REMISS: Citylab manual – hållbar stadsutveckling i planering och genomförande 4.0

Arbetet med att utveckla nästa generation av Citylab manual – hållbar stadsutveckling i planering och genomförande pågår och förslaget på den nya manualen ligger nu ute på remiss. Vi välkomnar synpunkter från både SGBC:s medlemmar och andra parter som vill bidra till utvecklingen.

SGBC uppdaterar kontinuerligt sina certifieringsmanualer. När en ny manualgeneration framarbetas är inhämtning av kunskap och förbättringsförslag från SGBC:s medlemmar en viktig del i utvecklingsarbetet. Vid utvecklingen av denna remissversion har SGBC involverat medlemmar genom enkäter, djupintervjuer, workshops samt genom Citylabs operativa råd, som dels varit referensgrupp dels har fler i rådet hållit ihop revideringen av olika delarna av manualen. Underlaget för denna remiss är ett förslag på vad Citylab manual – hållbar stadsutveckling i planering och genomförande 4.0 ska innehålla.

Större förändringar i remissversionen i jämförelse med Citylab Guide 3.0 är:

• Alla fokusområden har fått indikatorer och bedömningskriterier.
• De tidigare guidepunkterna har, där det varit aktuellt, inarbetats i manualens
instruktioner, bedömningskriterier och redovisningskrav.
• Det är nu en certifieringsmodell, med en (1) certifiering, där det projekt som ansöker
om certifiering skickar in underlag vid tre tillfällen kopplat till skedena i
planprocessen.
• Vi har tydliggjort kopplingen mot Citylabs certifiering i förvaltningsskedet, En
stadsdels hållbarhet, där hållbarhetsprestandan mäts.
• Vi har tydliggjort koppling mot EU-taxonomin och byggnadscertifieringar (bilagor
klara till lansering)
• Vi har möjliggjort för fler projekttyper att använda Citylab, samt förtydligat
grundkraven för att registrera ett projekt.
• Några fokusområden har fått nya namn.

Den 25 oktober kl 12.00 hålls ett webbinarium där remissen presenteras och man går igenom utvecklingsarbetet samt de viktigaste ändringarna. Notera att synpunkter och remissvar inte kan lämnas under webbinariet utan ska skickas in med svarsformuläret. Läs mer och anmäl dig här.

Vill du eller din organisation lämna svar på remissen skickas detta senast den 16 november 2022 kl 24.00.

Du hittar remissmaterialet nedan: