Bakgrund och utveckling

Citylab är det första certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling som är framtaget för svenska förhållanden.

Citylab är det första certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling som är framtaget för svenska förhållanden.

Citylab har utvecklats av Sweden Green Building Council i nära samarbete med forskningsprojektet Decode, Kungliga tekniska Högskolan (KTH) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), forskningsprojektet C/O City, forskningsprojektet Södertörnsmodellen och forskningsprojektet Nordic Urban Development. Tusentals personer har involverats via statliga verk, kommuner, byggaktörer, fastighetsägare, arkitektkontor, konsulter, högskolor, med flera. Utvecklingen har även innefattat en utvärdering av internationella system för hållbar stadsutveckling där Breeam Communities djuptestades.

Citylab Manual 4.0 Certifiering av planeringsprocess för genomförande av stadsutvecklingsprojekt lanserades i februari 2023. Den nya manualen kopplar an mot plan och bygglagens planprocess och mot byggnadscertifieringarna. Dessutom kan nu fler typer av projekt använda Citylab.

Citylab Guide för planering och genomförande 3.0 (lanserades i juni 2019) innehåller tre certifieringar samt Guidepunkter som kan inspirera och vägleda. Det som certifieras är ett Hållbarhetsprogram, en Handlingsplan med åtgärder och en Handlingsplan för genomförandet.

Citylab Manual 1.0 certifiering av en stadsdels hållbarhet (lanserades i november 2019) innehåller en certifiering för hållbarhetsprestandan i den byggda stadsdelen.

SGBC:s medlemmar har varit involverade i utvecklingen under hela projektet och bidragit med expertis och tid. Medlemmarna har varit och är representerade i Citylabs Operativa råd och har deltagit i arbetsgrupper och workshops. Involveringen av medlemmarna har utgått från SGBC:s ”Rutin för nyutveckling och uppdatering av manual”, vars syfte är att säkerställa att nyutveckling och uppdatering av manualer sker på ett sådant sätt att arbetet tydligt annonserats och att alla medlemmar har haft möjlighet att medverka eller ge synpunkter på de kriterier som tas fram. Avsikten är att ha transparenta arbetsmetoder.

SGBC:s certifieringsnämnd har godkänt att Citylab tagits fram enligt ”Rutin för nyutveckling och uppdatering av manual” (beslutsdatum 2019-04-29 och 2019-10- 29, 2023-01-19).

Remissvaren och hur de har hanterats av SGBC har sammanställts i ett dokument. Vid frågor om specifika remissyttranden, kontakta oss på citylab@sgbc.se.

En bakgrundsrapport som beskriver hur Citylab Certifiering av en stadsdels hållbarhet (där man mäter prestandan på ett byggt område) har tagits fram och finns att ta del av hos KTH. Sök efter Bakgrund och motiveringar i utvecklingen av Citylab manual för certifiering av en stadsdels hållbarhet i DiVA, du hittar sökfunktionen här (extern länk).

Citylab har främst finansierats via Vinnova, Formas och SGBC.