Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad

certprocessen2014

Byggnaden registreras
En byggnad som ska certifieras i Miljöbyggnad ska först registreras. Vid detta tillfälle bestäms vilka kriterier som byggnaden kommer att jämföras med vid granskning. En byggnad per registrering, men byggnader som hänger samman via invändig kommunikation, delar energideklaration samt har gemensam ägare kan registreras i samma ansökan och bedöms som en byggnad. För registrerade byggnader har man som sökande rätt att ställa och få kostnadsfria svar på tre projektfrågor, fler projektfrågor besvaras mot en avgift. 

Det har under en övergångsperiod fram till 1:a juni 2016 varit möjligt att lämna in ansökningar för flera byggnader som hänger samman via invändig kommunikation, men som inte uppfyller kriterierna för samcertifiering, beskrivna ovan. Om projektet fått projektspecifikt svar på att certifiera flera byggnader i samma ansökan, så gäller det oavsett datum.

Granskningsrabatt för flera lika byggnader
Byggnader som är lika kan få granskningsrabatt. Det innebär att byggnaderna registreras var för sig, men att inte alla ansökningar behöver granskas för de indikatorer där förutsättningarna är lika. Byggnader som anses lika har ofta samma A-temp, planlösning, vvs-system, material och orientering mot vädersträcken. Granskningsrabatten tillämpas vanligen för småhusområden eller flerbostadshus. När certifieringen godkänts kopierar SGBC redovisning och kommentarer till de ansökningar som inte granskats. Verifiering sker separat för varje byggnad och varje byggnad får en plakett. För att säkerställa att SGBC godkänner att byggnaderna är lika och därför kan ges granskninsrabatt, ska sökanden visa detta genom att skicka in ett förhandsbesked.

Förhandsbesked
Under arbetet med ansökan finns möjligt att få förhandsbesked om en hel eller en del av en indikator är godkänd. Ansökan om förhandsbesked kan göras med eller utan möjlighet till revidering. Det är giltigt så länge förutsättningarna för beskedet inte ändrats. Tänk på att bifoga förhandsbeskedet när ansökan lämnas in. 

Ansökan skickas in
Inom tre år efter registreringen ska certifieringsansökan skickas in till SGBC. Ansökan fylls i online och dokument laddas upp som beskriver byggnaden och hur den uppfyller Miljöbyggnads betygskriterier. Exempel, tips och råd för hur en ansökan kan se ut finns på sgbc.se

Ansökan granskas och revideras
En oberoende granskare bedömer om betygskriterierna är uppfyllda genom att gå igenom eventuella beräkningar, resultat, ritningar, följesedlar, inventeringsrapporter m.m. Om ansökan behöver förtydligas, korrigeras eller kompletteras skickas den tillbaka till sökanden för revidering, observera tidsgränserna för detta.

Efter att första granskningen är genomförd finns möjlighet att för en mindre extra kostnad få extra tid för revidering och kontroll av ansökan (läs mer om Miljöbyggnad Extratid här). Då fördubblas återstående hålltider för revidering och revideringskontroller. Observera att det endast är i detta läge som extratid kan köpas. Görs inget aktivt val följer ansökan processen som benämns som standard ovan.

Tiderna för granskning och revidering varierar beroende på när de sker och i fall att man har köpt extra tid, se figuren ovan. Det är viktigt att alla håller sina tider så att certifieringsprocessen blir effektiv och inte behöver avbrytas.

I avgiften ingår två kontroller av revideringar, om en tredje behövs så debiteras den efter aktuell prislista.

Revidering kan inlämnas max en arbetsvecka efter ordinarie revideringstid, och då mot en förseningsavgift. I det fall revideringen inte inkommer inom en vecka efter ordinarie revideringstid, så avbryts granskningen. För att fortsätta efter det startas granskningsprocessen om från början och det utgår en ny granskningsavgift.

Med start under 2016 kommer ca 20 % av befintliga byggnader som ansöker om certifiering samt nyproducerade byggnader som ska verifieras att granskas närmare, s.k. utökad granskning. Det kan t.ex. bestå i ett platsbesök då uppgifter i ansökan jämförs med byggnaden. Detta sker inom den ordinarie granskningsprocessen och medför inga extra avgifter. För de ansökningar som väljs ut för utökad granskning kontaktar SGBC fastighetsägare för vidare information.

