Stadsläkning Lagersdal

Stadsläkning Lagersdal har som mål att långsiktigt höja livskvaliteten i ett antal utpekade stadsdelar i Eskilstuna. Det ska ske bland annat genom att koppla ihop befintliga stadsdelar bättre med varandra och komplettera med ny bebyggelse av bostäder och service. Satsningar kommer även att göras för att höja kvaliteten på gator och parker och öka tillgängligheten till hållbara transporter. Stadsläkningen utgör en del av den långsiktiga utbyggnadsstrategin för Eskilstuna och tidsperspektivet är 2015-2030.