Vinnare Sweden Green Building Awards 2023

Så löd juryns motiveringar för 2023-års vinnare

Om juryarbetet

Att ta fram finalisterna och vinnarna är ett gediget arbete vilket genomförs av de olika certifieringssystemens operativa råd.
I råden sitter representanter för Sweden Green Building Councils medlemsföretag.
Årets person inom hållbart byggande tas fram av Sweden Green Building Councils marknadsforum.

Årets person inom hållbart samhällsbyggande

Anna Denell

Motivering: Årets person inom hållbart samhällsbyggande har en styrka och grundmurad förståelse för fastighetsbranschens affär i kombination med gedigen kunskap och stort engagemang för hållbarhetsfrågor och dess påverkan på människor och miljö.

Årets person har varit en inspiratör som vågat gå i täten, inte bara för det egna företaget, utan för hela branschens gröna omställning. Hon har bland annat varit drivande i arbetet med att formulera och introducera Sveriges första gröna hyresavtal och världens första gröna företagsobligation.

Årets person har bidragit till att skapa medvetenhet och förståelse för hur företagen tillsammans i branschen kan arbeta med miljö- och klimatfrågor och minska vårt gemensamma klimatavtryck.

Hon är även en av initiativtagarna till att Sweden Green Building Council bildades 2009.

Årets BREEAM-byggnad

Ackordet 1

Motivering: Det vinnande projektet har arbetat aktivt med att minska koldioxidavtrycket, minska byggnadens energianvändning, innovation kring återbruk samt att välja cirkulära och klimatsmarta material. Att BREEAM är ett brett och holistiskt certifieringssystem visar detta projekt tydligt på, då man har uppnått en hög nivå inom så många kapitel, vilket också är något som syns på betyget.

Som projektet beskriver har det överträffat sina hållbarhetsmål, vilket till stor del beror på BREEAM-certifieringens metodik tillsammans med ett stort engagemang bland samtliga projektdeltagare och ett fint och nära samarbete mellan fastighetsägare och totalentreprenör.

Årets BREEAM In-Use-byggnad

NOD en del av FO Övriga Stockholm

Motivering: I årets vinnande projekt har man aktivt arbetat med förbättringar redan från uppförandet och sedan fortsatt med målet att nå klimatneutralitet 2030. Byggnaden utgör ett föredöme gällande hur BREEAM In-Use kan användas som ett verktyg på en tidigare BREEAM-certifierad byggnad, för att i driftskedet fortsätta arbeta med ständiga förbättringar och bidra till en mer hållbar fastighetssektor.

Klimatpåverkan är något som mäts och följs upp löpande för fastigheten, där förvaltningen har vidtagit viktiga åtgärder för att sänka byggnadens klimatavtryck, till exempel genom att energieffektivisera byggnaden och installera solceller. Framöver planeras ytterligare energieffektiviseringar och ökat återbruk vid hyresgästanpassningar.

Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur

Projekt E02 Centralen

Motivering: Med stora miljöambitioner och innovativa lösningar går projektet i bräschen för en hållbar omställning.

Genom den höga graden av samverkan mellan entreprenör och beställare, involvering av internationellt beprövade metoder och nytänkandet från projektmedlemmarna, har projektet använt sina främsta egenskaper på rätt sätt. Förmågan att hitta lösningar på komplexa utmaningar har resulterat i flera synergieffekter; bättre ekonomi, smartare resursanvändning och cirkularitet.

Med satsning på kommunikation och spridning av de lösningar som projektet tagit fram, möjliggörs att erfarenheterna kan användas av andra. Projektet har marknadsförts i många av underleverantörernas kommunikationskanaler vilket kan inspirera andra i sitt dagliga arbete till att bli lite mer hållbara i sin verksamhet.

Årets LEED-byggnad/projekt

Magasin X

Motivering: Byggnaden är en kraftfull representation av världsklassig hållbarhetsprestanda, med en exceptionellt låg klimatpåverkan. Som ett av de största kontorshusen i Sverige som har uppförts med modern träbyggnadsteknik, banar detta projekt vägen för hela branschen och visar att hållbarhet och högklassig arkitektur kan gå hand i hand.

Genom att sätta skyhöga hållbarhetsmål har byggnaden blivit en förebild, där hållbarhetsprofilen genomsyrar allt från innovativa tekniska energilösningar och noggrant utvalda material till klimatvänliga pendlingsalternativ.

Byggnaden har uppnått den prestigefyllda LEED Platinum-certifieringen med högsta poäng i norra Europa. Den har byggts med en vision om framtiden och en känsla av stolthet, och den erbjuder hyresgästerna en miljö där de känner stolthet över att vara en del av detta enastående projekt.

