GreenBuilding 8.0: Vad är nytt med den nya manualgenerationen?

Den 15 september lanserades den nya generation av SGBC:s manual för certifieringssystemet GreenBuilding. Evelina Enochsson, verksamhetsområdeschef NollCO2 och GreenBuilding, berättar vilka de största förändringarna i GreenBuilding 8.0 är och vilka faktorer som ligger till grund för utvecklingen.

Den nya manualgenerationen GreenBuilding 8.0 Nybyggnad och Befintlig byggnad lanserades i samband med World Green Building Week 2022. Utvecklingen av GreenBuilding 8.0 har bland annat fokuserat på att bättre harmonisera systemet med energikraven i Boverkets byggregler och att det linjerar med vissa delar av EU-taxonomin. Stor vikt har också lagts vid att utveckla manualens metodbeskrivning och kriterieutformning i syfte att underlätta för användaren i certifieringsprocessen.

Varför har en ny manualgeneration utvecklats?

Det finns flera anledningar till att en ny generation behövs:

  • För att bättre harmonisera med energikraven i Boverkets byggregler behövde flera ändringar göras i GreenBuilding.
  • För att kunna linjera med vissa delar av taxonomin behövdes nya särkrav och kriterier införas.
  • För att underlätta administreringen av certifieringen införs en giltighetstid.
  • Manualen behövde förtydligas för att minska risken för feltolkning.
  • Metodbiten har utvecklats för att underlätta redovisningen.

Vilka ändringar har gjorts i de grundläggande principerna?

Den största förändringen du som användare ser är att manualen för GreenBuilding 8.0 följer en ny layout där alla krav som ställs har fått ett eget kriterium. Manualen har även kompletterats med en tydligare metodbeskrivning med steg för steg-beskrivningar.

Det införs även en giltighetstid. Innan har en certifiering enligt GreenBuilding gällt tills vidare, så länge återrapporteringen godkänns. En av anledningarna till införandet är att minska antalet versioner av certifieringen som används parallellt.

I den nya manualen har man även förtydligat vilka fastigheter som kan certifieras samt vad som gäller för så kallade 3D-fastigheter.

För certifiering har kravet på att det finns ett energiledningssystem kopplat till byggnaden tagits bort och ersatts av tydligare krav på mätning och uppföljning.

Vilka ändringar har gjorts i GreenBuilding 8.0 Nybyggnad?

För GreenBuilding 8.0 Nybyggnad är kravet på uppnådd energiklass nu bättre harmoniserat med beräkningen av energiprestanda enligt BBR29.

Tidigare fanns ett krav på att det skulle finnas ett energiledningssystem kopplat till aktuell byggnad samt en plan för årlig återrapportering av uppmätt energianvändning. Dessa krav har ersatts av flera olika kriterier som till exempel krav på mätplan och OVK-kontroll, alternativt injusterade ventilationssystem samt ökade krav på återapporteringen.

Vilka ändringar har gjorts i GreenBuilding 8.0 Befintlig byggnad?

För GreenBuilding 8.0 Befintlig byggnad är kravet på uppnådd energiklass nu bättre harmoniserat med beräkningen av energiprestanda enligt BBR29. Kravet har sänkts till att motsvara nybyggnadskravet, det vill säga energiklass C.

Byggnaden har fortsatt möjlighet att certifieras med hjälp av en energirenovering. Det krävs nu att byggnaden efter renovering använder 30 % mindre energi än tidigare i primärenergital. Kravet är en anpassning för att linjera med taxonomin. Det ska också noteras att åtgärder med installation av förnybar energi eller nyttjande av spill- eller processvärme inte kan åberopas.

Tidigare fanns ett krav på att det skulle finnas ett energiledningssystem kopplat till aktuell byggnad samt en plan för årlig återrapportering av uppmätt energianvändning. Dessa krav har ersatts med flera olika kriterier som till exempel krav på mätplan och OVK-kontroll alternativt injusterade ventilationssystem samt ökade krav på återapporteringen.

Blir det enklare att registrera, certifiera och återrapportera i GreenBuilding 8.0?

Den nya manualen är utformad för att det ska vara enklare att utläsa vilka kriterier som gäller i vilka steg.

I arbetet med GreenBuilding 8.0 har även flera mallar utvecklats som ska underlätta såväl rapportering som granskning. Viktigast av dessa är nog SGBC:s verktyg GreenBuilding 8.0 Redovisningsverktyg som är ett stöd för normalisering av mätvärden enligt BEN under såväl ansökan som återrapportering.

Manualen har även kompletterats med en tydligare metodbeskrivning med steg för steg-beskrivningar.

Hur linjerar GreenBuilding 8.0 mot EU-taxonomin?

Det är bara en liten del av taxonomin som kan behandlas av GreenBuilding. En GreenBuilding-certifiering kommer därför aldrig att kunna användas för att visa på taxonomiefterlevande.

Med det sagt har manualen anpassats för att linjera med vissa av kraven för miljömål 1 under 7.1 Uppförande av nya byggnader, 7.2 Renovering av befintliga byggnader samt 7.7 Förvärv och ägande av byggnader.

För 7.1 Uppförande av nya byggnader uppfyller en GreenBuilding-certifierad byggnad krav 1: Behovet av primärenergi, som anger energiprestandan hos den byggnad som uppförts, är minst 10 % lägre än det tröskelvärde som angetts för kraven på nära nollenergi-byggnader i de nationella åtgärder som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU. Energiprestandan certifieras med hjälp av en energideklaration.

För 7.2 Renovering av befintliga byggnader finns två krav. En byggnad ska uppfylla de nationella kraven för en större renovering alternativt ska behovet av primärenergi ha minskat med 30 %. I dagsläget finns ingen nationell definition av vad en större renovering är. För att linjera med taxonomin måste en byggnad som renoveras certifierats enligt GreenBuilding kriterium GB:BEF:8.0:06 Energiprestanda – energirenovering.

För 7.7 Förvärv och ägande av byggnader kan en GreenBuilding-certifiering användas för att visa på linjering enligt krav 2, vilket är samma som 7.1.1 samt krav 3 om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning i lokalbyggnader.

GreenBuilding kan inte användas för att visa att DNSH-kraven uppfylls.

Den nya manualen finns att hämta här.