Återrapportering i GreenBuilding

Energianvändningen och verksamhet ska rapporteras en gång om året för att visa att de certifierade byggnaderna lever upp till kraven. Observera att den första återrapporteringen sker för kalenderåret efter certifieringsåret. För att en byggnad ska behålla certifieringen, marknadsföras och finnas kvar på vår hemsida som en GreenBuilding ska återrapportering ske varje år innan sista april.

Om återrapportering inte lämnas in i tid kommer SGBC att återkalla certifieringen. Mer om återkallande av certifikat framgår nedan. Cirka 20% av återrapporteringarna väljs ut för granskning för att bedöma om inrapporterade uppgifter stämmer. Vid granskning kan det, utöver att bedöma inrapporterade värden, bli aktuellt att göra platsbesök, kontrollera energifakturor och liknande. För att täcka kostnaderna för dessa granskningar utgår en avgift för samtliga återrapporteringar.Om värdena i återrapporteringen avviker från angivna värden vid certifiering ska rapporten kompletteras med en förklaring av avvikelser, samt beskrivning av vilka åtgärder som kommer att vidtas för att klara nästkommande återrapportering. Generellt medför detta att man inte kan rapportera avvikelser två år i rad. Avvikelser på 5% jämfört med specifik energianvändning vid certifiering behöver inte beskrivas under förutsättning att uppmätt energianvändning klarar aktuellt GB-krav.

De digitala formulären gör rapporteringen smidig och enkel. För att komma igång loggar ni in på ert användarkonto alternativt registrera ett här på hemsidan. Glöm inte att styrka relevant information till din återrapportering när du sedan är inloggad i vårt digitala verktyg BGO. För vidare information om redovisning hänvisar vi till det bilageformulär som är obligatoriskt för återrapporteringen.

Från och med januari 2016 ska samtliga byggnader som certifierades 2014 eller tidigare återrapportera för att kunna behålla sitt certifikat framöver. Återrapportering ska inlämnas senast sista april varje år.

Återkallande av certifikat
Certifikat kan återkallas om

  • Återrapportering uteblir
  • Uppgifter i återrapportering inte överensstämmer med verkligheten
  • Återrapporteringen visar att byggnaden inte lever upp till GB-kraven

Om ett certifikat återkallats får byggnaden inte marknadsföras som certifierad och byggnaden avpubliceras från vår webbplats. Eventuellt diplom ska returneras till SGBC. Om diplom inte returneras utfärdas en varning till aktuell fastighetsägare. Se mer om varningar nedan. Om det vid granskning av återrapporteringen framgår att byggnaden inte uppfyller kraven, eller det uppdagas att återrapporteringen innehåller felaktiga uppgifter återkallas certifikatet. Om vi även bedömer att de felaktiga uppgifterna lämnats medvetet utfärdas två samtidiga varningar. Byggnader som fått sina certifieringar återkallade publiceras i särskild lista på SGBC’s webbplats.

Varningar medför

  • Att eventuella framtida certifieringar ej belönas med diplom så länge SGBC saknar de felaktigt uppsatta certifikaten
  • Utökade kontroller av  eventuellt kommande återrapporteringar. Dessa kontroller beläggs med en avgift på 10 000 kr

En varning kvarstår i 3 månader. 3 varningar innebär att man inte har möjlighet att ansökan om certifiering i SGBC’s system under en tolvmånadersperiod. För medlemmar kan det även innebära att man utesluts ur medlemskapet under två år. Uteslutning av medlem är en styrelsefråga.

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss via vårt formulär eller kontakta oss.