Case study: Nationalarenan 3 – Sveriges första nollenergihotell

Nationalarenan 3, belägen intill Friends Arena i Stockholm, markerar en ny era i hållbar byggnadsteknik som Sveriges och Skandinaviens första nollenergihotell. Certifierad med BREEAM Excellent, är denna byggnad ett tydligt exempel på framtidsinriktad arkitektur med miljöfokus.

Nationalarenan 3 som har 336 hotellrum, 88 longstay-boenden och 2 400 kvm kontorsyta, öppnades i juni 2021. Fastigheten är uthyrd av Nordic Choice Hotels, som etablerat tre av sina verksamheter där: ett hotell, longstay-boenden och deras svenska huvudkontor.

Fabege står som fastighetsägare, med Filippa Persson och Pia Stoll från PE teknik & arkitektur AB som BREEAM Assessors & AP. White Arkitekter AB har bidragit med arkitekturdesign.

Utmärkande hållbarhetsstrategi och miljöåtgärder

Förutom att Nationalarenan 3 är ett Feby Guld Plus-hus har den uppnått en nollenergivision, vilket innebär att byggnaden producerar mer solenergi än vad den förbrukar. För att uppnå detta har man arbetat med passiva designåtgärder, att optimera byggnadens form, minimera byggnadens värmeförluster och dess kylbehov samt minimera förbrukningen vid installationer.

Med omkring 2 300 kvm solpaneler och en installerad effekt på nästan 500kW, är detta ett banbrytande exempel på hållbar energianvändning. Dessutom bidrar byggnadens geoenergilager för att lagra värme under sommaren som kan nyttjas vintertid och på samma sätt lagra kyla på vintern för sommaren. Nyttan med geoenergilagret blev extra påtagligt under sommaren 2021 som var utmanande vädermässigt.

Varför BREEAM?

BREEAM-certifieringen underlättar Fabeges arbete genom att sätta byggnaden i ett bredare sammanhang. Den är i linje med Fabeges affärsstrategi och bidrar till en hållbar stadsutveckling. En studie genomfördes inom projektet där man kom fram till att det var möjligt att uppnå Excellent-nivå i BREEM-certifieringen.

– BREEAM-SE har under många år varit vårt verktyg för att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor vid nyproduktion och att vi nu adderat en FEBY-certifiering på plushusnivå är ett sätt att ytterligare höja ribban för energieffektivitet i byggnaden, säger Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Arbete med indikatorer

Projektet har presterat starkt över BREEAM:s olika indikatorområden som ledning och styrning, hälsa och innemiljö, energi, transport, material, avfall, mark och ekologi samt föroreningar. Genom innovativa lösningar har Nationalarenan 3 uppnått exceptionella poäng i dessa kategorier, vilket bidrar till dess övergripande hållbarhetsprofil.

– ​​Jag är glad och stolt över att ett av våra nyproduktionsprojekt återigen har tilldelats priset som årets BREEAM-byggnad. Fabeges viktigaste och svåraste hållbarhetsmål är att minska klimatbelastningen från vår förvaltnings- och projektverksamhet, säger Mia.

Nationalarenan 3 är inte bara en byggnad; utan ett bevis på att hållbarhet och innovation kan gå hand i hand för att skapa miljövänliga och energieffektiva utrymmen.

Hållbarhetsåtgärder i projektet:

Hälsa och innemiljö: Byggnaden uppnår ljudklass B på samtliga ljudparametrar. Stor vikt har lagts vid en god ljudmiljö i hotell- och kontorsdelar. Byggnaden har tre genomgående atrium för ljusinsläpp. Det ena har en scen med gradäng i botten för kontorslokalerna. I det har man arbetat med absorberande material som akustikpaneler i trä på väggarna i salen och träullitskivor högre upp i schaktet för att erhålla en vacker miljö med god akustik.

Transport: Projektet är placerat i god närhet till pendeltåg och busshållplatser som trafikeras regelbundet och har endast byggt ett fåtal bilparkeringsplatser. I stället har man i projektet satsat mycket på cykelparkeringar inom-och utomhus. Byggnaden har åtta laddplatser för elbilar.

Material och avfall: Projektet har utfört en fullständig livscykelanalys i One Click LCA och erhållit samtliga möjliga BREEAM-poäng för Mat 01 inklusive innovationspoäng. Man har jobbat aktivt med att minska, sortera och återvinna byggavfall, sortera och återvinna det byggavfall som uppkommit samt planerat byggnaden med miljörum och sorteringsmöjligheter.

Mark och ekologi: Tomten var tidigare en parkeringsplats som har sanerats innan etablering. Tomtens ekologiska värde har höjts väsentligt med grönt tak över entrén, planteringar med skelettjord, miljöanpassad skötsel och tornfalksholkar på taket.

Föroreningar: Man gjorde tidigt en omfattande dagvattenutredning och bedömning av tomten som bedömdes ha hög sannolikhet för översvämning. Det har man hanterat och åtgärdat genom att anpassa höjder för entréer runt byggnaden, lägga tak som fördröjer dagvatten, reningsfilter och fördröjningsmagasin samt skelettjordar.