Byggnaden certifieras
När ansökan är godkänd utfärdas ett certifikat för befintliga byggnader och ett preliminärt certifikat för nya eller ombyggda. Certifikat och plakett skickas till fastighetsägaren.

Byggnaden verifieras
Nyproduktion och ombyggnationer ska verifieras* inom två år från det att byggnaden tagits i bruk. Granskning av verifieringsansökan sker enligt ovan. Verifieringsansökan görs online, precis som vi den preliminära certifieringen. Online är det möjligt att jämföra verifieringsansökan mot den preliminära ansökan.

*verifiering ska ske mellan ett till två år från det att byggnaden tagits i bruk. I de fall datum för brukstagning är okänt för SGBC räknas tiden per automatik från datumet för den preliminära certifieringen. Kontakta oss gärna på  för att meddela datum för brukstagning för respektive projekt så att tiderna blir rätt och vi kan skicka ut påminelse i god tid. 

Övriga regler

Certifieringens giltighetstid
En certifiering är giltig i högst 10 år från certifiering eller tills byggnaden genomgår en större ombyggnad eller en omgripande ändring av verksamheten. 

Överklaga
Ett certifieringsbeslut kan överklagas skriftligt senast en månad efter beslutet.

Uppgradera betyget på en befintlig byggnad
Betyget på en befintlig byggnad kan höjas om ett underlag skickas in inom ett år efter certifieringen. Dock inte mer än högst fem indikatorer och med samma bedömningskriterier som byggnaden certifierats efter.

Om avgifter
Avgifterna är självkostnad och ska täcka administration och granskning. Aktuella avgifter finnspå webbplatsen, observera att de omprövas årligen, dvs de kan ändras under pågående certifiering.

Om Miljöbyggnad Extratid
Det är möjligt för fastighetsägare att begära förlängd tid för att revidera och komplettera sin Miljöbyggnadsansökan. Den vanliga tidsplanen för när en ansökan skickas mellan sökande och granskare är ganska snäv. De flesta fastighetsägarna vill ha en snabb certifieringsprocess men en del upplever att man inte hinner med de revideringar som krävs, ofta rör det sig om förstagångssökande eller komplexa byggnader. Nu kan man efter första granskningen anmäla byte till en förlängd tidsplan som ger dubbelt så lång tid för både sökande och granskare. Avgiften blir något högre på grund av merarbetet för granskaren som ska sätta sig in i ansökan efter en längre tid.

Så här går det till:

Efter första granskningens kommentarer så bedömer fastighetsägaren om man kommer att hinna med kompletteringarna. Genom att välja den förlängda tidsplanen hinner fastighetsägaren dessutom att ställa en fråga för tolkning av reglerna.
Fastighetsägaren anmäler att ansökan ska gå över till den förlängda tidsplanen, i princip köper man sig extratid. Det är naturligtvis möjligt att skicka in kompletteringar tidigare men det är inte säkert att de blir granskade innan det datum som avtalats enligt den förlängda tidplanen. I online-verktyget BGO framgår ansökans aktuella tidplan. Revidering och granskning kan göras fram till aktuell deadline.

Det är endast möjligt att byta till den förlängda tidplanen vid "Rev 1" enligt processbilden.

Återkallande av certifikat
Certifikat kan återkallas om
• Verifiering uteblir
• Uppgifter i ansökningsunderlag inte stämmer
• Granskning visar att byggnaden inte lever upp till MB-kraven

Om ett certifikat återkallats får byggnaden inte marknadsföras som certifierad och byggnaden avpubliceras från vår webbplats. Intyg och plakett ska returneras till SGBC. Om intyg och plakett inte returneras utfärdas en varning till aktuell fastighetsägare. Se mer om varningar nedan. Om det vid granskning framgår att byggnaden inte uppfyller kraven, eller det uppdagas att ansökan innehåller felaktiga uppgifter kan utfärdat certifikat återkallas. Om vi även bedömer att de felaktiga uppgifterna lämnats medvetet utfärdas två samtidiga varningar. Byggnader som fått sina certifieringar återkallade publiceras i särskild lista på SGBC's webbplats.

