Vad är CEEQUAL?

CEEQUAL är ett hållbarhetscertifieringssystem för projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer.

Systemet syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och entreprenörer till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda. CEEQUAL är det ledande certifieringssystemet på anläggnings- och infrastruktursidan i världen idag, med över 1 000 registrerade projekt, varav ett fyrtiotal i Sverige. 

CEEQUAL är ett sätt för företag att leva upp till de målsättningar och krav som finns i vårt samhälle gällande hållbarhet, exempelvis Agenda 2030, Parisavtal och färdplan för fossilfri konkurrenskraft. CEEQUAL är också ett sätt att systematisera det arbete som krävs utifrån företagets egna hållbarhets strategier och mål. För beställare är det enkelt att kravställa, för utförare blir det öppnare och inte lika detaljstyrt och det blir enklare att kontrollera efterlevnad i efterhand för bägge parter. 

CEEQUAL är förkortning för ”The Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme”. 

CEEQUAL ägs och utvecklas av brittiska BRE (British Research Establishment), som också utfärdar certifieringar för systemet. Sweden Green Building Council (SGBC) är ansvariga för systemet nationellt i Sverige, vilket bland annat omfattar att erbjuda utbildningar inom CEEQUAL. 

Systemet är holistiskt ur hållbarhetssynpunkt, det vill säga att det inkluderar många hållbarhetsfrågor.Indikatorerna i CEEQUAL är indelade i åtta olika indikatorkategorier; 

 • Projektledning 
 • Resiliens 
 • Lokalsamhälle och intressenter 
 • Markanvändning och ekologi 
 • Landskapsutformning och kulturhistorisk miljö 
 • Föroreningar 
 • Resurser 
 • Transporter 

CEEQUAL-projekt certifieras enligt en femgradig skala: 

 • Pass ( 30 % av tillgängliga poäng) 
 • Good (≥ 45 %) 
 • Very good (≥ 60 %) 
 • Excellent (≥ 75 %) 
 • Outstanding (≥ 90 %) 

I tidigare versioner av CEEQUAL var maxnivån Excellent, men i och med version 6, som lanserades internationellt 2020, och anpassningen mot BREEAM tillkom även nivån Outstanding. Därför har äldre projekt inte haft möjlighet att uppnå högre betyg än Excellent. 

Certifiering är ett sätt att: 

 • Säkra hållbarhet i projekten  
 • Arbeta systematiskt och strukturerat 
 • Arbeta transparent utifrån en gemensam plattform 
 • Erhålla kvitto på ställda hållbarhetskrav 
 • Möjliggöra kommunikation och marknadsföring av hållbarhetsarbetet 
 • Möjliggöra grön finansiering 
 • Skapa stolthet och bygga kompetens inom organisationen