/verifiering. Därefter sker återrapportering vart femte år för att certifieringen ska fortsätta vara giltigt. Vid återrapporteringen styrks att byggnaden uppfyller de kriterier som gällde när certifieringen godkändes.

Mall som visar vad som kommer krävas vid återrapportering finns att ladda ned här (under övriga blanketter).

Giltighetstid generation 2

För certifieringar utfärdade enligt generation 2 (2.0, 2.1, 2.2, 2.3) av Miljöbyggnad gäller följande giltighetstiden:

  • 10 år efter verifiering för byggnader certifierade mot bedömningskriterierna för nyproducerade byggnader
  • 10 år efter certifiering för byggnader certifierade mot bedömningskriterierna för befintliga byggnader

Alternativt tills förändringar sker i byggnaden som påverkar certifieringsresultatet.

För att bygganden fortsatt ska vara certifierad efter att dessa 10 år måste den vara certifierad på nytt innan giltighetstiden för den första certifieringen går ut. Följande alternativ finns för ny certifiering inom Miljöbyggnad:

  • Certifiera byggnaden mot vid tillfället aktuell version av manual för Miljöbyggnad – Befintlig byggnad
  • Certifiera byggnaden mot vid tillfället aktuell version av Miljöbyggnad iDrift. Miljöbyggnad iDrift är SGBC:s nya certifieringssystem för drift av byggnader, läs mer på SGBC:s hemsida

För byggnader som är certifierade i Miljöbyggnad och registreras mot en ny Miljöbyggnads certifiering medan den tidigare certifieringen fortfarande är giltig utgår ingen ny registreringsavgift, resterande certifieringsprocess följer ordinarie process och avgifter.

För att underlätta för projekt som hamnar i tidsnöd i och med denna information så kommer byggnader certifierade mot generation 2 av Miljöbyggnad och vars sista giltighetsdag är innan 2021-08-15 att förlängas till och med 2021-08-16.
Exempel: Projektet verifierades 2011-04-01. Då går certifieringen ut 2021-04-01 (10 år efter verifiering). Detta datum kommer då att skjutas fram till och med 2021-08-16.

Tidsgränser i certifieringsprocessen

Varje del i certifieringsprocessen är tidsbestämd. Certifieringsprocessen omfattar tiden från godkänd registrering, granskning och revidering samt verifiering.

Från att granskningen påbörjas certifieras det flesta projekt på strax under två månader. Certifieringsprocessen möjliggör dock certifiering på två veckor för projekt som inte kräver någon revidering.

Projekt kan förlänga granskningsprocessen
Det är för sökande möjligt att välja köpa till ”Förlängd granskningsprocess”. Detta innebär att alla tider under granskningsprocessen, både för sökande och granskare fördubblas. Fördubblingen sker från det tillfälle då man väljer förlängd granskningsprocess.

Projekt kan köpa förseningsveckor
Vid revidering kan projektet köpa förseningsveckor. Upp till fyra veckor per revidering. Se avgifter här.

Projekt kan frånsäga sig en granskningsomgång
Om ett projekt befinner sig i revidering men behöver mer tid så kan projektet frånsäga sig en granskningsomgång (om tillgängliga granskningsomgångar finns kvar). Exempel; om projektet har statusen  ”Ansökan revideras omgång ett”. Kan projektet frånsäga sig sin andra granskningsomgång och gå direkt till ”Ansökan revideras omgång två” och då är det hålltiden för det steget som gäller. Detta alternativ kan inte användas om projektet har nyttjat alla revideringsomgångar. Om du vill använda detta alternativ kontakta miljobyggnad@sgbc.se.

Passerad tidsgräns för registrering, verifiering eller revidering
Om en tidsgräns passeras med mer än fyra veckor, och sökanden inte valt att skjuta fram tidsgränsen för att inkomma med projektet, så avbryts certifieringsprocessen. Det är inte möjligt att förlänga tiden eller skjuta fram tidsgränsen när den passerats med mer än fyra veckor, utan då avbryts certifieringsprocessen, se nedan.

Avbruten registrering
En avbruten registrering avslutas och projektet behöver registreras på nytt under aktuella bedömningskriterier för att kunna certifieras.

Avbruten revidering
För en avbruten revidering kan granskningen startas om så länge registreringen är giltig. Om registreringen inte längre är giltig behöver projektet registreras på nytt under aktuella bedömningskriterier för att kunna certifieras.

Avbruten verifiering
En avbruten verifiering går att återuppta om tidsgränsen för verifiering inte passerat, men i annat fall behöver projektet registreras på nytt under aktuella bedömningskriterier, för att kunna certifieras.

Utökade tjänster under certifieringsprocessen

Rabatt vid samgranskning av lika byggnader
Vid certifiering av byggnader som är lika kan en rabatt ges. Det innebär att byggnaderna registreras var för sig, men att alla ansökningar inte behöver granskas för de indikatorer där förutsättningarna är lika. Byggnader som anses lika har ofta samma A-temp, planlösning, VVS-system, material och orientering mot väderstrecken. Rabatten tillämpas vanligen för flerbostadshus eller småhus. När certifieringen godkänts kopierar SGBC redovisning och granskarkommentarer till de ansökningar som inte granskats. Verifiering sker separat för varje byggnad och varje byggnad får en plakett.

För att säkerställa att SGBC godkänner att byggnaderna är lika och därför kan ges rabatt, ska sökanden visa detta genom att skicka in ett förhandsbesked.

Utökad granskning
Sedan 2016 granskas utvalda byggnader som ansöker om certifiering, samt nyproducerade byggnader som ska verifieras, närmare – en så kallad utökad granskning. Det kan till exempel bestå i ett platsbesök då uppgifter i ansökan jämförs med byggnaden. Detta sker inom den ordinarie granskningsprocessen och medför inga extra avgifter. För de ansökningar som väljs ut för utökad granskning kontaktar SGBC fastighetsägare för vidare information.