Certifieringsprocessen för GreenBuilding

1. Byggnaden registreras
En byggnad som ska certifieras i GreenBuilding ska först registreras. Vid detta tillfälle bestäms vilka bedömningskriterier som byggnaden kommer att jämföras med vid granskning och certifiering. I registreringen ingår möjligheten att skicka in tre (3) projektfrågor.

En påbörjad registrering behöver skickas in och godkännas för att ansökan ska bedömas efter de vid den tidpunkten gällande bedömningskriterier.

En godkänd registrering är giltig i ett (1) år.

Projektfrågor kan ställas
Innan ansökan skickas in finns möjlighet att ställa projektfrågor. Projektfrågor med svar är giltiga i ansökan. Se till att bifoga det besvarade projektfrågeformuläret i ansökan om detta utgör relevant underlag för ansökan. Tre projektfrågor ingår i varje godkänd registrering och fler projektfrågor besvaras mot en avgift. Projektfrågor kan ställas via formuläret som ligger här.

2. Ansökan om certifiering skickas in
Certifieringsansökan laddas upp i BGO inom ett år från registreringsdatumet. I ansökan visar sökande att byggnaden uppfyller kriterierna i GreenBuilding. Ansökan består av information om byggnaden som anges i BGO, samt redovisning i form av bilagor som laddas upp i BGO.
Om ett år passerat utan att ansökan skickats in, så avbryts registreringen. För att kunna genomgå certifiering behöver projektet registreras på nytt under gällande bedömningskriterier och mot aktuella avgifter.

3. Ansökan formaliakontrolleras
SGBC kontrollerar att ansökan är rätt ifylld, rätt bedömningsgrunder har använts och att alla nödvändiga handlingar finns med så att den kan granskas i sak. Om någon formalia saknas skickas ansökan tillbaka på revidering där sökanden har en vecka på sig att komplettera.

I avgiften ingår en revidering, om en andra behövs debiteras den efter aktuell prislista.

4. Ansökan granskas och revideras
En opartisk granskare bedömer om kriterier och förutsättningar är uppfyllda genom att gå igenom statistik, beräkningar, resultat, åtgärdsbeskrivning mm. Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras skickas den till sökanden som inom två veckor ska revidera den.
Det är möjligt att förlänga tiden för revidering med ytterligare en vecka mot en förseningsavgift.

Granskning av en ansökan tar två veckor från det att granskningen påbörjats. Granskning av en revidering tar en vecka från det att sökanden skickat in sin revidering.
I avgiften ingår en revideringskontroll, om en andra behövs debiteras den efter aktuell prislista.

5. Certifikat utfärdas
När ansökan är godkänd certifieras byggnaden och certifikat skickas till fastighetsägaren.

6. Återrapportering
Den första återrapporteringen sker två år efter godkänd certifieringsansökan. Därefter ska byggnadens energianvändning årligen rapporteras energianvändningen för att behålla certifikatet. Återrapportering ska inlämnas senast sista april varje år.
SGBC väljer ut en andel av återrapporteringarna som granskas av en opartisk granskare i form av utökad granskning och platsbesök vid behov. I övrigt fungerar granskningsprocessen för återrapporteringen på samma sätt som för ansökan vad gäller formaliakontroll.
I avgiften ingår en revideringskontroll, om en andra behövs debiteras den efter aktuell prislista.

Övriga regler

Certifieringens giltighetstid
Byggnadens certifiering är giltig varje godkänt, återrapporterat år eller tills byggnaden genomgår en större ombyggnad eller en större ändring av verksamheten.

Ägarbyte
Vid ägarbyte av certifierad byggnad ska den nya samt gamla fastighetsägaren informera SGBC via e-post om överlåtelsen.

Om avgifter
Aktuella avgifter redovisas på hemsidan, de omprövas årligen. De kan alltså komma att ändras under pågående certifieringsprocess.