EU:s taxonomi och certifieringssystem

Under 2021 står EU-taxonomin högt på agendan inom samhällsbyggnadssektorn. Detta för att ligga i linje med Parisavtalet för att klara målet att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och vi ska tillsammans jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Kortfattat kan sägas att EU:s taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara.

Syftet med taxonomin är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna.

De miljömål som EU-taxonomin tittar på är:

  • Begränsning av klimatförändringar
  • Anpassning till klimatförändringar
  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  • Övergång till cirkulär ekonomi
  • Förebyggande och begränsning av föroreningar
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Kriterier är inte ännu satta för samtliga ovan nämnda mål utan det är ett är ett arbete som pågår kontinuerligt.

Taxonomin är ett levande dokument som kommer att uppdateras i takt med att utveckling, innovation och tekniska framsteg görs. Vilket betyder att kriterierna kommer att omprövas med jämna mellanrum.

SGBC arbetar kontinuerligt med att harmonisera certifieringarna mot EU-taxonomin. De internationella certifieringarna såsom LEED och BREEAM följer utvecklingen av taxonomin från ett internationellt perspektiv genom USGBC och BRE medan SGBC bevakar taxonomin för Miljöbyggand, Miljöbyggnad iDrift, Citylab, Green Building, BREEAM-SE och NollCO2:s  räkning tillsammans med kunder och andra intressenter.