Årets LEED O+M

Mimer 5

Motivering: I centrala Västerås finner man en imponerande och omfattande kvartersbyggnad som bär med sig tydliga spår av äldre industriell arkitektur. Detta robusta kvarter, med sina ursprungliga byggnadskvaliteter som sträcker sig tillbaka till perioden mellan 1915 och 1933, har genomgått en organisk transformation från industriområde till ett mångsidigt kvarter som nu huserar kontorslokaler, skolor, laboratorier, konferensanläggningar och restauranger.

Detta kvarter har genomgått betydande teknologiska framsteg och förvaltningsinsatser under årens lopp. Det har visat sin förmåga att anpassa sig till det nya århundradet och behålla sin kvalitet och livskraft. Årligen mottar det höga betyg och positiv feedback från de som nyttjar de olika byggnaderna inom området. Detta är ett tydligt exempel på hur en historisk industriell plats har blivit en framstående och välfungerande destination för olika verksamheter i dagens moderna samhälle.

Årets Miljöbyggnad

Emrahus Hembyn i Landskrona

Motivering: Projektet visar att med högt ställda hållbarhetsambitioner går det att nå högsta byggnadsbetyget GULD oavsett verksamhet. Med intressanta tekniska funktioner har man skapat en energieffektiv byggnad och visat prov på vikten av ett gott och nära samarbete mellan olika parter för att nå önskat resultat.

Projektet har tänkt på den slutgiltiga brukaren där ett hälsofrämjande inomhusklimat premierats, med vikt på god luftkvalitet och dagsljus och där man använt sig av en spännande dygnsrytmbelysningslösning.

Årets Miljöbyggnad speglar ett miljömässigt och socialt helhetstänk som kan inspirera branschen till att bygga estetiska samhällsfastigheter med låga utsläpp, ökad hållbarhet och energieffektivitet.

Årets Miljöbyggnad iDrift

Syret 5

Motivering: Årets pris tilldelas en byggnad som är ett utmärkt exempel på hur man genom innovation och kreativitet kan bevara och förbättra en befintlig byggnad.

Under anpassningen har fastighetsägaren bland annat arbetat med energibesparande tekniklösningar, för att på sikt minska klimatpåverkan genom hela värdekedjan. Fastighetsägaren har också aktivt arbetat med klimatanpassning och börjat nyttja ytor som tidigare varit oanvända. Man har lyckats renovera och hyresgästanpassa byggnaden och samtidigt gjort den tryggare, bättre och mer attraktiv. Dessutom har arbetet bidragit till att uppnå organisationens egna uppsatta hållbarhetsmål.

Juryn imponeras av hur ansvarstagande fastighetsägaren har varit med denna byggnad och hur det kan skapa ringar på vattnet inom branschen.

Årets NollCO2-projekt

Space

Vinnaren av årets NollCO2-projekt har ställt höga krav på hållbarhet inom projektorganisationen. De har klokt byggt vidare på lärdomar från ett tidigare projekt för att lyfta vinnaren till riktigt goda resultat.

Byggnaden är trippelcertifierad, vilket gör det svårt att få ihop de höga kravställningarna på inomhusklimat, energianvändning och klimatpåverkan samtidigt. Och med tanke på byggnadens avancerade typ och de omfattande installationerna som verksamheten kräver är det mycket imponerande att projektet har uppnått NollCO2-certifiering.

Genom ett målinriktat arbete och gott samarbete mellan beställare, entreprenörer och leverantörer har de tillsammans lyckats hitta nya innovativa tekniska lösningar med så låg klimatpåverkan som möjligt. Projektet fortsatte även att pressa ned sin klimatpåverkan efter uppnått gränsvärde. Det märks tydligt att tidigare erfarenheter och beslutsamhet spelat stor roll för resultatet.

Årets Citylabpris

Campus Örebro

Årets vinnare av Citylabpriset har en tydlig och konsekvent hållbarhetsstrategi som löper som en röd tråd genom projektet. Under åren som ledde fram till Citylabcertifieringen har projektet utvecklat en repeterbar strategi som går att tillämpa på andra områden i företagets förvaltning. Certifieringen är ett kvitto på detta.

På ett innovativt och datadrivet sätt har man använt tekniken för att mäta och följa upp riktningen i hållbarhetsarbetet — och på så sätt skapat integration mellan innovation och lärande.

Projektet har genom höga hållbarhetsambitioner och stort engagemang använt Citylab som svaret på hållbarhetsfrågorna i utveckling av området, och har visat på möjligheterna att arbeta ambitiöst och innovativt med hållbarhet även i befintliga stadsdelar. En lysande inspirationskälla för andra förvaltare av befintliga stadsdelar.