Vad är NollCO2?

För att bidra till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor i Sverige har Sweden Green Building Council (SGBC) tagit fram certifieringen NollCO2.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad.

NollCO2 delar in klimatpåverkan i inbyggd och operativ klimatskuld. Inbyggd klimatskuld består av växthusgasutsläpp från utvinning av råmaterial, transport, tillverkning, renovering och sluthantering.

Operativ klimatskuld består av växthusgasutsläpp orsakade av byggnadens energi- och vattenanvändning.

Minskad klimatskuld uppnås genom:

 • material- och energieffektiv utformning av byggnaden och dess inredning och tekniska system
 • val av material och tekniska system, där viktiga faktorer är:
  • återanvändning, både när material och system används i byggnaden och när de ska plockas ned efter byggnadens funktionella livstid
  • mängden fossil energi som krävs för att producera material och installationssystem
  • design som minskar klimatpåverkan av materialbyten och renoveringar
 • val av klimatsmarta leverantörer och entreprenörer.

Netto-noll

Modellen för netto-noll i NollCO2 ser ut som nedan. Projektet minskar sin inbyggda klimatskuld till som mest 70% av en baseline för byggnadstypen. Projektet minskar energianvändningen, både fastighetens energianvändning och  verksamhetens energianvändning så att bascertifieringens toppbetyg för energianvändning uppnås. Den skuld som återstår betalas av med överskott av installerad förnybarelproduktion, energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader och om detta inte räcker, med traditionell klimatkompensering som uppfyller SGBC:s krav på miljömässig integritet.

 

Betala av klimatskulden

NollCO2 innehåller även krav på att betala av byggnadens klimatskuld för att uppnå netto-noll klimatpåverkan.

Återbetalningsåtgärder utvärderas utifrån särskilda krav på miljömässig integritet. För att åtgärden ska få miljömässig integritet ska åtgärden säkerställa att växthusgaser utanför projektet reduceras med samma mängd som om projektet hade stått för minskningen. Återbetalningsåtgärden måste också vara mätbar och beständig över tid.

NollCO2 utgår alltså från tre former för återbetalning:

 • installation av förnybar el on- eller offsite
 • energieffektivisering i befintligt bestånd
 • traditionell klimatkompensering

Påbyggnadscertifiering

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen, se bild nedan. Manualen kommer beskriva vilken nivå som krävs och vilka poäng på energiindikatorn i respektive bascertifiering som krävs.

Ökad energieffektivisering

NollCO2 vill driva på för att öka energieffektiviseringen och mängden förnybar elproduktion i Sverige. Därför ser SGBC gärna att dessa två former för återbetalning prioriteras.

Om de inte räcker till eller är tillgängliga för det enskilda NollCO2-projektet är det förstås möjligt att använda traditionell klimatkompensering som uppfyller NollCO2:s kriterier för miljömässig integritet.