Miljöbyggnad iDrift 2.0: Vad är nytt med den nya manualgenerationen?

Den 27 oktober lanserades den nya generationen av SGBC:s manual för certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift. Carolina Larsson, verksamhetsområdeschef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift, berättar om utvecklingsarbetet med manualgenerationen och de viktigaste uppdateringarna.

Syftet med uppdateringen av Miljöbyggnad iDrift var bland annat att linjera kriterierna med EU:s gröna taxonomi som trädde i kraft tidigare i år och förenkla manualens struktur. I den nya strukturen har till exempel kriteriernas koppling till de globala hållbarhetsmålen samt Sveriges nationella miljökvalitetsmål visualiserats.

Varför har en ny manualgeneration utvecklats?

Det finns flera anledningar till att en ny generation behövs:
• För att linjera med vissa delar av EU-taxonomin.
• För att underlätta för fastighetsägare med många certifieringar förlängs perioden för omcertifiering till 5 år.
• Manualen behövde förtydligas.
• Metodbiten har utvecklats för att underlätta redovisningen.

Vilka ändringar har gjorts i Miljöbyggnad iDrift 2.0?

Några kriterier har tagits bort, exempelvis Uteluftsintag och andra har ändrats genom att delar lyfts ut till separata kriterier såsom kriteriet Matavfall som numera är valfritt. Vi har också öppnat för att byggnader som inte omfattas av kravet om energideklarationer ska kunna genomföra en certifiering.

Systemet har fortsatt 15 obligatoriska kriterier som måste uppfyllas och sedan behöver man 20 ytterligare poäng för att uppnå betyget brons. Totalt finns 100 valfria poäng. De kriterier som knyter an mot EU-taxonomin har vi satt som valfria.

På vilket sätt blir certifieringsprocessen enklare i Miljöbyggnad iDrift 2.0?  
Den nya manualen är utformad för att det ska vara enklare att utläsa vad som krävs för exempelvis verifikat. Vi har också visualiserat varje kriteriums koppling mot de globala hållbarhetsmålen samt Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Otydligheter som funnits i tidigare generation har förtydligats.

Hur linjerar Miljöbyggnad iDrift mot EU-taxonomin?
Miljöbyggnad iDrift behandlar delar av taxonomin och kan användas som stöd i att uppfylla de delar som berörs.

I den nya manualgenerationen har kraven i kapitel 7.7 för “Delegated Act on the climate objectives (climate change mitigation (Annex I))” och “Climate change adaptation (Annex II))”, som publicerades den 9 december 2021 beaktats.

SGBC har valt att inte inkludera miljömål 3-6 (Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, Omställning till en cirkulär ekonomi, Förebyggande och bekämpning av föroreningar samt Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem) från EU- taxonomin då dessa inte publicerats än.

I samband med arbetet i att linjera certifieringssystemet mot EU-taxonomin genomlyste arbetsgrupperna innehållet och framförde förslag på kriterier som skulle kunna ingå i en ny manualgeneration för Miljöbyggnad iDrift.