Varningar medför
• Att eventuella framtida certifieringar ej belönas med diplom så länge SGBC saknar de felaktigt uppsatta certifikaten
• Utökade granskningar av eventuellt kommande ansökningar. Dessa granskningar beläggs med en avgift på 10 000 kr

En varning kvarstår i 3 månader. 3 varningar innebär att man inte har möjlighet att ansökan om certifiering i SGBC’s system under en tolvmånadersperiod. För medlemmar kan det även innebära att man utesluts ur medlemskapet under två år. Uteslutning av medlem är en styrelsefråga.

 

Vanliga frågor om att certifiera i Miljöbyggnad

F: Kan jag registrera flera byggnader tillsammans i en ansökan?
S: Generellt är det en registrering per byggnad som gäller. Om flera byggnader är väldigt lika varandra kan det dock räcka med att ett av dessa hus granskas. Förfarandet ska vara godkänt via ett förhandsbesked. Observera att varje byggnad ska verifieras separat. 

 

F: Går det att flytta ärenden mellan användare i BGO?
S: Ja, det går bra. Kontakta oss på  så hjälper vi er. Ange ärendenummer och användarnamn. Vi behöver också ett godkännande från fastighetsägaren, det går bra med bekräftelse via mail. 

 

F: Vi hinner inte lämna in ansökan innan registreringstiden löper ut, vad kan vi göra? 
S: Registrera projektet på nytt i aktuell manualversion mot ny registreringsavgift. Det går inte att få registreringens giltighetstid förlängd. 

F: Min formaliakontroll är underkänd. Hur många gånger är det möjligt att skicka in?

S: Det är inte begränsat hur många gånger en ansökan kan skickas in. En formaliakontroll ingår i granskningsavgiften. Behövs fler tillkommer en avgift för det. 
 

F: Jag ska revidera min ansökan, men förstår inte granskarens kommentarer. Vad ska jag göra?
S: Kontakta oss på så hjälper vi dig vidare.

F: Kan jag prata med granskaren?

S: Nej. Sökanden kan inte komma i direkt kontakt med granskaren. Kommunikation sker via ansökningsverktyget där granskare och sökande har möjlighet att skriva kommentarer till varandra.

F: Jag kommer inte att hinna lämna in min revidering i tid. Är det okej att lämna in sent?

S: Nej. Dealines måste hållas för att inte ansökan ska avbrytas. I det digitala ansökningsverktyget BGO framgår vilka tider som gäller för aktuell ansökan.

F: När får man chans att revidera sin ansökan en tredje gång?

S: En tredje revideringsomgång är ovanligt. Den tillämpas i kluriga fall där frågor fortfarande kvarstår och ansökan inte är redo för beslut.
 

F: Ansökan godkändes inte. Vad kan jag göra för att komma vidare?
S: Det finns två möjligheter för att fortsätta i detta läge: starta om ansökan eller överklaga beslutet. 

Ansökan kan startas om och lämnas in på nytt så länge registreringstiden är giltig. Du börjar då om från början och har chans att revidera ansökan och en ny granskningsomgång startas upp. En ny granskningsavgift utgår för detta.
Överklagan görs om man inte är nöjd med certifieringsbeslutet och vill få det prövat. Ingen ny redovisning kan bifogas i detta läget. Dock ska överklagan motiveras och  skriftligen meddelas en månad efter att beslutet är meddelat.
Att överklaga kostar endast om överklagan avslås. Avgiften motsvarar högst två granskningsavgifter.

 

F: Överklagandet avslogs. Kan jag fortsätta certifieringen?
S: Om ansökan inte är godkänd kan du starta om ansökan så länge registreringstiden är giltig. 

F: Jag hinner inte verifiera byggnaden två år efter att den tagits i drift. Kan jag få mer tid?

S: Ja. I dagsläget ges dispens upp till ett år. Det måste dock meddelas