Hantering av synpunkter

Om en sökande är missnöjd över, eller har synpunkter på, hur ett certifieringsärende hanterats av Sweden Green Building Council kan synpunkter lämnas in. I mejlet ska det tydligt framgå ärendenummer i BGO, alternativt registrerat namn i BGO, samt en beskrivning av vad ärendet gäller på ett strukturerat sätt. Det är respektive certifieringsavdelning som sedan tar emot och hanterar synpunkter och klagomål vidare. Den interna processen som följer ska säkerställa att synpunkter behandlas så opartiskt som möjligt, utan onödig hantering av personer redan inblandade i ärendet i fråga. Det sker genom att certifieringsavdelningen initialt går igenom ärendet grundligt för att fastställa omfattningen av ärendet, hur hanteringen gått till, konsekvenser samt vidare hantering av ärendet.Avstämning sker sedan internt med berörd chef, där vidare hantering fastslås. Processen ska säkerställa att ärendet behandlas på ett korrekt sätt där rutiner och regelverk kontrolleras mot huruvida Sweden Green Building Council brustit eller ej i hanteringen.Som sökande ska en kunna förvänta sig svar inom rimlig tid, men svarstiden för synpunkter kan vara svårbedömda. Sweden Green Building Council arbetar mot att hantera synpunkter inom tre veckor.All kommunikation mellan klagande i ett certifieringsärende och Sweden Green Building Council sker via certifieringsavdelningen.