Citylab Certifiering

Vad är Citylab Certifiering?

Citylab Certifiering är en oberoende tredjepartsgranskning av hållbarhetsarbetet i ett stadsutvecklingsprojekt och ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council. Citylab Certifiering är anpassad efter svensk lagstiftning och myndighetskrav. Utvecklingen har involverat över tusen personer från hela branschen.

Citylab Certifiering kommer att bestå av totalt fyra certifieringar. De första tre certifieringarna är för planeringen och genomförandet, och lanserades den 17 januari 2018 och den 1 juli 2019. Den fjärde certifieringen ska utvärdera hållbarheten i stadsdelar som tagits i bruk, där de boende flyttat in och verksamheter är igång. Den lanseras 4 november 2019.

Certifiering av Hållbarhetsprogram

Ett hållbarhetsprogram är ett strategiskt styrdokument för stadsutvecklingsprojekt, som ger medverkande offentliga och privata aktörer en gemensam grund och styrning för hållbar utveckling av ett område. I hållbarhetsprogrammet ska ett projekt precisera nulägesanalys, vision, projektmål, strategier, övergripande åtgärder och processtyrningen för hållbarhetsarbetet. Citylab Guide omfattar indikatorer som tar sikte på att centrala hållbarhetsaspekter beaktats i hållbarhetsprogrammet, samt att hållbarhetsarbetets processtyrning planeras, följs och utvärderas.

Certifiering av Handlingsplaner

I planeringsskedet, innan byggstart, formulerar den aktör som har huvudansvaret för stadsutvecklingsprojektet en handlingsplan, med åtgärder för genomförandet, främst med fokus på hur projektplanering och processtyrning ska ske under genomförandet. Handlingsplanen följs upp årligen och redovisas i en återkopplingsrapport. Baserat på stadsutvecklingsprojektets hållbarhetsprogram formulerar delprojekt handlingsplaner med åtgärder, vilka följs upp och redovisas årligen i en återkopplingsrapport.

Vilka kan ansöka om certifiering?

Stadsutvecklingsprojekt, små som stora, kan ansöka om certifiering. För att kunna ansöka om certifiering måste en Certifierad Citylabsamordnare deltagit i hållbarhetsarbetet inom projektet. Här kan du se certifierade personer!

Certifieringsprocessen – så går du till väga

  1. Projektet registreras

Ett stadsutvecklingsprojekt som ska certifiera i Citylab börjar med att registerna sig. Det gör projekten online i verktyget Building Green Online (BGO).

  1. Ansökan skickas in

Ansökan fylls i online i BGO och en beskrivning av projektet samt dokument som beskriver hur projektet uppfyller bedömningskriterierna för certifieringen laddas upp.

  1. Ansökan granskas

En oberoende granskare bedömer om bedömningskriterierna är uppfyllda. Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras skickas den tillbaka till den sökande för revidering.

  1. Platsbesök (endast för certifiering av hållbarhetsprogram)

Vid ansökan om certifiering av hållbarhetsprogram kommer granskarna ut och gör ett platsbesök för det aktuella stadsutvecklingsprojektet och tillsammans går man igenom certifieringsunderlaget en sista gång. Eventuellt behov av revidering identifieras.

  1. Revidering

Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras skickas den tillbaka till den sökande för revidering.

  1. Ansökan godkänns eller får avslag

När underlaget är komplett tas beslut om projektet uppfyller kraven för certifiering eller inte. Klarar projektet kraven för certifiering utfärdas ett certifikat. Certifikatet skickas till kontaktpersonen för certifieringsansökan.

  1. Årlig återrapportering (endast för handlingsplan för stadsutvecklingsprojekt och delprojekt)

Projektets aktörer utvärderar årligen gemensamt om och hur hållbarhetsprogrammet och handlingsplaner följs, om projektmålen kommer att nås, vilka åtgärder som har genomförts och hur processtyrningen har fungerat. Utvärderingen sammanfattas i en årlig återrapportering som skickas in till SGBC. Projektens återrapporteringar i genomförandeskedet kommer att tillgängliggöras via SGBC:s olika delningstjänster, i syfte att bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsöverföring.