Vad är NollCO2? – utveckling

För att bidra till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor i Sverige har Sweden Green Building Council (SGBC) tagit fram certifieringen NollCO2.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad.

Idag går det inte att bygga helt utan klimatpåverkan då energisystemen som används för att producera byggmaterial ännu har stora fossila inslag.

Manualen för NollCO2 tillhandahåller en metod, vägledning och krav som driver utvecklingen framåt genom två huvudspår:

  • NollCO2-projekt reducerar växthusgasutsläppen när de pressas att klara en procentuell reduktion mot en byggnadstypisk baseline.
  • NollCO2-projekt balanserar kvarvarande utsläpp genom klimatåtgärder i form av investering i förnybar elproduktion, energieffektivisering och i vissa fall klimatkompensering.

Netto-noll balans

I NollCO2:s nettonoll-modell balanseras inbyggd klimatpåverkan och energi- och vattenanvändningens klimatpåverkan för byggnadens fysiska systemgräns med klimatåtgärder i form av:

  • installation av förnybar elproduktion
  • energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader och
  • klimatkompensering som klarar NollCO2:s kriterier för miljömässig integritet

En NollCO2-certifierad byggnad har därför nettonoll klimatpåverkan.

 

Systemgränser

NollCO2 inkluderar byggnadens hela livscykel, från utvinning av råvara till sluthantering av byggnaden efter att den funktionella livstiden 50 år uppnåtts.

 

De byggdelar som ingår i beräkningen av NollCO2-byggnadens klimatpåverkan illustreras i figuren nedan:

Påbyggnadscertifiering

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen, se bild nedan. Manualen kommer beskriva vilken nivå som krävs och vilka poäng på energiindikatorn i respektive bascertifiering som krävs.