Remiss: Miljöbyggnad 4.0 Ombyggnad

Miljöbyggnad 4.0 ombyggnadsmanual är nu ute på remiss. Svarstiden för remissen är till och med den 15 maj.

Miljökraven för byggnader ökar och branschen utvecklas just nu extremt fort. Att uppdatera certifieringssystemen i takt med omvärlden är en viktig del i SGBC:s arbete med att framtidssäkra den bebyggda miljön och på så sätt driva klimatarbetet framåt.

SGBC har arbetat fram en lösning för hantering av ombyggnader inom certifieringssystemet Miljöbyggnad manualgeneration 4.0. Fokus för arbetet har varit att skapa ett mer flexibelt arbetssätt för att påvisa kriterieuppfyllnad samt en brygga mellan det två certifieringssystemen Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift.

Senast den 15 maj kl. 24.00 kan remissvar skickas in. Mer information samt remissdokument finns att hämta här.