Tack för alla förslag och synpunkter på manualen!

Metodavsnittet väckte mest intresse

Inte mindre än 1 214 kommentarer kom in från 96 remissinstanser på förslaget till manual för Miljöbyggnad 3.0.

– Det är roligt att så många velat kommentera, säger Catarina Warfvinge, Miljöbyggnadschef på Sweden Green Building Council och annars universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola. Det går inte att ta miste på engagemanget kring Miljöbyggnad.

Många kommentarer är av redaktionell karaktär (ca 25 procent), men flertalet (drygt 60 procent) rör rent tekniska frågor. Det avsnitt som väckt mest intresse är metodavsnittet. Därefter kommer dokumentation av byggvaror (Indikator 13), dagsljus (Indikator 11), förnybar energi (Indikator 4) samt utfasning av farliga ämnen (Indikator14).

remissvar

– Indikatorerna blir avvägningar mellan olika vetenskapligt underbyggda faktorer och dessutom måste vi väga in hur hanterbara enskilda indikatorer är i certifieringsprocessen, där naturligtvis mätbarhet är en viktig faktor, säger Catarina Warfvinge.

Samtidigt känner sig Catarina Warfvinge trygg i att de indikatorer som ingår i Miljöbyggnad 3.0 är väl underbyggda och användbara.

– Arbetet som föregått manualen har involverat många personer med goda sakkunskaper i de enskilda områdena både från akademin och från fastighetsbranschen och vi har lyssnat på dem.

Ett område där det varit svårt att nå en samsyn gäller energi. Företrädare för delar av energibranschen ville ha en beräkning baserad på använd energi i stället för köpt energi.

- Miljöbyggnad ställer strikta krav på byggnadens värmeeffektbehov vilket är ett direkt krav på byggnadens klimatskärm, dvs samma syfte som med använd energi. Miljöbyggnad frångår inte Boverkets Byggregler (BBR), som är utgångspunkten för Miljöbyggnad, säger Catarina Warfvinge. Detta för att fastighetsägarna skulle bli tvungna att använda sig av dubbla system och det är något vi inte kan acceptera. Just nu baseras gränserna i energianvändningsbetyget på den remiss som Boverket har ute på nya byggregler. Om dessa kommer att väsentligt ändras i förhållande till remissen kommer SGBC naturligtvis att överväga en ändring. Vidare vill företrädare för delar av energibranschen inte att ursprungsmärkt el ska få tillgodoräknas i Miljöbyggnad. Även här utgår Miljöbyggnad från våra myndigheters regelverk. Jag hoppas att de i energibranschen som inte fått sina synpunkter beaktade har respekt för vårt synsätt.

 Samtliga synpunkter som kommit in finns att läsa här (PDF). Eftersom det kommit in så många kommentarer tar det tid att redovisa hur de enskilda kommentarerna behandlats i arbetet med att sammanställa när den slutgiltiga manualen. Den sammanställningen kommer att publiceras i september.

Hur arbetet med MB 3.0 har genomförts

I det första skedet av framtagandet av MB 3.0 arbetade 12 arbetsgrupper med ca 10 experter i varje grupp med att kartlägga, analysera, värdera möjliga förslag ändringar och tog fram ett underlag för fortsatt bearbetning och för samordning med de andra arbetsgrupperna. Till arbetsgrupperna knöts ämnesspecifika remissgrupper på ytterligare sammantaget ca 120 personer.

Samordningen av förslagen gjordes av gruppledarna från respektive ämnesområde tillsammans med projektledningen, som sammanställde och balanserade motstridiga förslag. Ett referensråd med i huvudsak fastighetsägare gavs tillfälle att uttala sig om tillämpligheten av expertgruppernas förslag. För att belysa olika förslag har det dessutom funnits en expertpool med experter från akademi och bransch, men också från de ordinarie kommittéer som utanför projektet kvalitetssäkrar Miljöbyggnad. I de fall expertgrupper, samordningsgruppen och referensgruppen haft olika syn på utformningen av enskilda kriterier har frågan behandlats av en styrgrupp med rådgivande funktion. Styrgruppen rapporterade direkt till SGBC:s styrelse.

Projektledningen har till uppgift att säkerställa att alla kriterier som slutligen föreslås ska ha saklig grund, vara välmotiverade och dokumenterade så att de tål granskning. Partsinlagor som styr mot en särskild produkt eller lösning ska inte få ligga till grund för kriterierna. Projektledningen ansvarar också för att säkerställa att alla kriterier uppnår olika miljömål. Den ansvarar dessutom för att omformulera expertgruppernas förslag till en enhetlig, begriplig och lättöverskådlig text.

Sammanställningen av de olika förslagen till ändringar av system, nya indikatorer, ändrade betygskriterier och ändringar i metod togs fram under perioden november 2015 till maj 2016 och publicerades i juni 2016 i en första remissomgång. Sammanlagt lämnade 36 organisationer remissvar före remisstidens utgång den 30 augusti 2016. Remissvaren lämnades i fritt format. För att skapa översikt sammanställdes remissvaren efter indikator. I ”Kommentar från remissinstans” återges vad vi har uppfattat vara huvudbudskapet i yttrandet och det är dessa kommenteras av MB3 i kommentarskolumnen. Detta kan du läsa mer om här.

Förutom remissvaren lämnades en rad förslag via mail, telefon och framförallt under de sju seminarier där sammanställningen av förslagen presenterades på olika platser runt om i Sverige. Samtliga synpunkter från seminarierna bearbetades därefter av ämnesexperter, gruppledare, samordningsgruppen och olika remissinstanser under hösten 2016 och samtidigt genomfördes ett antal kortare utredningar.

Det arbetet låg sedan till grund för det förslag till manual som gick på remiss under januari-mars 2017. De 1 214 kommentarer som kom in har därefter behandlats i den slutgiltiga sammanställningen av manualen.