Vad är GreenBuilding?

GreenBuilding var ett EU-initiativ under 2004-2014 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige har GreenBuilding blivit ett starkt varumärke för energibesparing. Sweden Green Building Council ansvarar sedan 1 juni 2010 för GreenBuilding i Sverige. Sedan EU-initiativet avslutades fortsätter SGBC att förvalta och hantera certifieringssystemet. I och med detta kunde vissa formella krav tas bort och systemet öppnas för certifiering av bostäder.

GreenBuilding är ett certifieringssystem som fokuserar på låg energianvändning och energieffektivisering. GreenBuilding 8.0 Befintlig byggnad riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill göra en större samlad energieffektivisering i befintlig byggnad och GreenBuilding 8.0 Nybyggnad syftar till att påvisa en hög energieffektivitet i en ny byggnad.

Kravet för Befintliga byggnad är att byggnadens energiprestanda har förbättrats med minst 30 procent genom energieffektiviseringsåtgärder. Alternativt att energiprestandan vid certifieringstillfället motsvarar energiklass C enligt Boverkets klassning. Kravet för Nybyggnad är att byggnadens energiprestanda ska motsvara minst energiklass B enligt Boverkets klassning. För energiklass B ska byggnaden ha minst 25 procent bättre energiprestanda än de krav som Boverket ställer vid uppförande av en ny byggnad.