Samgranskning i Miljöbyggnad

Syftet med samgranskning är att förenkla, effektivisera och därmed skapa förutsättningar för kostnadseffektiva certifieringar.

Samgranskning innebär att flera byggnadskroppar kan granskas och certifieras gemensamt i en och samma ansökan. Det innebär mindre administrativt arbete och en effektiviserad granskningsprocess. Samtliga ingående byggnader i en samgranskning måste uppfylla betygskriterierna för sökt betyg för respektive indikator. Både i preliminär certifiering och verifiering måste betygsuppfyllnad styrkas för varje byggnad.

Varje byggnad behöver registreras och godkännas var för sig. Full registreringsavgift betalas för samtliga byggnader medan full certifieringsavgift enbart betalas för en av byggnaderna. För resterande byggnader betalas 40 procent av certifieringsavgiften.

Förutsättningarna för att flera byggnader ska kunna samgranskas är att de betraktas som ett och samma projekt. Med det menas att byggnaderna upprättas på samma område, projekteringen sker av en och samma projekteringsgrupp och att byggnationen uppförs av samma entreprenörer. Det är lämpligt om verksamheten i byggnaderna som samgranskas är densamma, det vill säga antingen bostäder eller lokaler.

Vid samgranskning ställs höga krav på att sökanden på ett pedagogiskt sätt förklarar, anvisar och motiverar redovisningen. Lämpligt är att varje indikatorbilaga inleds med en försättssida där betyg/prestanda per byggnad samt hänvisning till underbilagor framgår. Detta för att undvika missförstånd vid granskning.

Vid samgranskning kommer indikatorbetyg för samtliga byggnader att bli detsamma som det lägsta betyget.
Exempel: 5 stycken byggnader samgranskas – För indikator Radon uppnås betyg Silver på 4 stycken byggnader och för den sista byggnaden blir indikatorbetyget Brons. Samtliga byggnader kommer få betyg Brons på indikator Radon.
Vill sökanden uppnå betyg Silver på de fyra byggnaderna som uppfyller kriterierna behöver den femte byggnaden brytas loss från samgranskningen och certifieras separat.

Klicka på länkarna nedan för att komma till vägledningen som är utformad för att stödja och underlätta samgranskning i Miljöbyggnad.

Klicka här för att komma till vägledning MB3.x

Klicka här för att komma till vägledning MB 4.x