Certifieringsprocessen för GreenBuilding

Byggnaden registreras
En byggnad som ska certifieras i GreenBuilding ska först registreras. Vid detta tillfälle bestäms vilka regler som byggnaden kommer att jämföras med vid granskning och certifiering. För registrerade byggnader har man som sökande rätt att ställa och få kostnadsfria svar på tre projektfrågor, fler projektfrågor besvaras mot en avgift.

Ansökan skickas in
Inom ett år efter registreringen ska ansökan skickas in till SGBC. Ansökan fylls i online och dokument laddas upp som beskriver byggnaden och hur den uppfyller kriterierna för GreenBuilding.

Kontroll av formalia
SGBC kontrollerar att ansökan är rätt ifylld, rätt bedömningsgrunder har använts och att alla nödvändiga handlingar finns med så att den kan granskas i sak. Inom tre veckor är kontrollen klar, tiden kan variera beroende på ansökningstrycket. Om någon formalia saknas har sökanden en vecka på sig att komplettera, kommer materialet in senare förlorar ansökan sin plats och hamnar sist i hanteringskön.

I avgiften ingår en kontroll av formalia, om en andra behövs debiteras den efter aktuell prislista.

Ansökan granskas och revideras
En opartisk granskare bedömer om kriterier och förutsättningar är uppfyllda genom att gå igenom statistik, beräkningar, resultat, åtgärdsbeskrivning mm. Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras skickas den till sökanden som inom en viss tid ska revidera den.

Tiderna för varje steg för granskning och revidering varierar något beroende på processteg, se figuren ovan. Dessutom redovisas tiden när ansökan hanteras av SGBC. Det är viktigt att alla håller sina tider så att certifieringsprocessen blir effektiv och processen inte behöver avbrytas.

I avgiften ingår en revideringskontroll, om en andra behövs debiteras den efter aktuell prislista.

Byggnaden certifieras
När ansökan är godkänd certifieras byggnaden och intyg och logotype skickas till fastighetsägaren.

Byggnaden återrapporteras
Certifierad byggnad ska årligen rapportera energianvändningen för att behålla certifikatet. Återrapportering ska inlämnas senast sista april varje år.

Övriga regler

Certifieringens giltighetstid
Byggnadens certifiering är giltig varje godkänt, återrapporterat år eller tills byggnaden genomgår en större ombyggnad eller en större ändring av verksamheten.

Ägarbyte
Vid ägarbyte av certifierad byggnad ska den nya fastighetsägaren redovisa att de är villiga att leva upp till samma åtagande som när byggnaden certifierades. Detta styrks i en ansökan om överlåtelse.

Överklaga
Certifieringsbeslut överklagas mejlledes till greenbuilding@sgbc.se senast en månad efter beslutet. Blankett för detta hämtas under kapitlet Certifieringsstöd för GreenBuilding och rubriken Manualer och verktyg för certifiering i GreenBuilding.

Om avgifter
Aktuella avgifter redovisas på hemsidan, de omprövas årligen. De kan alltså komma att ändras under pågående certifieringsprocess.