BREEAM-SE 2017 – projektets syfte och målsättning

Under 2016 påbörjade SGBC ett projekt med syfte att uppdatera BREEAM-SE enligt BREEAM International New Construction 2016.

Projektets övergripande målsättning var att leverera en tydlig, robust och aktuell manual för certifiering av byggnader i Sverige. Manualen skulle baseras på BRE:s internationella manual, men vara anpassad efter svensk praxis, samt svenska lagar och riktlinjer. 

Hur gick arbetet till?

Den uppdaterade manualen kvalitetssäkrades genom involvering av specialister och intressenter i branschen.

Förslag på anpassningar togs fram av 11 ämnesspecifika arbetsgrupper (material, energi, VVS, arkitektur, dagsljus, byggarbetsplats, el & belysning, byggnadsfysik, ljud, mark & ekologi samt transporter & infrastruktur) under perioden 21 oktober till 12 december 2016. Knutet till projektet fanns även ett referensråd och en vetenskaplig pool med specialistkunskap. 

De anpassningsförslag som arbetsgrupperna tog fram granskades sedan i öppen remiss där alla, även privatpersoner, välkomnades att lämna synpunkter. Remissvar samlades in under perioden 19 december 2016 t.o.m. 10 februari 2017.

Slutligen skickades anpassningsförslagen till BRE för granskning. Efter ett antal revideringar kunde den engelskspråkiga manualen för BREEAM-SE 2017 1.0 publiceras 17 oktober 2017.   

Den svenska översättningen av BREEAM-SE 2017 1.0 publicerades 20 december 2017. Under översättningsarbetet uppmärksammades ett antal småfel och tryckfel i den engelska versionen. Då den engelska och svenska manualen måste överensstämma har dessa fel inte kunnat åtgärdas i översättningen. Däremot kommer upptäckta fel åtgärdas i en uppdatering (BREEAM-SE 2017 1.1) som kommer att publiceras i början av 2018.

Resultat

Manualer och en sammanfattning av de huvudsakliga skillnaderna mellan BREEAM-SE 2013 och BREEAM-SE 2017 finns här.