Användarstöd och certifieringsprocessen för NollCO2

Att tänka på när du NollCO2-certifierar ditt projekt

Om du vill NollCO2-certifiera ditt byggprojekt behöver du bland annat fundera på följande frågor i de olika byggskedena:

  • Kan projektet klara NollCO2-certifieringens gränsvärde för A1-A3 och A4-A5?
  • Kan projektet återanvända byggmaterial?
  • Hur påverkas stomme och skal av omgivande bebyggelse och klimat? Behövs extra förstärkning, extra fuktskydd, extra ljudisolering etc. – och påverkar dessa åtgärder möjligheten att uppfylla NollCO2-kraven?

PROJEKTERING

  • Hur ändras klimatpåverkan utifrån val av material, tekniska system och energikällor?
  • Kan en dialog med potentiella materialleverantörer upprättas tidigt för att få till en lägre klimatpåverkan?

ENTREPRENADUPPHANDLING

  • Vilka krav rörande låg klimatpåverkan av materialtillverkning och byggprocesser kan formuleras i ett förfrågningsunderlag?
  • Kan det i ett tidigt skede etableras samverkan med entreprenörer kring klimatarbetet?

BYGGSKEDE

  • Hur kan olika typer av förluster undvikas under transport och bearbetning av produkterna på byggarbetsplatsen?
  • Hur kan bygg- och transportprocesserna optimeras för lägsta klimatpåverkan?
  • Hur kan man hålla reda på och dokumentera de faktiska installerade byggvaruprodukterna på ett effektivt sätt? Kan loggboken och/eller den digitala tvillingen vara en bra hjälp?

Certifieringsprocessen

Nedan visas en förenklad bild av certifieringsprocessens fyra första steg.

 

Nedan visas en förenklad bild av certifieringsprocessens 3 sista steg:

 

Beräkningsverktyg och mallar

SGBC tillhandahåller beräkningsverktyg och LCA-rapportmall för NollCO2-certifieringsprojekt. Dessa behandlas som konfidentiell information och får inte spridas utanför projektet.