Hållbarhet i fokus när färgsprakande landmärke i Sollentuna tar form Copy Copy

Sedan 2010 har Domstolsverkets lokaler i Attunda tingsrätt genomgått en färgstark förvandling. Den numera 57 meter höga byggnaden med över 14000 kvadratmeter uthyrningsbar yta är ett iögonfallande tillskott till stadsmiljön i Tureberg. Hållbarhet har legat i fokus för det ansvariga fastighetsbolaget Vacse AB, och byggnaden har certifierats med BREEAM Excellent.

När fastighetsbolaget Vacse AB fick i uppdrag av Domstolsverket att uppföra deras nya lokaler i Attunda tingsrätt kom de snabbt överens om att det behövde göras en utbyggnation för att det inte skulle bli för trångbott. Tomten bredvid, kvarteret Tabellen 7, stod oanvänd, så Vacse fick förvärva den om vissa krav från kommunen följdes. Bland annat skulle byggnaden vara arkitektonisk intressant och ha en miljöprofil. Det sistnämna har legat i fokus för Vacse, som tidigt i projektets skede tog beslut om att välja BREEAM-SE-certifiering. De sökte efter ett välutvecklat styrmedel som sätter mål och krav för miljö och hållbarhet, som innebär en minskad klimatpåverkan och samtidigt ger möjlighet till grön och långsiktigt finansiering genom Nordiska Investeringsbanken.

– Hållbarhetsarbetet utgör värdegrunden i Vacses affärs- och verksamhetsstrategi och innebär att ta ett långsiktigt miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för utvecklingen av bolaget. BREEAM-certifieringar av alla våra fastigheter borgar för ett helhetsgrepp med ett minskat ekologiskt fotavtryck, säger Fredrik Linderborg, vd Vacse AB.

Byggnad som möter framtidens utmaningar

Domstolsverkets nya lokaler ligger i vad som numera kallas för Färgskrapan. Den uttrycksfulla byggnaden blev inflyttningsklar förra året och har redan kommit att kallas Sollentunas nya landmärke. Vacse AB har fokuserat på hållbarhet genom hela projektet; en miljö- och hållbarhetsplan togs tidigt fram och har följts upp under arbetets gång.

– Färgskrapans hållbarhet har gått som en röd tråd genom hela projektet. Redan från start föreställde vi oss huset långt in i framtiden, vilket har underlättat många beslut kring material och tekniska lösningar, säger Jenny Sjöblom, projektchef Färgskrapan, Vacse AB.

Övriga hyresgäster i huset är för närvarande Region Stockholm, Nomor och Creanova.

Hållbara åtgärder i projektet

Hälsa och välmående – lokalerna håller en god innemiljö, bland annat på grund av att färger och ytskikt har låga emissioner av flyktiga organiska föreningar, god luftkvalitet och termisk komfort  samt att det finns höga ljudkrav (klass B).

Energi –  byggnaden har designats med en väldigt bra formfaktor (0,7) med effektiva yttre  solavskärmningar (lameller på fasaden) samt ett tätt och välisolerat  klimatskal som har ett lågt Umedel (0,33 W/m2.K). Dessa åtgärder minskar energibehovet för värme och komfortkyla. Dessutom minskar solcellerna (ca 28kWp) behovet av köpt el till byggnadens drift. Byggnaden har också 100 procent ursprungsmärkt förnyelsebar el, energieffektiv, närvarostyrd och ergonomisk belysning samt ett energieffektivt ventilationssystem med hög temperaturverkningsgrad.

Markanvändning – Färgskrapan har en utemiljö med gröna tak och takterrasser för byggnadens hyresgäster. Sedumtaket har även ökat det ekologiska värdet för platsen.

Material – materialval för bland annat stomme, tak, ytterväggar och innerväggar har gjorts utifrån ansvarsfull tillverkning, där 100 procent av allt trä är ansvarsfullt avverkat och inköpt. Det har dessutom gjorts en klimatanalys av betongkvaliteter och ”optimering” av betongkonstruktioner. Tre förbättringar har genomförts för att minska CO2- belastning för inbyggda material:

  1. byte av isolering på yttertak från cellplast till PIR -26, 8 ton CO2e
  2. slimmad materialåtgång för betongpelare -3,8 ton CO2e
  3. utbyte av platsgjutna bjälklag till HDF -30 ton CO

Vatten – i byggnaden har det installerats vattensnål utrustning i sanitetsutrymmen så som exempelvis snålspolande WC-stolar och IR-sensorstyrda blandare.

Avfall – utöver två väl tilltagna avfallsrum med möjlighet till källsortering i de som förväntas uppkomma kommer det att finnas möjlighet till kompostering av matavfall.

Innovation – projektet har uppfyllt kriterierna för exemplarisk nivå både gällande byggarbetsplatsens påverkan på miljön och avfallshantering på byggarbetsplatsen.