Case study: Hangar 5 – en milstolpe i hållbar stadsutveckling

Hangar 5, ett projekt av NCC Property Development AB, beläget vid Bromma flygplats, visar på en innovativ fusion av kontor, handel och samhällsservice. Kvarteret, som ligger vid Bromma Blocks, är en del av Stockholms Stads vision att förvandla ett äldre industriområde till en dynamisk och hållbar stadsdel.

Fastigheterna certifieras i tre olika BREEAM-certifieringar; handel, hotell och kontor. Handel och hotell certifieras enligt nivå Excellent och kontor enligt nivå Outstanding.

Fastigheten omfattar fyra separata huskroppar och är miljöcertifierad för att säkerställa en hållbar framtid både idag och för kommande generationer.

Ett mångfald av verksamheter i byggnaden

Arkitekturen har Byrån För Arkitektur och Urbanism stått för och Jenny Wellenius, Mattias Malmgren och Niklas Pense har ansvarat för projektledningen. Deras arbete i projektet har bidragit till att skapa en byggnad som främjar trivsel och säkerhet. Bland hyresgästerna finns ICA, Biz apartment, Quick office, Svenska möten, XXL och BRA.

Varför BREEAM?

NCC Property Development har som ambition att miljöcertifiera alla fastigheter enligt BREEAM.

“Dag för dag, byggnad för byggnad, vill vi bidra till att skapa en bättre värld genom att välja smarta material, återanvända när det är möjligt och bygga inspirerande miljöer. Vi strävar efter att skapa platser som främjar klimat och omgivning, arbetsplatser som får människor att må bra samt städer som inkluderar alla invånare,” säger Joakim Buren, Fastighetsutvecklare på NCC Property Development.

Joakim betonar också att hyresgäster och investerare i allt större utsträckning efterfrågar fastigheter som är miljöcertifierade. Miljöcertifieringen blir ett viktigt styrmedel för bolaget för att jobba med hållbarhetsfrågorna från tidigt skede och genom hela projektets gång.

Fokus på social hållbarhet

NCC:s hållbarhetsstrategi för Hangar 5 innefattar en ökad social hållbarhet med fokus på attraktiva, trygga och tillgängliga miljöer. Effektiv resursanvändning, miljövänliga materialval, energieffektiva lösningar och grönska för att höja arbetsmiljön är andra viktiga komponenter i deras strategi.

Martin Erkenborn, kommersiell chef på flygbolaget BRA, framhäver att deras nya kontor i Hangar 5 gynnar medarbetarna.

“Vårt nya kontor i Hangar 5 erbjuder en inspirerande arbetsmiljö för våra anställda med alla bekvämligheter och Stockholm-Bromma flygplats inom kort gångavstånd, vilket var av stor betydelse för oss i val av lokal. Att fastigheten dessutom hållbarhetscertifieras är en självklarhet i vår strävan att bli världens första flygbolag med netto-noll utsläpp,” säger han.

Miljöcertifieringen ett verktyg för att främja hållbarhet

Joakim Buren lyfter vikten av miljöcertifieringen som ett verktyg för att främja hållbarhet i vardagen.

“Miljöcertifieringen hjälper oss att tänka till en extra gång i allt från materialval till avfallsplaner, cykelparkeringar och cirkulär resursanvändning,” säger han.

Hållbarhetsåtgärder i projektet:

Hälsa och innemiljö: Projektet lägger stor vikt vid en hälsosam inomhusmiljö. Genom användning av hälsosäkra material och design som främjar naturligt dagsljus och god ljudmiljö, skapas en stimulerande arbetsplats.

Energi: Hangar 5 använder innovativ teknologi för att minska koldioxidutsläpp och energianvändning. Med miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla samt energieffektiva lösningar som LED-belysning och energigenererande hissar, blir energiprestandan 35 procent bättre än genomsnittet.

Transport: Projektet stödjer grön transport med nära tillgång till tvärbanan och cykelinfrastruktur, samt laddningsmöjligheter för elbilar.

Vatten: Genom effektiv dagvattenhantering bidrar Hangar 5 till hållbara lösningar. Dagvattnet från taken används för att bevattna växtbäddar, vilket minskar behovet av andra bevattningssystem.

Material och avfall: Under byggnadsprocessen har det skett en noggrann planering för återanvändning och återvinning av material, vilket minskat klimatpåverkan betydligt.

Mark och ekologi: Taket och växtligheten från innergården bidrar inte bara till estetik utan också till biologisk mångfald och effektiv dagvattenhantering.

Innovation: Projektet har erhållit två innovationspoäng för sitt arbete med hållbarhetsprogram som inkluderar fokus på social hållbarhet.