Personuppgifter och samtycke

Sweden Green Building Council lagrar de uppgifter som Kunden lämnar, i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR, genom automatisk säker databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Sweden Green Building Council erbjuder. Lämnade uppgifter kan även användas för att skicka Kunden information om användning av valda tjänster, relevanta erbjudanden och marknadsundersökningar. Beroende på typ av tjänst Kunden beställer från Sweden Green Building Council hanteras lagring av personuppgifter olika.

Utbildningar
För Kund som anmäler sig och genomför Utbildning sparas personuppgifter såsom namn, e-postadress, mobilnummer, befattning, arbetsgivare och genomförd utbildning under den tid som är nödvändig för att fullgöra ändamålet med behandlingen.

Endagskonferenser, medlemsmöten, nätverksträffar och andra evenemang
För Kund som anmäler sig och genomför något av ovanstående sparas personuppgifter såsom namn, e-postadress, mobilnummer, befattning, arbetsgivare och typ av evenemang under arton (18) månader.

Rätt till tillgång, rättelse eller radering
Kund kan när som helst kontakta Sweden Green Building Council och begära att få tillgång till, göra rättelse i eller få behandlade personuppgifter raderade.

Tillämplig lag
På dessa kundvillkor tillämpas svensk lag.